မူးယစ္ေဆး၀ါးသတင္းေပးတိုင္ၾကားသူ ဆုေၾကးေငြ သိန္းတစ္ရာေက်ာ္ ရမည္

0
141

ဇြန္ ၂၇
ယဥ္ေကႏြယ္

မူးယစ္ေဆး၀ါးအထူးသတင္းေပးတိုင္ၾကားေရးဌာနသို႔သတင္းေပးတိုင္ၾကားပါက ဆုေၾကးေငြအျဖစ္ သိန္းတစ္ရာေက်ာ္ခ်ီးျမင့္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

“မူးယစ္ေဆး၀ါးသတင္းေပးလို႔ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးရမိတဲ့ကိစၥေတြမွာ အနည္းဆံုးလူတစ္ေယာက္ကို သိန္း ၁၃၀ ေလာက္ေပးဖို႔တြက္ထားၿပီးၿပီ။ အထူးသျဖင့္မူးယစ္ရဲ၀န္ထမ္းေတြကို မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႔ပတ္သက္လို႔မ်ားမ်ားဖမ္းေလ နိုင္ငံေတာ္က ခ်ီးျမွင့္တဲ့ပိုက္ဆံမ်ားမ်ားရေလေပါ့”ဟု နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးကေျပာသည္။

သတင္းေပးတိုင္ၾကားသူမ်ားအားခ်ီးျမွင့္ထားသည့္ ဆုေၾကးေငြသည္ နိုင္ငံေတာ္၏ခ်ီးျမွင့္ေငြျဖစ္သည့္အတြက္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ပါျပဳေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္သမၼတမွဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန ၂ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါးအလႊဲသံုးစားမႈနွင့္တရားမ၀င္ရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔အခမ္းအနားမိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါဌာနသို႔ေရာက္ရွိလာသည့္ သတင္းမ်ားအား သမၼတထံသို႔တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ကာဗဟိုမွာဖြဲ႔စည္းထားသည့္အထူးအဖြဲ႔မ်ားအားေစလႊတ္ကာစံုစမ္းစစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ၿပီးဖမ္းဆီးရမိမႈမ်ားအား သတင္းေပးသူ၊ဖမ္းဆီးသူမ်ားနွင့္နိုင္ငံေတာ္အစိုးရတို႔မွ အခ်ိဳးက်ခြဲေ၀ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

သတင္းေပးတိုင္ၾကားသူမ်ားအားလံုျခံဳမႈရွိေစရန္အတြက္ ဦးေဇာ္ေဌးမွ “သတင္းေပးတဲ့သူဘယ္သူလဲဆိုတာ မသိေအာင္လို႔ဆုခ်ီးျမွင့္တာကိုလည္း သတင္းထုတ္ျပန္မွာမဟုတ္ဘူး”ဟု ၎မွရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါးအထူးသတင္းေပးတိုင္ၾကားေရးဌာနအား နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးတြင္ဖြဲ႔စည္းထားၿပီးျဖစ္ရာ ၎ဌာနတြင္ အရာရွိအမ်ားစုနွင့္ဖြဲ႔စည္းထားသည္။

အဆိုပါဌာနသို႔သတင္းေပးတိုင္ၾကားလိုပါက ေအာ္တိုတယ္လီဖုန္းနံပါတ္ ၀၆၇-၅၉၀၂၀၀၊ဖက္စ္ဖုန္းနံပတ္ ၀၆၇-၅၉၀၂၃၃နွင့္ အီးေမးလ္လိပ္စာ antinarcotics@presidentoffice.gov.mm သို႔လံုျခဳစိတ္ခ်စြာတိုင္ၾကားနိုင္ေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးမွ ဇြန္လ၂၆ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေႀကညာခဲ့သည္။

ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္းသတင္းေပးတိုင္ၾကားပါက တိက်စြာတိုင္ၾကားေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္းလည္းဦးေဇာ္ေဌးကေျပာသည္။

ဇြန္ ၂၇
ယဥ္ေကႏြယ္

မူးယစ္ေဆး၀ါးအထူးသတင္းေပးတိုင္ၾကားေရးဌာနသို႔သတင္းေပးတိုင္ၾကားပါက ဆုေၾကးေငြအျဖစ္ သိန္းတစ္ရာေက်ာ္ခ်ီးျမင့္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

“မူးယစ္ေဆး၀ါးသတင္းေပးလို႔ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးရမိတဲ့ကိစၥေတြမွာ အနည္းဆံုးလူတစ္ေယာက္ကို သိန္း ၁၃၀ ေလာက္ေပးဖို႔တြက္ထားၿပီးၿပီ။ အထူးသျဖင့္မူးယစ္ရဲ၀န္ထမ္းေတြကို မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႔ပတ္သက္လို႔မ်ားမ်ားဖမ္းေလ နိုင္ငံေတာ္က ခ်ီးျမွင့္တဲ့ပိုက္ဆံမ်ားမ်ားရေလေပါ့”ဟု နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးကေျပာသည္။

သတင္းေပးတိုင္ၾကားသူမ်ားအားခ်ီးျမွင့္ထားသည့္ ဆုေၾကးေငြသည္ နိုင္ငံေတာ္၏ခ်ီးျမွင့္ေငြျဖစ္သည့္အတြက္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ပါျပဳေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္သမၼတမွဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန ၂ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါးအလႊဲသံုးစားမႈနွင့္တရားမ၀င္ရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔အခမ္းအနားမိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါဌာနသို႔ေရာက္ရွိလာသည့္ သတင္းမ်ားအား သမၼတထံသို႔တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ကာဗဟိုမွာဖြဲ႔စည္းထားသည့္အထူးအဖြဲ႔မ်ားအားေစလႊတ္ကာစံုစမ္းစစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ၿပီးဖမ္းဆီးရမိမႈမ်ားအား သတင္းေပးသူ၊ဖမ္းဆီးသူမ်ားနွင့္နိုင္ငံေတာ္အစိုးရတို႔မွ အခ်ိဳးက်ခြဲေ၀ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

သတင္းေပးတိုင္ၾကားသူမ်ားအားလံုျခံဳမႈရွိေစရန္အတြက္ ဦးေဇာ္ေဌးမွ “သတင္းေပးတဲ့သူဘယ္သူလဲဆိုတာ မသိေအာင္လို႔ဆုခ်ီးျမွင့္တာကိုလည္း သတင္းထုတ္ျပန္မွာမဟုတ္ဘူး”ဟု ၎မွရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါးအထူးသတင္းေပးတိုင္ၾကားေရးဌာနအား နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးတြင္ဖြဲ႔စည္းထားၿပီးျဖစ္ရာ ၎ဌာနတြင္ အရာရွိအမ်ားစုနွင့္ဖြဲ႔စည္းထားသည္။

အဆိုပါဌာနသို႔သတင္းေပးတိုင္ၾကားလိုပါက ေအာ္တိုတယ္လီဖုန္းနံပါတ္ ၀၆၇-၅၉၀၂၀၀၊ဖက္စ္ဖုန္းနံပတ္ ၀၆၇-၅၉၀၂၃၃နွင့္ အီးေမးလ္လိပ္စာ antinarcotics@presidentoffice.gov.mm သို႔လံုျခဳစိတ္ခ်စြာတိုင္ၾကားနိုင္ေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးမွ ဇြန္လ၂၆ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေႀကညာခဲ့သည္။

ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္းသတင္းေပးတိုင္ၾကားပါက တိက်စြာတိုင္ၾကားေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္းလည္းဦးေဇာ္ေဌးကေျပာသည္။

Leave a Reply