ဘားေကာင္စီအက္ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ပထမအႀကိမ္ မူၾကမ္းတင္ၿပီးျဖစ္

0
191

မႏၱေလး၊ဒီဇင္ဘာ ၁၆။၂၀၁၇

ျမန္မာႏိုင္ငံဘားေကာင္စီအက္ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေသာေရွ႕ေနမ်ားအသင္းက လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ပထမအႀကိမ္မူၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လံုးသို႔ တင္ျပၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းဥပေဒျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုးႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေနၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီႏွင့္ ဆက္လက္ေတြ႔ဆံုသြားရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ဘားေကာင္စီအက္ဥပေဒဟာ ေခတ္ကာလနဲ႔မေလ်ာ္ညီဘူး။ ဒီမိုကေရစီစနစ္မက်ဘူး ။ ေနာက္ၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ကာစံခ်ိန္ စံၫႊန္းနဲ႔လည္း မညီဘူး။ဒါ့ေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္တာျဖစ္တယ္။” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေသာေရွ႕ေနမ်ားအသင္း၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနဦးခင္ေမာင္သန္း (ဆိုင္းတန္း) က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေသာေရွ႕ေနမ်ားအသင္းကို ဖြဲ႕စည္းရသည့္ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းမ်ားထဲတြင္ ဘားေကာင္စီအက္ဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

“၁၉၈၈ အာဏာသိမ္းၿပီးကတည္းက ဘားေကာင္စီမွာ ေရွ႕ေနေတြကို ကိုယ္စားမျပဳတဲ့ စစ္တပ္လက္ကိုင္တုတ္ေတြ ခန္႔ထားတယ္ ။ ပင္စင္ယူသြားၿပီျဖစ္တဲ့ တရားသူႀကီးေတြကို ေရွ႕ေနအျဖစ္နဲ႔ ထည့္ထားတယ္” ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးသိန္းသန္းဦး က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေသာေရွ႕ေနမ်ားအသင္းအေနျဖင့္ မတရားသည့္ ဥပေဒ၊နည္းဥပေဒ စသည္တို႔ကို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္သည့္ အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူမ်ားဘက္မွ ေရွ႕ေနလိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၱေလး၊ဒီဇင္ဘာ ၁၆။၂၀၁၇

ျမန္မာႏိုင္ငံဘားေကာင္စီအက္ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေသာေရွ႕ေနမ်ားအသင္းက လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ပထမအႀကိမ္မူၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လံုးသို႔ တင္ျပၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းဥပေဒျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုးႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေနၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီႏွင့္ ဆက္လက္ေတြ႔ဆံုသြားရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ဘားေကာင္စီအက္ဥပေဒဟာ ေခတ္ကာလနဲ႔မေလ်ာ္ညီဘူး။ ဒီမိုကေရစီစနစ္မက်ဘူး ။ ေနာက္ၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ကာစံခ်ိန္ စံၫႊန္းနဲ႔လည္း မညီဘူး။ဒါ့ေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္တာျဖစ္တယ္။” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေသာေရွ႕ေနမ်ားအသင္း၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနဦးခင္ေမာင္သန္း (ဆိုင္းတန္း) က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေသာေရွ႕ေနမ်ားအသင္းကို ဖြဲ႕စည္းရသည့္ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းမ်ားထဲတြင္ ဘားေကာင္စီအက္ဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

“၁၉၈၈ အာဏာသိမ္းၿပီးကတည္းက ဘားေကာင္စီမွာ ေရွ႕ေနေတြကို ကိုယ္စားမျပဳတဲ့ စစ္တပ္လက္ကိုင္တုတ္ေတြ ခန္႔ထားတယ္ ။ ပင္စင္ယူသြားၿပီျဖစ္တဲ့ တရားသူႀကီးေတြကို ေရွ႕ေနအျဖစ္နဲ႔ ထည့္ထားတယ္” ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးသိန္းသန္းဦး က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေသာေရွ႕ေနမ်ားအသင္းအေနျဖင့္ မတရားသည့္ ဥပေဒ၊နည္းဥပေဒ စသည္တို႔ကို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္သည့္ အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူမ်ားဘက္မွ ေရွ႕ေနလိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply