၁၁ လအတြင္း လူကုန္းကူးမႈ အမႈေပါင္း ၂၀၉ မႈ ဖမ္းဆီးႏုိင္ခဲ႔ၿပီး တရားခံ ၆၀၉ ဦးအား ဖမ္းဆီးရမိ

0
191

ေနျပည္ေတာ္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၅။ ၂၀၁၇

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၁၁ လအတြင္း လူကုန္ကူးမႈ အမႈေပါင္း ၂၀၉ မႈအား ဖမ္းဆီးေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ႔ၿပီး တရားခံ ၆၀၉ ဦးကုိ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ႔ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးႏိွမ္နင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႔ထံမွ သိရွိရသည္။

အဆုိပါအမႈမ်ားထဲ၌ လူကုန္ကူးခံရသူေပါင္း ၃၃၄ ဦးရွိခဲ႔ၿပီး အမ်ဳိးသား (က်ား) ၅၉ ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး (မ) ၂၂၂ ဦး၊ ကေလးငယ္ ေယာက်ာၤေလး (က်ား ) ၁၁ ဦးႏွင္႔ ကေလးငယ္ မိန္းကေလး (မ) ၄၂ ဦး တုိ႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

လူကုန္ကူးမႈမ်ားတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ႏွင္႔ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔၌္ ျဖစ္ပြားမႈ အမ်ားဆုံး ႐ွိခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၅၄ မႈ၊ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ၅၂ မႈတုိ႔အား ဖမ္းဆီးေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ႔သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၁၁ လအတြင္း ၌ လူကုန္ကူးမႈမ်ားကုိ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၉ မႈ၊ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ၁၄ မႈ၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး တြင္ ၉ မႈ၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ၄ မႈႏွင္႔ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ၂ မႈတုိ႔အား အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထုိအျပင္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ၁၈ မႈ၊ တနသာၤရီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ၃ မႈ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၂၉ မႈ၊ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ၂ မႈ၊ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ၄ မႈႏွင္႔ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ၉ မႈတုိ႔အား ဖမ္းဆီးေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ႔ ေၾကာင္း လူကုန္တားရဲတပ္ဖြဲ႔မွ သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၅။ ၂၀၁၇

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၁၁ လအတြင္း လူကုန္ကူးမႈ အမႈေပါင္း ၂၀၉ မႈအား ဖမ္းဆီးေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ႔ၿပီး တရားခံ ၆၀၉ ဦးကုိ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ႔ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးႏိွမ္နင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႔ထံမွ သိရွိရသည္။

အဆုိပါအမႈမ်ားထဲ၌ လူကုန္ကူးခံရသူေပါင္း ၃၃၄ ဦးရွိခဲ႔ၿပီး အမ်ဳိးသား (က်ား) ၅၉ ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး (မ) ၂၂၂ ဦး၊ ကေလးငယ္ ေယာက်ာၤေလး (က်ား ) ၁၁ ဦးႏွင္႔ ကေလးငယ္ မိန္းကေလး (မ) ၄၂ ဦး တုိ႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

လူကုန္ကူးမႈမ်ားတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ႏွင္႔ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔၌္ ျဖစ္ပြားမႈ အမ်ားဆုံး ႐ွိခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၅၄ မႈ၊ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ၅၂ မႈတုိ႔အား ဖမ္းဆီးေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ႔သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၁၁ လအတြင္း ၌ လူကုန္ကူးမႈမ်ားကုိ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၉ မႈ၊ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ၁၄ မႈ၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး တြင္ ၉ မႈ၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ၄ မႈႏွင္႔ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ၂ မႈတုိ႔အား အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထုိအျပင္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ၁၈ မႈ၊ တနသာၤရီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ၃ မႈ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၂၉ မႈ၊ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ၂ မႈ၊ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ၄ မႈႏွင္႔ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ၉ မႈတုိ႔အား ဖမ္းဆီးေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ႔ ေၾကာင္း လူကုန္တားရဲတပ္ဖြဲ႔မွ သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply