၂၀၁၇ခုနွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေရႊေျပာင္းသြားလာသူမ်ားေန႔ အခမ္းအနားကိုေနျပည္ေတာ္ရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျမန္မာကြန္ဗင္းရွင္း စင္တာ- ၂ (MICC- 2) တြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔ ကက်င္းပ

0
153

 

၂၀၁၇ခုနွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေရႊေျပာင္းသြားလာသူမ်ားေန႔ အခမ္းအနားကိုေနျပည္ေတာ္ရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျမန္မာကြန္ဗင္းရွင္း စင္တာ- ၂ (MICC- 2) တြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔ ကက်င္းပျပဳပ္ခဲ့ၿပီး
နိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ၊အလုပ္သမားလူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ၊ဒုတိယဝန္ႀကီး အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္မ်ား၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္နွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊သံတမန္မ်ား၊ကုလသမဂၢ နွင့္ နိုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

၂၀၁၇ခုနွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေရႊေျပာင္းသြားလာသူမ်ားေန႔ အခမ္းအနားကိုေနျပည္ေတာ္ရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျမန္မာကြန္ဗင္းရွင္း စင္တာ- ၂ (MICC- 2) တြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔ ကက်င္းပျပဳပ္ခဲ့ၿပီး 
နိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ၊အလုပ္သမားလူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ၊ဒုတိယဝန္ႀကီး အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္မ်ား၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္နွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊သံတမန္မ်ား၊ကုလသမဂၢ နွင့္ နိုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply