၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနွစ္အတြင္း ကေလးစစ္သား ၈၀၀ ေက်ာ္ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားထံအပ္နွံခ့ဲ

0
168

ေမ ၃၀
ယဥ္ေကႏြယ္

၂၀၁၇-၂၀၁၈ခုနွစ္အတြင္း အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ ကေလးစစ္သား ၈၀၀ ေက်ာ္အား သက္ဆိုင္ရာမိဘမ်ားထံသို႔လႊဲေျပာင္းေပးအပ္နိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ေက်ာ္ဟိုးကေျပာသည္။

“တပ္မေတာ္သို႔၀င္ေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ အသက္ ၁၈ နွစ္မျပည့္ဘူးလို႔စီစစ္ေတြ႔ရွိရတဲ့ စစ္သည္ ၆၇ ဦးကိုလည္း၂၀၁၇ ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႔မွာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔အညီ သက္ဆိုင္ရာမိဘအုပ္ထိန္းသူလက္ထဲကို ျပန္လည္လႊဲေပးနိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီေန႔ဒီခ်ိန္ထိ လႊဲေျပာင္းေပးနိင္ခဲ့ဦးေရ ၈၇၇ ဦးကို လႊဲေျပာင္းပးအပ္နိုင္ခဲ့ပါတယ္”ဟု ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ေက်ာ္ဟိုး က ေျပာသည္။

အရြယ္မေရာက္ေသးသူကေလးသူငယ္မ်ားစစ္မႈထမ္းေဆာင္ျခင္းမွ ကာကြယ္တားဆီးေရးအတြက္ ထိန္းသိမ္းမႈဆင့္ပြားသင္တန္းမ်ားကိုလည္း တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ား၏အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ တစ္နွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ေပးလွ်က္ရွိေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ေက်ာ္ဟိုးကေျပာသည္။

နည္းလမ္းမမွန္ပဲစုေဆာင္းခဲသည့္ အရာရွိ/စစ္သည္ ၄၇ ဦးအား စစ္စည္းကမ္းအရအေရးယူေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္းလည္း ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ေက်ာ္ဟိုးက ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏နွစ္နွစ္တာကာလအတြင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အသက္ငယ္သူမ်ားအား စုေဆာင္းမႈမရွိေစေရးအတြက္စတင္စုေဆာင္းစဥ္မွစတင္ကာ သက္ဆိုင္ရာသင္တန္းဆင္းသည္ခ်ိန္ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕သို႔ေရာက္ရွိခ်ိန္ထိ စစ္ေဆးမႈ ၅ ဆင့္နွင့္စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ား မွားယြင္းစုေဆာင္းမႈမရွိေစေရးအတြက္လည္းအေလးထားေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အားကေလးစစ္သားအသံုးျပဳမႈစာရင္းပယ္ခြင့္ရရွိနိုင္ေရးအတြက္ လည္္းျမန္မာနိုင္ငံေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအစီခံတင္ျပေရးလုပ္ငန္းအဖြဲပနဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ေက်ာ္ဟိုကေျပာသည္။

ေမ ၃၀
ယဥ္ေကႏြယ္

၂၀၁၇-၂၀၁၈ခုနွစ္အတြင္း အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ ကေလးစစ္သား ၈၀၀ ေက်ာ္အား သက္ဆိုင္ရာမိဘမ်ားထံသို႔လႊဲေျပာင္းေပးအပ္နိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ေက်ာ္ဟိုးကေျပာသည္။

“တပ္မေတာ္သို႔၀င္ေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ အသက္ ၁၈ နွစ္မျပည့္ဘူးလို႔စီစစ္ေတြ႔ရွိရတဲ့ စစ္သည္ ၆၇ ဦးကိုလည္း၂၀၁၇ ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႔မွာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔အညီ သက္ဆိုင္ရာမိဘအုပ္ထိန္းသူလက္ထဲကို ျပန္လည္လႊဲေပးနိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီေန႔ဒီခ်ိန္ထိ လႊဲေျပာင္းေပးနိင္ခဲ့ဦးေရ ၈၇၇ ဦးကို လႊဲေျပာင္းပးအပ္နိုင္ခဲ့ပါတယ္”ဟု ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ေက်ာ္ဟိုး က ေျပာသည္။

အရြယ္မေရာက္ေသးသူကေလးသူငယ္မ်ားစစ္မႈထမ္းေဆာင္ျခင္းမွ ကာကြယ္တားဆီးေရးအတြက္ ထိန္းသိမ္းမႈဆင့္ပြားသင္တန္းမ်ားကိုလည္း တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ား၏အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ တစ္နွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ေပးလွ်က္ရွိေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ေက်ာ္ဟိုးကေျပာသည္။

နည္းလမ္းမမွန္ပဲစုေဆာင္းခဲသည့္ အရာရွိ/စစ္သည္ ၄၇ ဦးအား စစ္စည္းကမ္းအရအေရးယူေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္းလည္း ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ေက်ာ္ဟိုးက ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏နွစ္နွစ္တာကာလအတြင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အသက္ငယ္သူမ်ားအား စုေဆာင္းမႈမရွိေစေရးအတြက္စတင္စုေဆာင္းစဥ္မွစတင္ကာ သက္ဆိုင္ရာသင္တန္းဆင္းသည္ခ်ိန္ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕သို႔ေရာက္ရွိခ်ိန္ထိ စစ္ေဆးမႈ ၅ ဆင့္နွင့္စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ား မွားယြင္းစုေဆာင္းမႈမရွိေစေရးအတြက္လည္းအေလးထားေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အားကေလးစစ္သားအသံုးျပဳမႈစာရင္းပယ္ခြင့္ရရွိနိုင္ေရးအတြက္ လည္္းျမန္မာနိုင္ငံေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအစီခံတင္ျပေရးလုပ္ငန္းအဖြဲပနဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ေက်ာ္ဟိုကေျပာသည္။

Leave a Reply