ထိုင္းၾကည္းတပ္မွ အသစ္ဝယ္ယူလိုက္ေသာ Hermes 450 UAV

0
87

ဇြန္ ၃၀
ဇြဲထြဋ္ဦး

ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္းေတာ္ဝင္ၾကည္းတပ္ (RTA) ၏ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္တပ္ဖြဲ႔သည္ အသစ္ဝယ္ယူထားေသာ Hermes 450 UAV မ်ားအား တရားဝင္အခမ္းအနားျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့သည္။ အဆိုပါ Hermes 450 ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္မ်ားကို အစၥေရးႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Elbit System စစ္လက္နက္ကုမၸဏီမွ ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ Hermes 450 မ်ား ဝယ္ယူမႈေၾကာင့္ ၎ UAV မ်ားအသံုးျပဳသည့္ ဒုတိယေျမာက္အာဆီယံႏိုင္ငံအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ (ပထမဆံုးအသံုးျပဳသည့္ႏိုင္ငံမွာ စကၤာပူျဖစ္သည္)

ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္မ်ား ထုတ္ေဖာ္ျပသသည့္အခမ္းအနားတြင္ Elbit System မွ “ယခု UAV မ်ားသည္ စစ္ဆင္ေရး အႀကိမ္ေပါင္း ၄၀၀၀၀ အား ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီ” ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ Elbit System ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၆ သန္းတန္ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္မ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎ဝယ္ယူမႈတြင္ Hermes 450 UAV ေလးစီးႏွင့္ ေျမျပင္အေျခစိုက္ ကြပ္ကဲမႈယာဥ္တစ္စီးတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ ထိုင္းၾကည္းတပ္သည္ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ အသစ္ဝယ္ယူရန္အတြက္ ၿဗိတိန္ႏွင့္ အစၥေရးတို႔ ပူးေပါင္းထုတ္လုပ္ေသာ Watchkeeper UAV အား ၾကည့္႐ႈခဲ့ေသာ္လည္း ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္းမရွိသျဖင့္ Hermes 450 ကိုသာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Hermes 450 UAV သည္ အလတ္စားတာေဝးေထာက္လွမ္းေရး ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ျဖစ္ၿပီး စစ္ေျမျပင္သတင္း ေထာက္လွမ္းစုေဆာင္းေရး (Reconnaissance)၊ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး (Search And Rescue)၊ ပစ္မွတ္ညႊန္ျပေရး (Target Acquisition) စသည္တို႔တြင္ ဘက္စံုအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ အဆင့္အတန္းျမင့္ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ျပည္ပႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ထားၿပီး အစၥေရးတပ္မေတာ္တြင္လည္း ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ ၾကာသည္အထိ သံုးစြဲေနဆဲ အဆင့္အတန္းျမင့္ UAV အမ်ိဳးအစား ျဖစ္သည္။ ေလထဲတြင္ ၁၇ နာရီၾကာပ်ံသန္းႏိုင္ေသာ ၎ UAV မ်ားတြင္ အပိုဆီတိုင္ကီစနစ္ ခ်ိတ္ဆြဲႏိုင္ေစရန္အတြက္ Elbit System မွ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေပးထားသည္။ UAV မ်ားတြင္ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္ေသာ ကင္မရာစနစ္မ်ားအတြက္ အီလက္ထေရာနစ္ အာ႐ုံခံစနစ္မ်ား ပူးတြဲပါဝင္ေသာစနစ္ (EO/IR Camera Unit) ပါဝင္၍ ေန႔ညမေရြး ေထာက္လွမ္းမႈျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ပစ္မွတ္အား မိမိတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားထံသို႔ ညႊန္ျပေပးႏိုင္ေသာ ေလဆာေရာင္ျခည္သံုး ပစ္မွတ္ညႊန္ျပစနစ္ (Laser Detector) ကိုလည္း တပ္ဆင္ထားပါသည္။

ထိုင္းေတာ္ဝင္ေလတပ္ႏွင့္ ၾကည္းတပ္တို႔တြင္ သီးျခားဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္တပ္ဖြဲ႔မ်ား ရွိၾကၿပီး ယခု Hermes 450 UAV မ်ားသည္ ၾကည္းတပ္အတြက္ ဝယ္ယူျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ UAV မ်ားကို အမွတ္ ၂၁ ေလေၾကာင္းတပ္ရင္း (21st Aviation Battalion) တြင္ အေျချပဳထားရွိသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါတပ္ရင္းသည္ လုပ္ပ္ဘူရီ စီရင္စုေဒသတြင္ အေျခစိုက္ထားသည္။ ၾကည္းတပ္လက္ေအာက္မွ အင္အားေတာင့္တင္းေသာ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္တပ္ဖြဲ႔ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး IAI Searcher MkII ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္မ်ားကို ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ကတည္းက တပ္ဆင္သံုးစြဲခဲ့သည္။ ထိုင္းေတာ္ဝင္ေလတပ္တြင္မူ အစၥေရးႏိုင္ငံမွပင္ ထုတ္လုပ္ေသာ Aerostar UAV မ်ားကို သံုးစြဲေလ့ရွိပါသည္။

