ျမန္မာ့ႏြားႏို႔ အရည္အေသြးစမ္းစစ္ခ်က္ နယူးဇီလန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေန

0
169

ဇြန္ ၃၀
ေမစု

ျမန္မာအစိုးရ ႏွင့္နယူးဇီလန္အစိုးရတို႔ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ႏြားႏို႔ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွထြက္ရွိ လာေသာ ႏို႔ႏွင့္ႏို႔ထြက္ပစၥည္း အရည္အေသြးကိစၥရပ္မ်ားကို ၅ႏွစ္ၾကာ စီမံကိန္း တစ္ခု ျပဳလုပ္၍ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းျမန္မာႏိုင္ငံေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွသိရသည္။

ႏြားႏို႔အရည္အေသြးစမ္းစစ္ခ်က္ကို၂၀၁၄ခုႏွစ္ေဖေဖာ္၀ါရီမွစတင္ကာ၂၀၁၉ခုႏွစ္ေဖေဖာ္၀ါရီလ အထိလုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေမြးျမဴေရး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏို႔ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း ႏွင့္ နယူဇီလန္အစိုးရ လက္ေအာက္ရွိ အဖြဲ႔အစည္းတို႔ က စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ေန ေၾကာင္းသိရသည္။

” ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ႏြားျခံေတြနဲ႔ ႏြားႏို႔ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းေတြကိုသြားတဲ့ အခါမွာ ျမန္မာျပည္က ႏြားျခံေတြမွာက ေဘးဥပါဒ္ ျဖစ္ေစမယ့္ပစၥည္းေတြကို ထည့္တာမေတြ႕ရဘူး။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေရေရာၾကတာ ကိုပဲအမ်ားဆုံးေတြ႔ ရလို႔ ေရေရာတာကိုစစ္ေဆးတဲ့ကိရိယာနဲ႔ စစ္ေဆးၿပီး ေနာက္ပိုင္းေတာ့ သိပ္မေတြ႔ရေတာ့ပါဘူး”ဟု နယူးဇီလန္ အစိုးရအဖြဲ႔လက္ေအာက္ရွိ Myanmar Dairy Excellence project ၏ ဌာေနတာဝန္ခံ Mr. Kent Weston-Arnold ကေျပာသည္။

အဆိုပါႏြားႏို႔ အရည္အေသြးစမ္းစစ္ခ်က္စီမံကိန္း ကို နယူးဇီလန္အစိုးရကအေမရီကန္ေဒၚလာ ၄၅ဘီလီယံ အကုန္က်ခံ ေထာက္ပံ႔ေပးထားေၾကာင္း ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႏြားေမြးျမဴေရးျခံမ်ား ရွိရာ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း ေျမာက္ပိုင္း ၊ မႏၱေလး၊စစ္ကိုင္း၊ ေနျပည္ေတာ္၊ရန္ကုန္ အစရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာမႈ မ်ားရွိ ကာ အရည္အေသြးစစ္ေဆးသည့္ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားအတြက္လည္းကူညီ မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္းသိရသည္။

ကမာၻေပၚတြင္ ႏြားႏို႔ ႏွင့္ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ား အမ်ားဆုံးထုတ္လုပ္ လ်ွက္ရွိေသာႏိုင္ငံမွာ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ျပီး ဒုတိယ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားသည့္ ႏိုင္ငံမွာ ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ႏြားႏို႔ အရည္အေသြးအတြက္ နယူးဇီလန္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အကူအညီေပးေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားတည္ေဆာက္ကာ စစ္ေဆးေပးေနသည့္လုပ္ငန္းစဥ္လည္းပါ၀င္ေနၿပီး အဓိကအားျဖင့္ စဥ္႔ကိုင္ျမိဳ႕နယ္ ရွိ ႏြားေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမွ ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ ႏို႕နမူနာေပါင္း ၂၀၀ မွ ၂၀၀၀ အထိ စစ္ေဆးေပးမႈ မ်ားရွိကာ ေနျပည္ေတာ္ရွိ FDAဓာတ္ခြဲခန္း တြင္လည္း စစ္ေဆးမႈအတြက္ စက္မ်ား တပ္ဆင္ထား ကာ စစ္ေဆးစမ္းသပ္မည့္ သူအတြက္ ကူညီမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးေနေၾကာင္း Myanmar Dairy Excellence project မွ သိရသည္။

