စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္သူမ်ားကို ထိေရာက္စြာျပစ္္ဒဏ္ေပးပါက ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ထက္ဝက္ခန္႔ ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္

0
160

ဇြန္ ၇
ယဥ္ေကႏြယ္

ယာဥ္စည္းကမ္း၊လမ္းစည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္ေနသူမ်ားအားထိေရာက္စြာျပစ္ဒဏ္မ်ားေပးမည္ဆိုပါက ၂၀၂၀ ခုနွစ္တြင္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထိေလ်ာ့ခ်သြားႏိုင္မည္ ဟု ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသန္႕စင္ေမာင္ ကေျပာသည္။

“စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္တဲ့ယာဥ္ေမာင္းေတြ၊လမ္းအသံုးျပဳသူေတြကိုထိထိေရာက္ေရာက္အျပစ္ေပးမည္ဆိုရင္ျဖင့္ကၽြန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံဟာယာဥ္မေတာ္တဆမႈေတြေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ဒဏ္ရာရမႈေတြ၊ေသဆံုးမႈေတြကို ေလ်ာ့က်သြားေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွလည္း Road Safety Action Plan ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေတြကို ၂၀၂၀ ခုနွစ္မွာ ေလ်ာ့က်နိုင္ေရးဆိုတဲ့အခ်က္ ကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးသန္႔စင္ေမာင္ က ေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ လူကူးမ်ဥ္းၾကားသုတ္ေဆး ၁၀ တန္လွဴဒါန္းမႈအခမ္းအနားမိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွွစ္တြင္ Golbal Status Report On Road Safety ၏အစီရင္ခံစာအရ ကမၻာတစ္၀န္းလံုးတြင္ ယာဥ္မေတာ္တဆထိခိုက္မႈေၾကာင့္ လူဦးေရ (၁ ဒသမ ၂၅) သန္းေက်ာ္သည္ နွစ္စဥ္ ေသဆံုးလ်က္ ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ေသဆံုးမႈမ်ားတြင္ အသက္ ၁၅ နွစ္မွ ၂၉ နွစ္အရြယ္မ်ား အမ်ားဆံုး ပါ၀င္ေၾကာင္း အဆိုပါ အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပပါရွိသည္။
မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စီးေရသည္လည္း ၂၀၁၆ -၂၀၁၈ခုနွစ္ ၂ နွစ္တာအတြင္း (၂ ဒသမ ၃) သန္းေက်ာ္ထိတိုးျမွင့္လာခဲ့ေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

၁၉၈၉ ခုနွစ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားနည္းဥပေဒအရ လူကူးမ်ဥ္းက်ားေန ရာသို႔မေရာက္မီအနည္းဆံုး မီတာ ၅၀ အကြာအေ၀းမွ အရွိန္ေလ်ာ့ေ မာင္း ရမည္ျဖစ္ရာ လမ္္္းျဖတ္ကူးေနသူမ်ားရွိပါက ၅ မီတာ အကြာအေ၀းတြင္ ရပ္ေပးရမည္ဟု ျပဌာန္းထားသည္။

ထိုသို႔နည္းဥပေဒမ်ားျပဌာန္းထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႔လိုက္နာသူ အလြန္နည္းပါးလ်က္ရွိေၾကာင္း ဦးသန္႔စင္ေမာင္မွ ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မႏိုင္ငံတြင္ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး လုပ္ငန္းစီမံခ်က္(၂၀၁၄-၂၀၂၀) အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္နိုင္ရန္ အတြက္လည္း ဒုတိယသမၼတ ၂ ၏ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ အမ်ိဳးသား ယာဥ္အႏၱရယ္ ၊လမ္းအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးေကာင္စီ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ား ေလ်ာ့ခ်နိုင္ေရးအတြက္လည္း လူကူးမ်ဥ္းၾကားမ်ားတြင္ ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ား အေနျဖင့္ အရွိန္ေလ်ာ့ေပးနိုင္ရန္နွင့္ လမ္းျဖတ္ကူးသူမ်ားအား ပညာေပး ေရးလႈ႔ံေဆာာ္မႈအေနျဖင့္ 3D လူကူးမ်ဥ္းၾကားမ်ားေရး ဆြဲေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဦးသန္႔စင္ေမာင္ က ေျပာသည္။

3D လူကူးမ်ဥ္းၾကားမ်ားအား HEINEKEN Myanmar ၏ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေရးဆြဲနိုင္ရန္အတြက္လည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း လည္းသိရွိရသည္။