ဇြန္ ၃၀
ဇြဲထြဋ္ဦး

ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္းေတာ္ဝင္ၾကည္းတပ္ (RTA) ၏ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္တပ္ဖြဲ႔သည္ အသစ္ဝယ္ယူထားေသာ Hermes 450 UAV မ်ားအား တရားဝင္အခမ္းအနားျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့သည္။ အဆိုပါ Hermes 450 ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္မ်ားကို အစၥေရးႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Elbit System စစ္လက္နက္ကုမၸဏီမွ ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ Hermes 450 မ်ား ဝယ္ယူမႈေၾကာင့္ ၎ UAV မ်ားအသံုးျပဳသည့္ ဒုတိယေျမာက္အာဆီယံႏိုင္ငံအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ (ပထမဆံုးအသံုးျပဳသည့္ႏိုင္ငံမွာ စကၤာပူျဖစ္သည္)

ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္မ်ား ထုတ္ေဖာ္ျပသသည့္အခမ္းအနားတြင္ Elbit System မွ “ယခု UAV မ်ားသည္ စစ္ဆင္ေရး အႀကိမ္ေပါင္း ၄၀၀၀၀ အား ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီ” ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ Elbit System ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၆ သန္းတန္ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္မ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎ဝယ္ယူမႈတြင္ Hermes 450 UAV ေလးစီးႏွင့္ ေျမျပင္အေျခစိုက္ ကြပ္ကဲမႈယာဥ္တစ္စီးတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ ထိုင္းၾကည္းတပ္သည္ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ အသစ္ဝယ္ယူရန္အတြက္ ၿဗိတိန္ႏွင့္ အစၥေရးတို႔ ပူးေပါင္းထုတ္လုပ္ေသာ Watchkeeper UAV အား ၾကည့္႐ႈခဲ့ေသာ္လည္း ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္းမရွိသျဖင့္ Hermes 450 ကိုသာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Hermes 450 UAV သည္ အလတ္စားတာေဝးေထာက္လွမ္းေရး ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ျဖစ္ၿပီး စစ္ေျမျပင္သတင္း ေထာက္လွမ္းစုေဆာင္းေရး (Reconnaissance)၊ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး (Search And Rescue)၊ ပစ္မွတ္ညႊန္ျပေရး (Target Acquisition) စသည္တို႔တြင္ ဘက္စံုအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ အဆင့္အတန္းျမင့္ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ျပည္ပႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ထားၿပီး အစၥေရးတပ္မေတာ္တြင္လည္း ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ ၾကာသည္အထိ သံုးစြဲေနဆဲ အဆင့္အတန္းျမင့္ UAV အမ်ိဳးအစား ျဖစ္သည္။ ေလထဲတြင္ ၁၇ နာရီၾကာပ်ံသန္းႏိုင္ေသာ ၎ UAV မ်ားတြင္ အပိုဆီတိုင္ကီစနစ္ ခ်ိတ္ဆြဲႏိုင္ေစရန္အတြက္ Elbit System မွ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေပးထားသည္။ UAV မ်ားတြင္ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္ေသာ ကင္မရာစနစ္မ်ားအတြက္ အီလက္ထေရာနစ္ အာ႐ုံခံစနစ္မ်ား ပူးတြဲပါဝင္ေသာစနစ္ (EO/IR Camera Unit) ပါဝင္၍ ေန႔ညမေရြး ေထာက္လွမ္းမႈျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ပစ္မွတ္အား မိမိတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားထံသို႔ ညႊန္ျပေပးႏိုင္ေသာ ေလဆာေရာင္ျခည္သံုး ပစ္မွတ္ညႊန္ျပစနစ္ (Laser Detector) ကိုလည္း တပ္ဆင္ထားပါသည္။

ထိုင္းေတာ္ဝင္ေလတပ္ႏွင့္ ၾကည္းတပ္တို႔တြင္ သီးျခားဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္တပ္ဖြဲ႔မ်ား ရွိၾကၿပီး ယခု Hermes 450 UAV မ်ားသည္ ၾကည္းတပ္အတြက္ ဝယ္ယူျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ UAV မ်ားကို အမွတ္ ၂၁ ေလေၾကာင္းတပ္ရင္း (21st Aviation Battalion) တြင္ အေျချပဳထားရွိသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါတပ္ရင္းသည္ လုပ္ပ္ဘူရီ စီရင္စုေဒသတြင္ အေျခစိုက္ထားသည္။ ၾကည္းတပ္လက္ေအာက္မွ အင္အားေတာင့္တင္းေသာ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္တပ္ဖြဲ႔ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး IAI Searcher MkII ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္မ်ားကို ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ကတည္းက တပ္ဆင္သံုးစြဲခဲ့သည္။ ထိုင္းေတာ္ဝင္ေလတပ္တြင္မူ အစၥေရးႏိုင္ငံမွပင္ ထုတ္လုပ္ေသာ Aerostar UAV မ်ားကို သံုးစြဲေလ့ရွိပါသည္။

Leave a Reply