ေျခာက္လအတြင္း ေနရပ္ျပန္လာေသာ ျမန္မာေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား တစ္သိန္းခြဲေက်ာ္ရွိ

0
182

ရန္ကုန္၊ဒီဇင္ဘာ ၁၆၊၂၀၁၇

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းမွ ျမန္မာေရြ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ေနရပ္ျပန္လာသည့္ အေရအတြက္မွာ ေျခာက္လအတြင္း တစ္သိန္းငါးေသာင္းေက်ာ္အထိ ရွိေၾကာင္း လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔၏ စာရင္းမ်ားအရ စံုစမ္းသိရွိရသည္။

အိမ္နီးခ်င္းထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ေရြ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားဆိုင္ရာအက္ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ဥပေဒႏွင့္မညီညႊတ္သည့္ ျမန္မာ ေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ ေကာ့ေသာင္း၊ေမာင္ေတာ၊ထီးခီး၊ ျမဝတီ၊တာခ်ီလိတ္ႏွင့္ ဘုရားသံုးဆူ နယ္စပ္ၿမိဳ႕မ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပည္တြင္းသို႔ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ယခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ၂၇ ရက္ တရက္တည္းတြင္ တာခ်ီလိတ္၊ ျမဝတီႏွင့္ ဘုရားသံုးဆူနယ္စပ္ဂိတ္မ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းသို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာသည့္ဦးေရမွာ ၁၀၉ ဦးအထိရွိခဲ့ေၾကာင္း ၿမိဳ႔နယ္သတင္းျပန္ၾကားေရးဌာနမ်ား၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္လည္း ျမဝတီ၊ထီးခီး၊ေမာင္ေတာႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းနယ္စပ္ဂိတ္မ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း သို႔ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာသူ ၈၇၈ ဦးအထိရွိခဲ့ေၾကာင္း လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔၏ စာရင္းမ်ားအရသိရသည္။

၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ဇန္နဝါရီလမွ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔အထိ တာခ်ီလိတ္ နယ္စပ္ဂိတ္တစ္ခုတည္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႕ျပန္လည္ဝင္ ေရာက္သူဦးေရ ၁၁၀၇ ဦးရွိခဲ့ၿပီး ယင္းျပန္လာသူမ်ားတြင္ ကေလးငယ္ ၅၉ ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၃၃၀ ဦးပါဝင္ခဲ့သည္။

ေနရပ္ျပန္လာသူမ်ားတြင္ အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါး၊ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား၊ တရားခံေျပးမ်ား၊ ေငြအတုျပဳလုပ္သူမ်ား ႏွင့္ ေငြအတုမ်ား ပါမလာေရးအတြက္ နယ္ေျမခံရဲတပ္ဖြဲ႔၊ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးေရးအဖြဲ႔မ်ားက စိစစ္လက္ခံေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားတြင္ ဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားရွိသကဲ့သို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း သက္တမ္းေက်ာ္လြန္ေနထိုင္ေနသူမ်ား၊ ေနထိုင္ခြင့္အေထာက္အထားမရွိဘဲ ေနထိုင္ေနသူမ်ားပါ၀င္လွ်က္ရွိသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္၊ဒီဇင္ဘာ ၁၆၊၂၀၁၇

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းမွ ျမန္မာေရြ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ေနရပ္ျပန္လာသည့္ အေရအတြက္မွာ ေျခာက္လအတြင္း တစ္သိန္းငါးေသာင္းေက်ာ္အထိ ရွိေၾကာင္း လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔၏ စာရင္းမ်ားအရ စံုစမ္းသိရွိရသည္။

အိမ္နီးခ်င္းထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ေရြ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားဆိုင္ရာအက္ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ဥပေဒႏွင့္မညီညႊတ္သည့္ ျမန္မာ ေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ ေကာ့ေသာင္း၊ေမာင္ေတာ၊ထီးခီး၊ ျမဝတီ၊တာခ်ီလိတ္ႏွင့္ ဘုရားသံုးဆူ နယ္စပ္ၿမိဳ႕မ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပည္တြင္းသို႔ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ယခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ၂၇ ရက္ တရက္တည္းတြင္ တာခ်ီလိတ္၊ ျမဝတီႏွင့္ ဘုရားသံုးဆူနယ္စပ္ဂိတ္မ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းသို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာသည့္ဦးေရမွာ ၁၀၉ ဦးအထိရွိခဲ့ေၾကာင္း ၿမိဳ႔နယ္သတင္းျပန္ၾကားေရးဌာနမ်ား၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္လည္း ျမဝတီ၊ထီးခီး၊ေမာင္ေတာႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းနယ္စပ္ဂိတ္မ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း သို႔ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာသူ ၈၇၈ ဦးအထိရွိခဲ့ေၾကာင္း လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔၏ စာရင္းမ်ားအရသိရသည္။

၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ဇန္နဝါရီလမွ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔အထိ တာခ်ီလိတ္ နယ္စပ္ဂိတ္တစ္ခုတည္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႕ျပန္လည္ဝင္ ေရာက္သူဦးေရ ၁၁၀၇ ဦးရွိခဲ့ၿပီး ယင္းျပန္လာသူမ်ားတြင္ ကေလးငယ္ ၅၉ ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၃၃၀ ဦးပါဝင္ခဲ့သည္။

ေနရပ္ျပန္လာသူမ်ားတြင္ အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါး၊ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား၊ တရားခံေျပးမ်ား၊ ေငြအတုျပဳလုပ္သူမ်ား ႏွင့္ ေငြအတုမ်ား ပါမလာေရးအတြက္ နယ္ေျမခံရဲတပ္ဖြဲ႔၊ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးေရးအဖြဲ႔မ်ားက စိစစ္လက္ခံေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားတြင္ ဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားရွိသကဲ့သို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း သက္တမ္းေက်ာ္လြန္ေနထိုင္ေနသူမ်ား၊ ေနထိုင္ခြင့္အေထာက္အထားမရွိဘဲ ေနထိုင္ေနသူမ်ားပါ၀င္လွ်က္ရွိသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Leave a Reply