ဇြန္ ၃၀
ေမစု

ျမန္မာအစိုးရ ႏွင့္နယူးဇီလန္အစိုးရတို႔ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ႏြားႏို႔ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွထြက္ရွိ လာေသာ ႏို႔ႏွင့္ႏို႔ထြက္ပစၥည္း အရည္အေသြးကိစၥရပ္မ်ားကို ၅ႏွစ္ၾကာ စီမံကိန္း တစ္ခု ျပဳလုပ္၍ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းျမန္မာႏိုင္ငံေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွသိရသည္။

ႏြားႏို႔အရည္အေသြးစမ္းစစ္ခ်က္ကို၂၀၁၄ခုႏွစ္ေဖေဖာ္၀ါရီမွစတင္ကာ၂၀၁၉ခုႏွစ္ေဖေဖာ္၀ါရီလ အထိလုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေမြးျမဴေရး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏို႔ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း ႏွင့္ နယူဇီလန္အစိုးရ လက္ေအာက္ရွိ အဖြဲ႔အစည္းတို႔ က စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ေန ေၾကာင္းသိရသည္။

” ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ႏြားျခံေတြနဲ႔ ႏြားႏို႔ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းေတြကိုသြားတဲ့ အခါမွာ ျမန္မာျပည္က ႏြားျခံေတြမွာက ေဘးဥပါဒ္ ျဖစ္ေစမယ့္ပစၥည္းေတြကို ထည့္တာမေတြ႕ရဘူး။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေရေရာၾကတာ ကိုပဲအမ်ားဆုံးေတြ႔ ရလို႔ ေရေရာတာကိုစစ္ေဆးတဲ့ကိရိယာနဲ႔ စစ္ေဆးၿပီး ေနာက္ပိုင္းေတာ့ သိပ္မေတြ႔ရေတာ့ပါဘူး”ဟု နယူးဇီလန္ အစိုးရအဖြဲ႔လက္ေအာက္ရွိ Myanmar Dairy Excellence project ၏ ဌာေနတာဝန္ခံ Mr. Kent Weston-Arnold ကေျပာသည္။

အဆိုပါႏြားႏို႔ အရည္အေသြးစမ္းစစ္ခ်က္စီမံကိန္း ကို နယူးဇီလန္အစိုးရကအေမရီကန္ေဒၚလာ ၄၅ဘီလီယံ အကုန္က်ခံ ေထာက္ပံ႔ေပးထားေၾကာင္း ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႏြားေမြးျမဴေရးျခံမ်ား ရွိရာ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း ေျမာက္ပိုင္း ၊ မႏၱေလး၊စစ္ကိုင္း၊ ေနျပည္ေတာ္၊ရန္ကုန္ အစရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာမႈ မ်ားရွိ ကာ အရည္အေသြးစစ္ေဆးသည့္ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားအတြက္လည္းကူညီ မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္းသိရသည္။

ကမာၻေပၚတြင္ ႏြားႏို႔ ႏွင့္ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ား အမ်ားဆုံးထုတ္လုပ္ လ်ွက္ရွိေသာႏိုင္ငံမွာ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ျပီး ဒုတိယ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားသည့္ ႏိုင္ငံမွာ ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ႏြားႏို႔ အရည္အေသြးအတြက္ နယူးဇီလန္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အကူအညီေပးေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားတည္ေဆာက္ကာ စစ္ေဆးေပးေနသည့္လုပ္ငန္းစဥ္လည္းပါ၀င္ေနၿပီး အဓိကအားျဖင့္ စဥ္႔ကိုင္ျမိဳ႕နယ္ ရွိ ႏြားေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမွ ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ ႏို႕နမူနာေပါင္း ၂၀၀ မွ ၂၀၀၀ အထိ စစ္ေဆးေပးမႈ မ်ားရွိကာ ေနျပည္ေတာ္ရွိ FDAဓာတ္ခြဲခန္း တြင္လည္း စစ္ေဆးမႈအတြက္ စက္မ်ား တပ္ဆင္ထား ကာ စစ္ေဆးစမ္းသပ္မည့္ သူအတြက္ ကူညီမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးေနေၾကာင္း Myanmar Dairy Excellence project မွ သိရသည္။

Leave a Reply