အလင္းေရာင္စီမံခ်က္စနစ္ျဖင့္ အိမ္သံုးမီတာမ်ားကို ေနခ်င္းၿပီး တပ္ဆင္ေပးမည္

0
160
ဇြန္ ၇
ယဥ္ေကႏြယ္
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္၊ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္ ဓာတ္အားေရာက္ရွိၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း မီတာမတပ္ဆင္ရေသးသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား အလင္းေရာင္စီမံခ်က္ One Stop Service(OSS) စနစ္ျဖင့္ ေန႔ခ်င္းၿပီးတပ္ဆင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။
“အခုေလာေလာဆယ္ အလင္းေရာင္စီမံခ်က္နဲ႔ အိမ္သံုးမီတာေတြကို အိမ္တိုင္ရာေရာက္တစ္ေန႔ထဲနဲ႔ One Stop Service နဲ႔ door to door တပ္ဆင္ေပးတဲ့ပေရာဂ်က္ျဖစ္ပါတယ္” ဟု လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းမွ အင္ဂ်င္နီိယာခ်ဳပ္ ဦးတင္ေအာင္ ကေျပာသည္။
အဆိုပါစနစ္သည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းဒသႀကီး ၂ ခုမွ လႊဲ၍ က်န္သည့္ ျပည္နယ္နွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းေဆာင္ရြက္ေပးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးတင္ေအာင္ က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။
အလင္းေရာင္စီမံခ်က္စနစ္အား အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ညႊန္ၾကား ထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ားေရာက္ရွိေနေသာ္လည္း မီတာတပ္ဆင္ျခင္းအျပဳရေသးသည့္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာမ်ားတြင္ မီတာတပ္ဆင္လိုသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအားစာရင္းျပဳစုျခင္းနွင့္ OSS ေဆာင္ရြက္မည့္ အဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔စည္းျခင္းလုပ္ငန္း မ်ားလုပ္ေဆာင္ လ်က္ရိွေၾကာင္းလည္း လွ်ပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန သတင္္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပပါရွိသည္။
OSS အဖြဲ႔တြင္ တိုင္းနွင့္ျပည္ နယ္ ၁ ခုခ်င္းစီ၏လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းရံုးခ်ဳပ္မွ ၁ ဦး၊လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ တစ္္္ဦး၊ သက္ဆိုင္ရာ ခရိုင္လ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ တစ္ဦး ၊ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္လ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦး တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိသည္။
OSS အဖြဲ႔ယာယီရံုးဖြင့္လွစ္ထားသည့္ေနရာသို႔ မီတာေလွ်ာက္ ထားလိုသူသည္ အခ်က္အလက္အေထာက္အထားမ်ားျပည့္စံုပါက သတ္မွတ္ထားသည့္ အိမ္သံုးမီတာေၾကးမ်ားေပးသြင္းေစ၍ မီတာမ်ားတပ္ဆင္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
အိမ္ေထာင္စု ၇ ဒသမ ၉၇၂ သန္းခန္႔ရွိသည့္အနက္ လက္ရွိတြင္ ဓာတ္အားစနစ္ျဖင့္ မီးလင္းသည့္ အိမ္ေထာင္စု ၂ ဒသမ ၃၂ သန္းရွိၿပီး မီးလင္းရန္က်န္ရွိေနသည့္ အိမ္ေထာင္စု ၅ ဒသမ ၆၅၂ သန္းခန္႔က်န္ရွိေနေၾကာင္းလည္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ေဖာ္ျပပါရွိသည္။
ဇြန္ ၇
ယဥ္ေကႏြယ္
 
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္၊ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္ ဓာတ္အားေရာက္ရွိၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း မီတာမတပ္ဆင္ရေသးသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား အလင္းေရာင္စီမံခ်က္ One Stop Service(OSS) စနစ္ျဖင့္ ေန႔ခ်င္းၿပီးတပ္ဆင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။
 
“အခုေလာေလာဆယ္ အလင္းေရာင္စီမံခ်က္နဲ႔ အိမ္သံုးမီတာေတြကို အိမ္တိုင္ရာေရာက္တစ္ေန႔ထဲနဲ႔ One Stop Service နဲ႔ door to door တပ္ဆင္ေပးတဲ့ပေရာဂ်က္ျဖစ္ပါတယ္” ဟု လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းမွ အင္ဂ်င္နီိယာခ်ဳပ္ ဦးတင္ေအာင္ ကေျပာသည္။
 
အဆိုပါစနစ္သည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းဒသႀကီး ၂ ခုမွ လႊဲ၍ က်န္သည့္ ျပည္နယ္နွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းေဆာင္ရြက္ေပးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးတင္ေအာင္ က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။
 
အလင္းေရာင္စီမံခ်က္စနစ္အား အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ညႊန္ၾကား ထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
 
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ားေရာက္ရွိေနေသာ္လည္း မီတာတပ္ဆင္ျခင္းအျပဳရေသးသည့္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာမ်ားတြင္ မီတာတပ္ဆင္လိုသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအားစာရင္းျပဳစုျခင္းနွင့္ OSS ေဆာင္ရြက္မည့္ အဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔စည္းျခင္းလုပ္ငန္း မ်ားလုပ္ေဆာင္ လ်က္ရိွေၾကာင္းလည္း လွ်ပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန သတင္္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပပါရွိသည္။
 
OSS အဖြဲ႔တြင္ တိုင္းနွင့္ျပည္ နယ္ ၁ ခုခ်င္းစီ၏လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းရံုးခ်ဳပ္မွ ၁ ဦး၊လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ တစ္္္ဦး၊ သက္ဆိုင္ရာ ခရိုင္လ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ တစ္ဦး ၊ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္လ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦး တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိသည္။
 
OSS အဖြဲ႔ယာယီရံုးဖြင့္လွစ္ထားသည့္ေနရာသို႔ မီတာေလွ်ာက္ ထားလိုသူသည္ အခ်က္အလက္အေထာက္အထားမ်ားျပည့္စံုပါက သတ္မွတ္ထားသည့္ အိမ္သံုးမီတာေၾကးမ်ားေပးသြင္းေစ၍ မီတာမ်ားတပ္ဆင္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
 
အိမ္ေထာင္စု ၇ ဒသမ ၉၇၂ သန္းခန္႔ရွိသည့္အနက္ လက္ရွိတြင္ ဓာတ္အားစနစ္ျဖင့္ မီးလင္းသည့္ အိမ္ေထာင္စု ၂ ဒသမ ၃၂ သန္းရွိၿပီး မီးလင္းရန္က်န္ရွိေနသည့္ အိမ္ေထာင္စု ၅ ဒသမ ၆၅၂ သန္းခန္႔က်န္ရွိေနေၾကာင္းလည္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

Leave a Reply