သံတမန္ဇုန္အတြင္း ေဆးရံုတည္ေဆာက္ခြင့္ အိႏိၵယႏွင့္ ေတာင္ကိုရီယားႏိုင္ငံမ်ား ကမ္းလွမ္း

0
165

ေမ ၃၁
ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမတြင္ ရန္ကုန္အေျခစိုက္နိုင္ငံျခားသံရံုးမ်ားလာေရာက္ဖြင့္လွစ္မည့္သံတမန္ဇုန္အတြင္း အိႏၵိယနိုင္ငံနွင့္ေတာင္ကိုးရီးယားနိုင္ငံ(ကိုးရီးယားသမၼတနိုင္ငံ) တို႔မွ နိုင္ငံတကာအဆင့္မီေဆးရံုမ်ားဖြင့္လွစ္နိုင္ေရးအတြက္ ကမ္းလွမ္းထားေၾကာင္း နိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနနွင့္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးျမင့္သူကေျပာသည္။

“အိႏၵိယနိုင္ငံက နိုင္ငံတကာအဆင့္မီေဆးရံုေဆာက္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ကမ္းလွမ္းထားပါတယ္။တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံက နိုင္ငံတကာအဆင့္မီေက်ာင္းဖြင့္ဖို႔ကမ္းလွမ္းထားပါတယ္။ကိုးရီးယားသမၼတနိုင္ငံ ေတာင္ကိုးရီးယားနိုင္ငံက နိုင္ငံတကာအဆင့္မီေဆးရံုတစ္ခုဖြင့္ဖို႔ကမ္းလွမ္းထားပါတယ္” ဟု ဦးျမင့္သူကေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံမွ ယခင္နွစ္တြင္ဆက္ဆံေရးဖြင့္လွစ္ထားၿပီး အလားတူအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနွင့္က်န္ရွိေနသည့္နိုင္ငံမ်ားမွလည္းပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ဆက္ဆံေရးရံုးမ်ားဖြင့္လွစ္ၿပီးပါကသံရံုးမ်ားေျပာင္းေရႊ႕ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းလည္း ဦးျမင့္သူကေျပာသည္။

ႏွစ္နိုင္ငံအတြက္ စီးပြားေရး၊လူမႈေရး၊က႑ေပါင္းစံုတြင္ အက်ိဳးျပဳေစမည္ဆိုပါက မည္သည့္နိုင္ငံတြင္မဆိုသံတမန္ဆက္ဆံေရးသံရံုးမ်ားဖြင့္လွစ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဦးျမင့္သူမွ ယေန႕က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏နွစ္နွစ္တာကာလအတြင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လက္ရွိသံရံုးေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္လာေရာက္ဖြင့္ထားၿပီး ဘန္ေကာက္တြင္ အမ်ားစုသည္ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ထို႔အတူ ေပၚတူဂီသံရံုအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္နိုင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသည္။

သံတမန္ဇုန္တြင္း သံရံုး ၁၅ ရံုးအတြက္ ေျမကြက္ ၂၉ ကြက္အားအဆိုျပဳထားၿပီး နိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္နွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားေျဖေလ်ာ့ေပးရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း ဦးျမင့္သူကေျပာသည္။

သံတမန္ဇုန္ဖြင့္လွစ္ရန္အတြက္ေျမကြက္ ၂၉ ကြက္သည္ ေနျပည္ေတာ္၊ဓကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္(Junction Center) ေနာက္တြင္တည္ရွိသည္။

ေမ ၃၁
ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမတြင္ ရန္ကုန္အေျခစိုက္နိုင္ငံျခားသံရံုးမ်ားလာေရာက္ဖြင့္လွစ္မည့္သံတမန္ဇုန္အတြင္း အိႏၵိယနိုင္ငံနွင့္ေတာင္ကိုးရီးယားနိုင္ငံ(ကိုးရီးယားသမၼတနိုင္ငံ) တို႔မွ နိုင္ငံတကာအဆင့္မီေဆးရံုမ်ားဖြင့္လွစ္နိုင္ေရးအတြက္ ကမ္းလွမ္းထားေၾကာင္း နိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနနွင့္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးျမင့္သူကေျပာသည္။

“အိႏၵိယနိုင္ငံက နိုင္ငံတကာအဆင့္မီေဆးရံုေဆာက္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ကမ္းလွမ္းထားပါတယ္။တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံက နိုင္ငံတကာအဆင့္မီေက်ာင္းဖြင့္ဖို႔ကမ္းလွမ္းထားပါတယ္။ကိုးရီးယားသမၼတနိုင္ငံ ေတာင္ကိုးရီးယားနိုင္ငံက နိုင္ငံတကာအဆင့္မီေဆးရံုတစ္ခုဖြင့္ဖို႔ကမ္းလွမ္းထားပါတယ္” ဟု ဦးျမင့္သူကေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံမွ ယခင္နွစ္တြင္ဆက္ဆံေရးဖြင့္လွစ္ထားၿပီး အလားတူအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနွင့္က်န္ရွိေနသည့္နိုင္ငံမ်ားမွလည္းပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ဆက္ဆံေရးရံုးမ်ားဖြင့္လွစ္ၿပီးပါကသံရံုးမ်ားေျပာင္းေရႊ႕ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းလည္း ဦးျမင့္သူကေျပာသည္။

ႏွစ္နိုင္ငံအတြက္ စီးပြားေရး၊လူမႈေရး၊က႑ေပါင္းစံုတြင္ အက်ိဳးျပဳေစမည္ဆိုပါက မည္သည့္နိုင္ငံတြင္မဆိုသံတမန္ဆက္ဆံေရးသံရံုးမ်ားဖြင့္လွစ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဦးျမင့္သူမွ ယေန႕က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏နွစ္နွစ္တာကာလအတြင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လက္ရွိသံရံုးေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္လာေရာက္ဖြင့္ထားၿပီး ဘန္ေကာက္တြင္ အမ်ားစုသည္ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ထို႔အတူ ေပၚတူဂီသံရံုအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္နိုင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသည္။

သံတမန္ဇုန္တြင္း သံရံုး ၁၅ ရံုးအတြက္ ေျမကြက္ ၂၉ ကြက္အားအဆိုျပဳထားၿပီး နိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္နွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားေျဖေလ်ာ့ေပးရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း ဦးျမင့္သူကေျပာသည္။

သံတမန္ဇုန္ဖြင့္လွစ္ရန္အတြက္ေျမကြက္ ၂၉ ကြက္သည္ ေနျပည္ေတာ္၊ဓကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္(Junction Center) ေနာက္တြင္တည္ရွိသည္။

Leave a Reply