မန္းတိုင္းေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ရာတြင္ အဆိုျပဳတင္ျပသူမရွိ

0
169

မႏၱေလး၊ဒီဇင္ဘာ၊၁၆၊၂၀၁၇

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရာတြင္ အဆိုျပဳတင္ျပသူမရွိေသာေၾကာင့္ ယခုလက္ရွိ ဥကၠ႒သာ ဆက္လက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္သြားမည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

အသင္းဥကၠ႒ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔မွ၁၄ရက္ေန႔အတြင္း ဥကၠ႒အဆိုျပဳလႊာတင္သြင္းရန္ ေၾကျငာခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာလ၁၆ရက္ေန႔တြင္ ဥကၠ႒ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

“ဦးေလးအေနနဲ႔ အသင္းမွာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿပီးျဖစ္တယ္။ ေနာက္တက္လာမယ့္ လူငယ္ေတြကိုေနရာေပးဖို႔ အဆိုျပဳလႊာေတာင္ မတင္ဘူး။အသင္းသားစံုညီအစည္းအေဝးလုပ္ေတာ့ အသင္းသားေတြက ဦးေလးကို အဆိုျပဳလႊာတင္ဖို႔ေျပာတယ္။ခုဒီေန႔မွာ ဘယ္သူမွအဆိုျပဳလႊာ တင္တာမရွိလို႔ ဦးေလးကပဲ Autoဥကၠ႒ ျဖစ္လာတယ္” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦးတင္ထြန္း က ေျပာသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦးတင္ထြန္း သည္ အသင္းသူအသင္းမ်ားအတြက္ အခြန္ ၅ရာခိုင္ႏႈန္း မွ ၁ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊အသင္းရံုးေျမေနရာရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အသင္းသားမ်ား အၿငင္းပြားမႈျပႆနာ တစ္စံုတစ္ရာျဖစ္လာပါက ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း စသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ဦးတင္ထြန္းရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို သေဘာက်တယ္။သူ႔ေၾကာင့္ အသင္းလည္းတိုးတက္မႈေတြရွိတယ္ ။” ဟု ေအာင္သမာဓိေရႊလုပ္ငန္းမွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးေမာ္ကေျပာသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းတြင္ ဥကၠ႒ကို အသင္းသူအသင္းသားမ်ားက ေရြးခ်ယ္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ဒုဥကၠ႒၊အတြင္းေရးမွဴး ႏွင့္အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔တို႔ကို ဥကၠ႒က ခန္႔အပ္ေပးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၱေလး၊ဒီဇင္ဘာ၊၁၆၊၂၀၁၇

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရာတြင္ အဆိုျပဳတင္ျပသူမရွိေသာေၾကာင့္ ယခုလက္ရွိ ဥကၠ႒သာ ဆက္လက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္သြားမည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

အသင္းဥကၠ႒ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔မွ၁၄ရက္ေန႔အတြင္း ဥကၠ႒အဆိုျပဳလႊာတင္သြင္းရန္ ေၾကျငာခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာလ၁၆ရက္ေန႔တြင္ ဥကၠ႒ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

“ဦးေလးအေနနဲ႔ အသင္းမွာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿပီးျဖစ္တယ္။ ေနာက္တက္လာမယ့္ လူငယ္ေတြကိုေနရာေပးဖို႔ အဆိုျပဳလႊာေတာင္ မတင္ဘူး။အသင္းသားစံုညီအစည္းအေဝးလုပ္ေတာ့ အသင္းသားေတြက ဦးေလးကို အဆိုျပဳလႊာတင္ဖို႔ေျပာတယ္။ခုဒီေန႔မွာ ဘယ္သူမွအဆိုျပဳလႊာ တင္တာမရွိလို႔ ဦးေလးကပဲ Autoဥကၠ႒ ျဖစ္လာတယ္” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦးတင္ထြန္း က ေျပာသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦးတင္ထြန္း သည္ အသင္းသူအသင္းမ်ားအတြက္ အခြန္ ၅ရာခိုင္ႏႈန္း မွ ၁ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊အသင္းရံုးေျမေနရာရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အသင္းသားမ်ား အၿငင္းပြားမႈျပႆနာ တစ္စံုတစ္ရာျဖစ္လာပါက ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း စသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ဦးတင္ထြန္းရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို သေဘာက်တယ္။သူ႔ေၾကာင့္ အသင္းလည္းတိုးတက္မႈေတြရွိတယ္ ။” ဟု ေအာင္သမာဓိေရႊလုပ္ငန္းမွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးေမာ္ကေျပာသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းတြင္ ဥကၠ႒ကို အသင္းသူအသင္းသားမ်ားက ေရြးခ်ယ္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ဒုဥကၠ႒၊အတြင္းေရးမွဴး ႏွင့္အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔တို႔ကို ဥကၠ႒က ခန္႔အပ္ေပးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply