ျဖည့္စြက္ရန္ပံုေငြ က်ပ္သန္း ၇၀ ဘီလီယံကို အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီ ႏွစ္ခုတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားဟုဆို

0
199

 

ရန္ကုန္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၅။၂၀၁၇။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ေနာက္ထပ္ျဖည့္စြက္ရန္ပံုေငြ က်ပ္သန္း ၇၀ ဘီလီယံကို အမ်ားျပည္သူသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီ ႏွစ္ခုတြင္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ လ်ွပ္စစ္ဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က
ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ခြင့္ျပဳခဲ႔သည့္ ေနာက္ထပ္ျဖည့္စြက္ရန္ပံုေငြ က်ပ္သန္း ၇၀ ဘီလီယံကို အမ်ားျပည္သူသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ မည္သည့္အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ မ်ားတြင္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ သေဘာတူညီမႈမ်ားျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခဲ႔သည္ကို အေသးစိတ္သိရွိ္လိုေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႕တြင္က်င္းပသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္အေဝး၌ ဒဂံုၿမိဳ ႔နယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်ာ၏ ေမးခြန္းကိုျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ အစုရွယ္ယာအမ်ားစုပိုင္ဆိုင္တဲ႔ Yangon bus အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္တဲ့
ကုမၸဏီလီမီတက္ YBPC မွာ ၃၅ ဘီလီယံနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ျပ အမ်ားျပည္သူသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ၊ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီလီမီတက္ YUPT မွာ ၃၅ ဘီလီယံျမွဳပ္ ္ႏွံထားပါတယ္”ဟု ေဒၚနီလာေက်ာ္ကေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အမ်ားျပည္သူသြားလာေရးအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစရန္အတြက္ ခရီးသည္တင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ Brand new City busမ်ား ေျပးဆြဲရန္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းရင္းႏွီးရန္အတြက္ က်ပ္ဘီလီယံ ၇၀ ေက်ာ္ ကို အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးရန္လ်ာထားခဲ႔ေၾကာင္း ေဒၚနီလာေက်ာ္ကေျပာသည္။

ၿဖိဳးၿဖိဳး

ရန္ကုန္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၅။၂၀၁၇။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ေနာက္ထပ္ျဖည့္စြက္ရန္ပံုေငြ က်ပ္သန္း ၇၀ ဘီလီယံကို အမ်ားျပည္သူသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီ ႏွစ္ခုတြင္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ လ်ွပ္စစ္ဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က
ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ခြင့္ျပဳခဲ႔သည့္ ေနာက္ထပ္ျဖည့္စြက္ရန္ပံုေငြ က်ပ္သန္း ၇၀ ဘီလီယံကို အမ်ားျပည္သူသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ မည္သည့္အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ မ်ားတြင္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ သေဘာတူညီမႈမ်ားျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခဲ႔သည္ကို အေသးစိတ္သိရွိ္လိုေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႕တြင္က်င္းပသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္အေဝး၌ ဒဂံုၿမိဳ ႔နယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်ာ၏ ေမးခြန္းကိုျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ အစုရွယ္ယာအမ်ားစုပိုင္ဆိုင္တဲ႔ Yangon bus အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္တဲ့ 
ကုမၸဏီလီမီတက္ YBPC မွာ ၃၅ ဘီလီယံနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ျပ အမ်ားျပည္သူသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ၊ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီလီမီတက္ YUPT မွာ ၃၅ ဘီလီယံျမွဳပ္ ္ႏွံထားပါတယ္”ဟု ေဒၚနီလာေက်ာ္ကေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အမ်ားျပည္သူသြားလာေရးအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစရန္အတြက္ ခရီးသည္တင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ Brand new City busမ်ား ေျပးဆြဲရန္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းရင္းႏွီးရန္အတြက္ က်ပ္ဘီလီယံ ၇၀ ေက်ာ္ ကို အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးရန္လ်ာထားခဲ႔ေၾကာင္း ေဒၚနီလာေက်ာ္ကေျပာသည္။

ၿဖိဳးၿဖိဳး

Leave a Reply