၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ ဇူလိုင္လတြင္ ျပဳလုပ္မည္

0
152

ဇြန္ ၁၉
ယဥ္ေကႏြယ္

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ပင္လံုညီလာခံအား ဇူလိုင္အတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္ကေတာ့ ညီလာခံအျမန္ဆံုးက်င္းပဖို႔အတြက္လုပ္ေနပါတယ္။EAOေတြအဆိုျပဳတဲ့ရက္ေတြနဲ႔အစိုးရအၾကံျပဳတဲ့ရက္နဲ႔ညွိႏိႈင္းၿပီးေတာ့ ဇြန္လကုန္ပိုင္း ဇူလိုင္လပိုင္းေလာက္မွာပဲ က်င္းပျဖစ္မွာပါ”ဟု ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔၀င္ ဦးလွေမာင္ေရႊကေျပာသည္။

အစိုးရ၊တပ္မေတာ္၊လႊတ္ေတာ္အစုမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါညီလာခံအားေအာင္ျမင္စြာက်င္းပနိုင္ေစရန္နွင့္ရလာဒ္ေကာင္းမ်ားထြက္ေပၚလာေစရန္ရည္ရြယ္ကာ ယေန႔ေနျပည္ေတာ္ရွိိိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနွင့္ၿငိမ္္္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာနတြင္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဦးလွေမာင္ေရႊကေျပာသည္။

အစိုးရ၊လႊတ္ေတာ္၊တပ္မေတာ္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအား ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔မွ ၂၁ ရက္ေန႔ထိ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါအလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ညီလာခံတြင္ေဆြးေႏြးမည့္ က႑ႀကီး ၅ ခုအား အစိုးရ၊လႊတ္ေတာ္၊တပ္မေတာ္ အစုအဖြဲ႔မ်ားမွ ျပင္ဆင္နိုင္ရန္အတြက္လည္း ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးလွေမာင္ေရႊကေျပာသည္။

၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေ၀းအား ၂၀၁၆ ခုနွစ္ၾသဂုတ္လတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္အစည္းအေ၀းအား ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ေမလ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဇြန္ ၁၉
ယဥ္ေကႏြယ္

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ပင္လံုညီလာခံအား ဇူလိုင္အတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္ကေတာ့ ညီလာခံအျမန္ဆံုးက်င္းပဖို႔အတြက္လုပ္ေနပါတယ္။EAOေတြအဆိုျပဳတဲ့ရက္ေတြနဲ႔အစိုးရအၾကံျပဳတဲ့ရက္နဲ႔ညွိႏိႈင္းၿပီးေတာ့ ဇြန္လကုန္ပိုင္း ဇူလိုင္လပိုင္းေလာက္မွာပဲ က်င္းပျဖစ္မွာပါ”ဟု ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔၀င္ ဦးလွေမာင္ေရႊကေျပာသည္။

အစိုးရ၊တပ္မေတာ္၊လႊတ္ေတာ္အစုမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါညီလာခံအားေအာင္ျမင္စြာက်င္းပနိုင္ေစရန္နွင့္ရလာဒ္ေကာင္းမ်ားထြက္ေပၚလာေစရန္ရည္ရြယ္ကာ ယေန႔ေနျပည္ေတာ္ရွိိိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနွင့္ၿငိမ္္္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာနတြင္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဦးလွေမာင္ေရႊကေျပာသည္။

အစိုးရ၊လႊတ္ေတာ္၊တပ္မေတာ္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအား ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔မွ ၂၁ ရက္ေန႔ထိ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါအလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ညီလာခံတြင္ေဆြးေႏြးမည့္ က႑ႀကီး ၅ ခုအား အစိုးရ၊လႊတ္ေတာ္၊တပ္မေတာ္ အစုအဖြဲ႔မ်ားမွ ျပင္ဆင္နိုင္ရန္အတြက္လည္း ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးလွေမာင္ေရႊကေျပာသည္။

၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေ၀းအား ၂၀၁၆ ခုနွစ္ၾသဂုတ္လတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္အစည္းအေ၀းအား ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ေမလ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Leave a Reply