ၾကည္လင္းအမႈ ပုဒ္မေျပာင္းလဲစစ္ေဆးရန္ တိုင္းတရားလႊတ္ေတာ္၌ ႏွစ္ဘက္ေရွ႕ေနမ်ား အၿပိဳင္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပး

0
123

ေမ ၂၆
ပဥၥမလိႈင္း

ေရွ႕ေနဦးကိုနီႏွင့္ အဌားယာဥ္ေမာင္းဦးေန၀င္းတို႔ကို ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခဲ့သူ ၾကည္လင္းအမႈအား ပုဒ္မေျပာင္းလဲစစ္ေဆးရန္ ရန္ကုန္တိုင္းတရားလႊတ္ေတာ္၌ ႏွစ္ဘက္ေရွ႕ေနမ်ားက ယေန႔႐ံုးခ်ိန္းတြင္ အၿပိဳင္ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးခဲ့ၾကသည္။

ေသနတ္သမားၾကည္လင္းအား ဦးကိုနီကိုသတ္ျဖတ္ခဲ့မႈအတြက္ တင္ကူးႀကံ႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ ပူးေပါင္းႀကံစည္လူသတ္မႈ ပုဒ္မ-၃၀၂(၁)/၃၄ ၊ အဌားယာဥ္ေမာင္း ဦးေန၀င္းကို ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္ခဲ့မႈအတြက္ ပုဒ္မ-၃၀၂(၂) ၊ လက္နက္ဥပေဒ ပုဒ္မ-၁၉(ဃ)(စ) တို႕ျဖင့္စဲြခ်က္တင္ထား ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါစဲြခ်က္တင္ထားျခင္းအတြက္ ႏွစ္ဘက္ေရွ႕ေနမ်ားက တိုင္းတရားလႊတ္ေတာ္သို႔ စဲြခ်က္ျပင္ဆင္ခ်က္ တက္ခဲ့ၿပီး တိုင္းတရားလႊတ္ေတာ္က လက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၾကည္လင္းႏွင့္ အမႈတဲြပါ ေအာင္၀င္းေဇာ္ ၊ ေအာင္၀င္းခိုင္ ၊ ေဇယ်ာၿဖိဳးတို႔ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ တရားလိုဘက္မွ စြတ္စဲြခ်က္မ်ားသည္ လံုေလာက္သည့္ သက္ေသခံခ်က္မရရွိေသာေၾကာင့္ ျပင္ဆင္မႈတက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၾကည္လင္းမွလဲႊ၍ အဆိုပါသံုးဦးအား တရားရွင္လႊတ္ေပးရန္ ေလွ်ာက္လဲႊခ်က္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ၾကည္လင္း၏ေရွ႕ေန ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထိုက္ကေျပာသည္။

ေမ ၂၆
ပဥၥမလိႈင္း

ေရွ႕ေနဦးကိုနီႏွင့္ အဌားယာဥ္ေမာင္းဦးေန၀င္းတို႔ကို ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခဲ့သူ ၾကည္လင္းအမႈအား ပုဒ္မေျပာင္းလဲစစ္ေဆးရန္ ရန္ကုန္တိုင္းတရားလႊတ္ေတာ္၌ ႏွစ္ဘက္ေရွ႕ေနမ်ားက ယေန႔႐ံုးခ်ိန္းတြင္ အၿပိဳင္ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးခဲ့ၾကသည္။

ေသနတ္သမားၾကည္လင္းအား ဦးကိုနီကိုသတ္ျဖတ္ခဲ့မႈအတြက္ တင္ကူးႀကံ႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ ပူးေပါင္းႀကံစည္လူသတ္မႈ ပုဒ္မ-၃၀၂(၁)/၃၄ ၊ အဌားယာဥ္ေမာင္း ဦးေန၀င္းကို ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္ခဲ့မႈအတြက္ ပုဒ္မ-၃၀၂(၂) ၊ လက္နက္ဥပေဒ ပုဒ္မ-၁၉(ဃ)(စ) တို႕ျဖင့္စဲြခ်က္တင္ထား ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါစဲြခ်က္တင္ထားျခင္းအတြက္ ႏွစ္ဘက္ေရွ႕ေနမ်ားက တိုင္းတရားလႊတ္ေတာ္သို႔ စဲြခ်က္ျပင္ဆင္ခ်က္ တက္ခဲ့ၿပီး တိုင္းတရားလႊတ္ေတာ္က လက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၾကည္လင္းႏွင့္ အမႈတဲြပါ ေအာင္၀င္းေဇာ္ ၊ ေအာင္၀င္းခိုင္ ၊ ေဇယ်ာၿဖိဳးတို႔ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ တရားလိုဘက္မွ စြတ္စဲြခ်က္မ်ားသည္ လံုေလာက္သည့္ သက္ေသခံခ်က္မရရွိေသာေၾကာင့္ ျပင္ဆင္မႈတက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၾကည္လင္းမွလဲႊ၍ အဆိုပါသံုးဦးအား တရားရွင္လႊတ္ေပးရန္ ေလွ်ာက္လဲႊခ်က္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ၾကည္လင္း၏ေရွ႕ေန ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထိုက္ကေျပာသည္။

Leave a Reply