ဆိုနီယာဂႏၶီ အိႏိၵယအဓိကအတိုက္အခံ ကြန္ဂရက္စ္ပါတီ အႀကီးအကဲအျဖစ္မွ အနားယူ

0
181

ေဒလီ၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၆

အိႏိၵယအဓိကအတိုက္အခံပါတီျဖစ္သည့္ ကြန္ဂရက္စ္ပါတီ၏ေခါင္းေဆာင္ ဆုိနီယာဂႏၶီသည္ ပါတီအႀကီးအကဲအျဖစ္မွ အနားယူၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီက ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ဆိုနီယာဂႏၶီ၏သားျဖစ္သူ ရာဟုဂႏၶီသည္ ဥကၠဌသစ္အျဖစ္
ကန္႔ကြက္သူမရွိ ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရၿပီး ဒီဇင္ဘာ၁၅ရက္တြင္ စတင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ အသက္ ၇၁ ႏွစ္အရြယ္ မစၥဂႏၶီသည္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ကတည္းက ကြန္ဂရက္စ္ပါတီဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မစၥဂႏၶီသည္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရသည္။ ၎သည္ ပါတီဥကၠဌအျဖစ္မွ အနားယူသြားေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္မွ အနားယူမည္မဟုတ္ဘဲ လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ ဆက္လက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီကထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ရာဂ်စ္ဂႏၶီလုပ္ႀကံခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ သံုးႏွစ္အၾကာ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ မစၥဂႏၶီသည္ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္သို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့သည့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္မွစၿပီး ႏုိင္ငံကိုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ကြန္ဂရက္စ္ပါတီကို ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ ေန႐ူး-ဂႏၶီမိသားစုဝင္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ မစၥဂႏၶီသည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားရရွိခဲ့သည္။

မစၥဂႏၶီ၏ေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ပါတီသည္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အဆိုးရြားဆံုးရလဒ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုု္င္ခဲ့ရေသာ္လည္း ၂၀၀၄ ႏွင့္ ၂၀၀၉ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။

၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရရွိၿပီးေနာက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးကို ပယ္ခ်ျခင္းမျပဳခဲ့ပါက မစၥဂႏၶီသည္ အိႏိၵယႏုိင္ငံ၏ပထမဆံုး ကက္သလစ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ မစၥဂႏၶီသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကတည္းက က်န္းမာေရးဆိုးရြားလာခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ မစၥဂႏၶီသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၌ ခဲြစိတ္ကုသမႈခံယူခဲ့ရသည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

ပံုစာ။ ကြန္ဂရက္စ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ ဆိုနီယာဂႏၶီ။

 

ေဒလီ၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၆

အိႏိၵယအဓိကအတိုက္အခံပါတီျဖစ္သည့္ ကြန္ဂရက္စ္ပါတီ၏ေခါင္းေဆာင္ ဆုိနီယာဂႏၶီသည္ ပါတီအႀကီးအကဲအျဖစ္မွ အနားယူၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီက ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ဆိုနီယာဂႏၶီ၏သားျဖစ္သူ ရာဟုဂႏၶီသည္ ဥကၠဌသစ္အျဖစ္ 
ကန္႔ကြက္သူမရွိ ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရၿပီး ဒီဇင္ဘာ၁၅ရက္တြင္ စတင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ အသက္ ၇၁ ႏွစ္အရြယ္ မစၥဂႏၶီသည္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ကတည္းက ကြန္ဂရက္စ္ပါတီဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မစၥဂႏၶီသည္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရသည္။ ၎သည္ ပါတီဥကၠဌအျဖစ္မွ အနားယူသြားေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္မွ အနားယူမည္မဟုတ္ဘဲ လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ ဆက္လက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီကထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ရာဂ်စ္ဂႏၶီလုပ္ႀကံခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ သံုးႏွစ္အၾကာ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ မစၥဂႏၶီသည္ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္သို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့သည့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္မွစၿပီး ႏုိင္ငံကိုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ကြန္ဂရက္စ္ပါတီကို ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ ေန႐ူး-ဂႏၶီမိသားစုဝင္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ မစၥဂႏၶီသည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားရရွိခဲ့သည္။

မစၥဂႏၶီ၏ေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ပါတီသည္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အဆိုးရြားဆံုးရလဒ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုု္င္ခဲ့ရေသာ္လည္း ၂၀၀၄ ႏွင့္ ၂၀၀၉ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။

၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရရွိၿပီးေနာက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးကို ပယ္ခ်ျခင္းမျပဳခဲ့ပါက မစၥဂႏၶီသည္ အိႏိၵယႏုိင္ငံ၏ပထမဆံုး ကက္သလစ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ မစၥဂႏၶီသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကတည္းက က်န္းမာေရးဆိုးရြားလာခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ မစၥဂႏၶီသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၌ ခဲြစိတ္ကုသမႈခံယူခဲ့ရသည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

ပံုစာ။ ကြန္ဂရက္စ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ ဆိုနီယာဂႏၶီ။

Leave a Reply