ပုဂံတြင္ အမႈိက္ေကာက္

0
180

မႏၱေလး၊ဒီဇင္ဘာ ၁၉၊၂၀၁၇

 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ပုဂံယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမကို ယူနက္စကို စာရင္းဝင္ရန္ အတြက္ ႀကိဳဆိုေသာအားျဖင့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီး႒ာနတို႔ ပူးေပါင္း၍ အမွိဳက္ေကာက္ သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ျခင္းကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၱေလး၊ဒီဇင္ဘာ ၁၉၊၂၀၁၇

၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ပုဂံယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမကို ယူနက္စကို စာရင္းဝင္ရန္ အတြက္ ႀကိဳဆိုေသာအားျဖင့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီး႒ာနတို႔ ပူးေပါင္း၍ အမွိဳက္ေကာက္ သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ျခင္းကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply