သက္ငယ္မုဒိမ္း မလြဲမေသြေသဒဏ္ခ်မွတ္ရန္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ေျပာၿပီ

0
166

ေမ ၂၆
ပဥၥမလိႈင္း

အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ားအား က်ဴးလြန္သည္႔ မုဒိမ္းမ်ားကို ခ႐ိုင္တရား႐ံုး၌ စစ္ရန္ ၫႊန္ၾကားထားၿပီး မုဒိမ္းက်င့္၍ သတ္ျဖတ္မည္ဆုိလ်င္ ေသဒဏ္အား မလြဲမေသြ ခ်မွတ္ရမည္ဟု ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး ဦးသာေဌးက ေျပာသည္။

ေမလ ၂၅ ရက္ က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ မရမ္းကုန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေဒၚေမဝင္းျမင့္က သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္သူေတြကို ထိေရာက္ ျပင္းထန္ၿပီး အျမန္ဆုံး အျပစ္ေပးႏိုင္ေရးႏွင့္သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ ေလ်ာ့က်ေရး မည္သုိ႔ေသာ အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေနသည္ကုိ သိလုိျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးထားသည္႔ေမးျမန္းခ်က္ႏွင့္
အုတ္တြင္းမဲဆႏၵနယ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခိ်ဳခ်ိဳက သက္ငယ္ မုဒိမ္းျဖစ္ပြားေနတာကို ေလ်ာ့နည္း ပေပ်ာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းခ်က္ (၂)ခုကုိ
ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တရားသူႀကီး ဦးသာေဌးက ” မုဒိမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၇၆ အရ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေသာ တရားခံကို ေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္ ၂၀ ထိျဖစ္ေစ၊ ၁၀ ႏွစ္ထိ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္႔အျပင္ ေငြဒဏ္လည္းခ်မွတ္ႏိုင္သည္ဟု ဆုိသည္။

တရားခံက အရြယ္မေရာက္ေသးသူ ကေလးသူငယ္ကိုျဖစ္ေစ၊ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူကို ျဖစ္ေစ မုဒိမ္းျပဳက်င့္ၿပီး မုဒိမ္းျပဳက်င့္ခံရသူကို သတ္ျဖတ္ခဲ႔ေၾကာင္း ေပၚေပါက္ခဲ႔လ်င္
ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၃၀၂ (၁) (ဂ) အရ ေသဒဏ္မွအပ အျခားျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ေသဒဏ္ကို မလြဲမေသ ခ်မွတ္မည္ဟု ေျပာသည္။

ထုိေၾကာင့္ အရြယ္မေရာက္ေသးသူ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည္႔ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ားကို ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳသည္႔ ႀကီးေလးေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ၿပီး မုဒိမ္းမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္း ပေပ်ာက္ေစရန္ တရား႐ုံးက ေဆာင္ရြက္ေန သည္ဟု ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တရားသူႀကီး ဦးသာေဌးကေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ျပည္ထဲေရး ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးကလည္း ” သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ား အပါအဝင္ မုဒိမ္းမႈမ်ားေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး အေရးယူမႈအေနျဖင့္ ညစ္ညမ္း႐ုပ္ရွင္ျပသမႈမ်ား၊ ေရာင္းခ်မႈမ်ား၊ ဥပေဒႏွင့္ အညီ ဝင္ေရာက္ရွာေဖြဖမ္းဆီးျခင္း၊ လိုင္စင္မဲ့ အရက္ခ်က္ လုပ္ေရာင္းခ်သူ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္သူႏွင့္ သုံးစြဲသူမ်ား ေဖာ္ထုတ္အေရးယူျခင္း၊ မိန္းကေလးငယ္မ်ားကို ကာအိေႁႏၵပ်က္ျပားေအာင္ ထိခိုက္ေႏွာင့္ယွက္သူမ်ားကို ဥပေဒအရ အေရးယူျခင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေဆးဝါးမ်ားေရာင္းခ်တာကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီး အေရးယူျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနသည္” ဟု ေျပာသည္။