ဇြန္ ၇
ယဥ္ေကႏြယ္

ယာဥ္စည္းကမ္း၊လမ္းစည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္ေနသူမ်ားအားထိေရာက္စြာျပစ္ဒဏ္မ်ားေပးမည္ဆိုပါက ၂၀၂၀ ခုနွစ္တြင္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထိေလ်ာ့ခ်သြားႏိုင္မည္ ဟု ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသန္႕စင္ေမာင္ ကေျပာသည္။

“စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္တဲ့ယာဥ္ေမာင္းေတြ၊လမ္းအသံုးျပဳသူေတြကိုထိထိေရာက္ေရာက္အျပစ္ေပးမည္ဆိုရင္ျဖင့္ကၽြန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံဟာယာဥ္မေတာ္တဆမႈေတြေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ဒဏ္ရာရမႈေတြ၊ေသဆံုးမႈေတြကို ေလ်ာ့က်သြားေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွလည္း Road Safety Action Plan ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေတြကို ၂၀၂၀ ခုနွစ္မွာ ေလ်ာ့က်နိုင္ေရးဆိုတဲ့အခ်က္ ကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးသန္႔စင္ေမာင္ က ေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ လူကူးမ်ဥ္းၾကားသုတ္ေဆး ၁၀ တန္လွဴဒါန္းမႈအခမ္းအနားမိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွွစ္တြင္ Golbal Status Report On Road Safety ၏အစီရင္ခံစာအရ ကမၻာတစ္၀န္းလံုးတြင္ ယာဥ္မေတာ္တဆထိခိုက္မႈေၾကာင့္ လူဦးေရ (၁ ဒသမ ၂၅) သန္းေက်ာ္သည္ နွစ္စဥ္ ေသဆံုးလ်က္ ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ေသဆံုးမႈမ်ားတြင္ အသက္ ၁၅ နွစ္မွ ၂၉ နွစ္အရြယ္မ်ား အမ်ားဆံုး ပါ၀င္ေၾကာင္း အဆိုပါ အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပပါရွိသည္။
မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စီးေရသည္လည္း ၂၀၁၆ -၂၀၁၈ခုနွစ္ ၂ နွစ္တာအတြင္း (၂ ဒသမ ၃) သန္းေက်ာ္ထိတိုးျမွင့္လာခဲ့ေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

၁၉၈၉ ခုနွစ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားနည္းဥပေဒအရ လူကူးမ်ဥ္းက်ားေန ရာသို႔မေရာက္မီအနည္းဆံုး မီတာ ၅၀ အကြာအေ၀းမွ အရွိန္ေလ်ာ့ေ မာင္း ရမည္ျဖစ္ရာ လမ္္္းျဖတ္ကူးေနသူမ်ားရွိပါက ၅ မီတာ အကြာအေ၀းတြင္ ရပ္ေပးရမည္ဟု ျပဌာန္းထားသည္။

ထိုသို႔နည္းဥပေဒမ်ားျပဌာန္းထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႔လိုက္နာသူ အလြန္နည္းပါးလ်က္ရွိေၾကာင္း ဦးသန္႔စင္ေမာင္မွ ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မႏိုင္ငံတြင္ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး လုပ္ငန္းစီမံခ်က္(၂၀၁၄-၂၀၂၀) အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္နိုင္ရန္ အတြက္လည္း ဒုတိယသမၼတ ၂ ၏ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ အမ်ိဳးသား ယာဥ္အႏၱရယ္ ၊လမ္းအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးေကာင္စီ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ား ေလ်ာ့ခ်နိုင္ေရးအတြက္လည္း လူကူးမ်ဥ္းၾကားမ်ားတြင္ ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ား အေနျဖင့္ အရွိန္ေလ်ာ့ေပးနိုင္ရန္နွင့္ လမ္းျဖတ္ကူးသူမ်ားအား ပညာေပး ေရးလႈ႔ံေဆာာ္မႈအေနျဖင့္ 3D လူကူးမ်ဥ္းၾကားမ်ားေရး ဆြဲေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဦးသန္႔စင္ေမာင္ က ေျပာသည္။

3D လူကူးမ်ဥ္းၾကားမ်ားအား HEINEKEN Myanmar ၏ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေရးဆြဲနိုင္ရန္အတြက္လည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း လည္းသိရွိရသည္။

Leave a Reply