ၿမိဳ လူမ်ိဳးႏြယ္စုုအခ်ိဳ႕မွတ္ပုံတင္၌ ခမီ၊ခမီးႏွင့္ခမီြး လူမ်ိဳးအမည္ျဖစ္ေနျခင္းကို ေျပာင္းလဲရန္ အစိုးရထံတင္ျပမႈ အေျခအအေနႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ ( ႐ုပ္သံ )

0
237

Leave a Reply