ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းအတြက္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္သို႔ ေရြ႔ေျပာင္းလုပ္ကိုင္မႈမ်ား ရွိလာ

0
171

ရန္ကုန္၊ဒီဇင္ဘာ ၁၆၊၂၀၁၇

ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းအပါအဝင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးသို႔ ေျပာင္းေရြ႕လုပ္ကိုင္မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ အေရးေပၚကူညီေထာက္ပံ့ေရးေကာ္မတီ ဒုတိယ ဥကၠဌ ဦးခင္ဝင္း ကေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ စစ္ေတြ၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ သံတြဲ၊ ရေသ့ေတာင္၊ ပု႑ားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ငါးဖမ္းလုပ္သားမ်ားသည္ လုပ္ခလစာျပသနာမ်ားေၾကာင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေျပာင္းေရြးလုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ဦးခင္ဝင္း က ဆက္ေျပာသည္။

” ေမာင္ေတာမွာ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းေတြကလည္း အေၾကာက္တရားေၾကာင့္ လုပ္ကိုင္မယ့္ လုပ္သားနည္းေနတယ္။ ေျပာင္းေရြ႕လုပ္သားေတြ ေျပာင္းေရြ႕လုပ္ကိုင္မယ့္သူေတြရွိလာရင္ က်ေနာ္တို႔က ကူညီေပးတယ္။ ” ၄င္းကဆိုသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္သာမကဘဲ အျခားၿမိဳ႕မ်ားမွ ေျပာင္းေရြ႕လုပ္ကိုင္လိုသည့္သူမ်ားရွိပါကလည္း ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ဟု ၄င္းက ဆက္ေျပာသည္။ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေျပာင္းေရြ႕လုပ္ကိုင္သူ ၂၀၀ ခန္႕ရွိေနၿပီး ၄င္းတို႕သည္လည္း လုပ္ငန္းခြင္မ်ား ဝင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရြ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားသည္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ ႏွစ္တိုလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ငွက္ေပ်ာစိုက္ျခင္းႏွင့္ လယ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္၊ဒီဇင္ဘာ ၁၆၊၂၀၁၇

ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းအပါအဝင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးသို႔ ေျပာင္းေရြ႕လုပ္ကိုင္မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ အေရးေပၚကူညီေထာက္ပံ့ေရးေကာ္မတီ ဒုတိယ ဥကၠဌ ဦးခင္ဝင္း ကေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ စစ္ေတြ၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ သံတြဲ၊ ရေသ့ေတာင္၊ ပု႑ားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ငါးဖမ္းလုပ္သားမ်ားသည္ လုပ္ခလစာျပသနာမ်ားေၾကာင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေျပာင္းေရြးလုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ဦးခင္ဝင္း က ဆက္ေျပာသည္။

” ေမာင္ေတာမွာ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းေတြကလည္း အေၾကာက္တရားေၾကာင့္ လုပ္ကိုင္မယ့္ လုပ္သားနည္းေနတယ္။ ေျပာင္းေရြ႕လုပ္သားေတြ ေျပာင္းေရြ႕လုပ္ကိုင္မယ့္သူေတြရွိလာရင္ က်ေနာ္တို႔က ကူညီေပးတယ္။ ” ၄င္းကဆိုသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္သာမကဘဲ အျခားၿမိဳ႕မ်ားမွ ေျပာင္းေရြ႕လုပ္ကိုင္လိုသည့္သူမ်ားရွိပါကလည္း ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ဟု ၄င္းက ဆက္ေျပာသည္။ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေျပာင္းေရြ႕လုပ္ကိုင္သူ ၂၀၀ ခန္႕ရွိေနၿပီး ၄င္းတို႕သည္လည္း လုပ္ငန္းခြင္မ်ား ဝင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရြ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားသည္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ ႏွစ္တိုလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ငွက္ေပ်ာစိုက္ျခင္းႏွင့္ လယ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Leave a Reply