ေမ ၂၆
ပဥၥမလိႈင္း

အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ားအား က်ဴးလြန္သည္႔ မုဒိမ္းမ်ားကို ခ႐ိုင္တရား႐ံုး၌ စစ္ရန္ ၫႊန္ၾကားထားၿပီး မုဒိမ္းက်င့္၍ သတ္ျဖတ္မည္ဆုိလ်င္ ေသဒဏ္အား မလြဲမေသြ ခ်မွတ္ရမည္ဟု ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး ဦးသာေဌးက ေျပာသည္။

ေမလ ၂၅ ရက္ က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ မရမ္းကုန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေဒၚေမဝင္းျမင့္က သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္သူေတြကို ထိေရာက္ ျပင္းထန္ၿပီး အျမန္ဆုံး အျပစ္ေပးႏိုင္ေရးႏွင့္သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ ေလ်ာ့က်ေရး မည္သုိ႔ေသာ အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေနသည္ကုိ သိလုိျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးထားသည္႔ေမးျမန္းခ်က္ႏွင့္
အုတ္တြင္းမဲဆႏၵနယ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခိ်ဳခ်ိဳက သက္ငယ္ မုဒိမ္းျဖစ္ပြားေနတာကို ေလ်ာ့နည္း ပေပ်ာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းခ်က္ (၂)ခုကုိ
ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တရားသူႀကီး ဦးသာေဌးက ” မုဒိမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၇၆ အရ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေသာ တရားခံကို ေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္ ၂၀ ထိျဖစ္ေစ၊ ၁၀ ႏွစ္ထိ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္႔အျပင္ ေငြဒဏ္လည္းခ်မွတ္ႏိုင္သည္ဟု ဆုိသည္။

တရားခံက အရြယ္မေရာက္ေသးသူ ကေလးသူငယ္ကိုျဖစ္ေစ၊ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူကို ျဖစ္ေစ မုဒိမ္းျပဳက်င့္ၿပီး မုဒိမ္းျပဳက်င့္ခံရသူကို သတ္ျဖတ္ခဲ႔ေၾကာင္း ေပၚေပါက္ခဲ႔လ်င္
ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၃၀၂ (၁) (ဂ) အရ ေသဒဏ္မွအပ အျခားျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ေသဒဏ္ကို မလြဲမေသ ခ်မွတ္မည္ဟု ေျပာသည္။

ထုိေၾကာင့္ အရြယ္မေရာက္ေသးသူ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည္႔ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ားကို ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳသည္႔ ႀကီးေလးေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ၿပီး မုဒိမ္းမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္း ပေပ်ာက္ေစရန္ တရား႐ုံးက ေဆာင္ရြက္ေန သည္ဟု ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တရားသူႀကီး ဦးသာေဌးကေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ျပည္ထဲေရး ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးကလည္း ” သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ား အပါအဝင္ မုဒိမ္းမႈမ်ားေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး အေရးယူမႈအေနျဖင့္ ညစ္ညမ္း႐ုပ္ရွင္ျပသမႈမ်ား၊ ေရာင္းခ်မႈမ်ား၊ ဥပေဒႏွင့္ အညီ ဝင္ေရာက္ရွာေဖြဖမ္းဆီးျခင္း၊ လိုင္စင္မဲ့ အရက္ခ်က္ လုပ္ေရာင္းခ်သူ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္သူႏွင့္ သုံးစြဲသူမ်ား ေဖာ္ထုတ္အေရးယူျခင္း၊ မိန္းကေလးငယ္မ်ားကို ကာအိေႁႏၵပ်က္ျပားေအာင္ ထိခိုက္ေႏွာင့္ယွက္သူမ်ားကို ဥပေဒအရ အေရးယူျခင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေဆးဝါးမ်ားေရာင္းခ်တာကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီး အေရးယူျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနသည္” ဟု ေျပာသည္။

Leave a Reply