ခ်ီလီသမၼတေရြးေကာက္ပဲြ သမၼတေဟာင္း ပီညဲရာ အႏုိင္ရရွိ

0
157

ဆန္တီေယဂို ၊ဒီဇင္ဘာ ၁၈၊၂၀၁၇

ကြန္ဆာေဗးတစ္ ဘီလ်ံနာတစ္ဦးျဖစ္သလို သမၼတေဟာင္းလည္းျဖစ္သည့္ ဆီဘတ္ရွန္းပီညဲရာသည္ ခ်ီလီသမၼတေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

လက္ဝဲဝါဒီ အလက္ဟန္ဒ႐ို ဂူလီယာသည္ ႐ႈံးနိမ့္ေၾကာင္းဝန္ခံၿပီး ပီညဲရာကို ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္းေျပာဆုိခဲ့သည္။ ပီညဲရာသည္ သမၼတတာဝန္ၿပီးဆံုးၿပီး ေလးႏွစ္အၾကာတြင္ သမၼတအျဖစ္ ျပန္လည္ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။မဲအားလံုးကုိေရတြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ပီညဲရာသည္ ဆႏၵမဲ ၅၄ ရာခုိင္ႏႈန္းကိုရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဆိုရွယ္လစ္သမၼတ မီရွဲဘာရွဲေလသည္ ဂူလီယာကို ေထာက္ခံခဲ့သည္။ ျပည္ပတြင္ ေနထုိင္ေသာ ခ်ီလီႏိုင္ငံသားမ်ားအပါအဝင္ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၁၄ သန္းရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လာေရာက္မဲေပးသူဦးေရသည္ ၄၈ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိခဲ့သည္။ အႏိုင္ရရွိေၾကာင္း သိရွိၿပီးေနာက္ ပီညဲရာက ညီညြတ္ၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ခ်ီလီသည္ ထိပ္တိုက္ဆံုျခင္းထက္ ညီညြတ္မႈကုိ ပိုမိုလုိအပ္ေနေၾကာင္း၊ အနာဂတ္လမ္းေၾကာင္းက ခ်ီလီသားမ်ားကုိ စုစည္းညီညြတ္ေစေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဘီလ်ံနာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ပီညဲရာသည္ ေရြးေကာက္ပဲြပထမအေက်ာ့မဲေပးပဲြတြင္ မဲမ်ားစြာရရွိခဲ့သည္။ ပထမအေက်ာ့ၿပီးေနာက္တြင္ သမၼတကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဦးေရသည္ ရွစ္ဦးမွ ႏွစ္ဦးအထိ ေလ်ာ့က်သြားခဲ့သည္။

ပီညဲရသည္ ခ်ီလီသမၼတအျဖစ္ ၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပဲြမတိုင္မီတြင္ ပီညဲရာႏွင့္ ၎၏ ဗာမိုစ္ညႊန္႔ေပါင္းအဖဲြ႕သည္ အျခားကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားထက္ လူႀကိဳက္မ်ားမႈ အနည္းငယ္သာ ပိုသာခဲ့သည္။

စီးပြားေရးတုိးတက္ေစရန္အတြက္ အခြန္ေလွ်ာ့ခ်ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပီညဲရာက ကတိျပဳခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပဲြမဲဆြယ္စည္း႐ုံးစဥ္ကာလအတြင္း ပီညဲရာက သမၼတဘာရွဲေလေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ရပ္တန္းကရပ္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ၿပီး ၿပိဳင္ဘက္ ဂူလီယာကမူ ဘာရွဲေလ၏ အေမြကို အဓြန္႔ရွည္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဘာရွဲေလ၏ တိုးတက္ေရးမူဝါဒမ်ားေၾကာင့္ ေထာက္ခံမႈမ်ားစြာ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဘာရွဲေလ၏ေခၽြးမ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈအ႐ႈပ္ေတာ္ပံုေၾကာင့္ ဘာရွဲေလ လူႀကိဳက္မ်ားခံရမႈ ေလ်ာ့က်ခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ဘာရွဲေလသည္ အတိုက္အခံမ်ား၏ဆန္႔က်င္မႈကို ေက်ာ္လႊားၿပီး ခ်ီလီရွိ တင္းက်ပ္ေသာ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈဆန္႔က်င္ေရးဥပေဒမ်ားကုိ ေျဖေလ်ာ့ႏုိင္ေရး ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။

ခ်ီလီ၏ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ဘာရွဲေလသည္ ေနာက္ထပ္သမၼတသက္တမ္းထမ္းေဆာင္ခြင့္မရွိေခ်။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

ပံုစာ။ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည့္ ဆီဘတ္ရွန္း ပီညဲရာ( ယာ)ႏွင့္ ဇနီး။

 

ဆန္တီေယဂို ၊ဒီဇင္ဘာ ၁၈၊၂၀၁၇

ကြန္ဆာေဗးတစ္ ဘီလ်ံနာတစ္ဦးျဖစ္သလို သမၼတေဟာင္းလည္းျဖစ္သည့္ ဆီဘတ္ရွန္းပီညဲရာသည္ ခ်ီလီသမၼတေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

လက္ဝဲဝါဒီ အလက္ဟန္ဒ႐ို ဂူလီယာသည္ ႐ႈံးနိမ့္ေၾကာင္းဝန္ခံၿပီး ပီညဲရာကို ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္းေျပာဆုိခဲ့သည္။ ပီညဲရာသည္ သမၼတတာဝန္ၿပီးဆံုးၿပီး ေလးႏွစ္အၾကာတြင္ သမၼတအျဖစ္ ျပန္လည္ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။မဲအားလံုးကုိေရတြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ပီညဲရာသည္ ဆႏၵမဲ ၅၄ ရာခုိင္ႏႈန္းကိုရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဆိုရွယ္လစ္သမၼတ မီရွဲဘာရွဲေလသည္ ဂူလီယာကို ေထာက္ခံခဲ့သည္။ ျပည္ပတြင္ ေနထုိင္ေသာ ခ်ီလီႏိုင္ငံသားမ်ားအပါအဝင္ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၁၄ သန္းရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လာေရာက္မဲေပးသူဦးေရသည္ ၄၈ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိခဲ့သည္။ အႏိုင္ရရွိေၾကာင္း သိရွိၿပီးေနာက္ ပီညဲရာက ညီညြတ္ၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ခ်ီလီသည္ ထိပ္တိုက္ဆံုျခင္းထက္ ညီညြတ္မႈကုိ ပိုမိုလုိအပ္ေနေၾကာင္း၊ အနာဂတ္လမ္းေၾကာင္းက ခ်ီလီသားမ်ားကုိ စုစည္းညီညြတ္ေစေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဘီလ်ံနာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ပီညဲရာသည္ ေရြးေကာက္ပဲြပထမအေက်ာ့မဲေပးပဲြတြင္ မဲမ်ားစြာရရွိခဲ့သည္။ ပထမအေက်ာ့ၿပီးေနာက္တြင္ သမၼတကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဦးေရသည္ ရွစ္ဦးမွ ႏွစ္ဦးအထိ ေလ်ာ့က်သြားခဲ့သည္။

ပီညဲရသည္ ခ်ီလီသမၼတအျဖစ္ ၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပဲြမတိုင္မီတြင္ ပီညဲရာႏွင့္ ၎၏ ဗာမိုစ္ညႊန္႔ေပါင္းအဖဲြ႕သည္ အျခားကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားထက္ လူႀကိဳက္မ်ားမႈ အနည္းငယ္သာ ပိုသာခဲ့သည္။

စီးပြားေရးတုိးတက္ေစရန္အတြက္ အခြန္ေလွ်ာ့ခ်ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပီညဲရာက ကတိျပဳခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပဲြမဲဆြယ္စည္း႐ုံးစဥ္ကာလအတြင္း ပီညဲရာက သမၼတဘာရွဲေလေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ရပ္တန္းကရပ္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ၿပီး ၿပိဳင္ဘက္ ဂူလီယာကမူ ဘာရွဲေလ၏ အေမြကို အဓြန္႔ရွည္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဘာရွဲေလ၏ တိုးတက္ေရးမူဝါဒမ်ားေၾကာင့္ ေထာက္ခံမႈမ်ားစြာ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဘာရွဲေလ၏ေခၽြးမ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈအ႐ႈပ္ေတာ္ပံုေၾကာင့္ ဘာရွဲေလ လူႀကိဳက္မ်ားခံရမႈ ေလ်ာ့က်ခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ဘာရွဲေလသည္ အတိုက္အခံမ်ား၏ဆန္႔က်င္မႈကို ေက်ာ္လႊားၿပီး ခ်ီလီရွိ တင္းက်ပ္ေသာ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈဆန္႔က်င္ေရးဥပေဒမ်ားကုိ ေျဖေလ်ာ့ႏုိင္ေရး ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။

ခ်ီလီ၏ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ဘာရွဲေလသည္ ေနာက္ထပ္သမၼတသက္တမ္းထမ္းေဆာင္ခြင့္မရွိေခ်။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

ပံုစာ။ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည့္ ဆီဘတ္ရွန္း ပီညဲရာ( ယာ)ႏွင့္ ဇနီး။

 

Leave a Reply