၈၈၈၈ ျပည္သူ႔ပါတီ အမည္အား ကန္႔ကြက္ခံထားရမႈ ျပည္သူ႔ပါတီအမည္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲ မွတ္ပံုတင္မည္

0
170

ဇူလိုင္ ၈
ႏိုင္လင္းဦး

၈၈၈၈ ျပည္သူ့ပါတီအား ကန္႔ကြက္ခံထားရမႈနွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူ့ပါတီအမည္ျဖင့္ ဇူလိုင္လ ၉ရက္ တြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၌ ေျပာင္းလဲ မွတ္ပံုတင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပါတီအမည္ ၊ ပါတီ အလံ ၊ ပါတီ တံဆိပ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ရန္အတြက္ ဇူလိုင္လ ၈ ရက္ေန့က မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ နိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ က တတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ ၊ တိုင္းေဒသႀကီး (၆) ခု နွင့္ မြန္ျပည္နယ္ ၊ ရွမ္းျပည္နယ္တို့မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“တက္ေရာက္လာတဲ့ရဲေဘာ္ေတြနဲ႔ ဆံုညီစည္းေဝးၿပီး ပါတီအမည္ ၊ အလံ ၊ တံဆိပ္ တို့ကို ဆံုးျဖတ္နိုင္ခဲ့ပါတယ္ ” ဟု နိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ မွ ဦးကိုကိုႀကီး က ေျပာသည္။

နိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ က တတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝးတြင္ “ကြ်န္ုပ္တို့သည္ ျပည္သူတို့နွင့္အတူ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း ၊ မသိနားမလည္ျခင္း၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္းဟူေသာ အေမွာက္တိုက္ကို ဖြင့္လွစ္၍ တရားမွ်တျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္း ၊ တန္းတူညီမွ်ျခင္း ဟူေသာ ေလာကပါလတရားမ်ားကို အေျခခံသည့္ လြတ္လပ္ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ၊ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာေသာ ၊ အလင္းေခတ္နိုင္ငံေတာ္ကို တည္ေဆာက္သြားရန္ ခိုင္မာစြာအဓိဌာန္ျပဳပါသည္ ” ဟု အဓိဌာန္ျပဳခဲ့ၾကသည္။

ပါတီအလံမွာ အဝါလိုင္း နွစ္လိုင္းၾကားတြင္ အနီလိုင္းတစ္လိုင္းျဖင့္ မီးတုတ္ဆုတ္ကိုင္ထားသည့္ လက္နွစ္ခုပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၊ ပါတီတံဆိပ္မွာ အဝါလိုင္း နွစ္လိုင္းၾကားတြင္ အနီလိုင္းတစ္လိုင္းျဖင့္ မီးတုတ္ဆုတ္ကိုင္ထားသည့္ လက္နွစ္ခု ေဘး၌ အနီေရာင္လိုင္းေပၚတြင္ အျဖဴေရာင္စာလံုးျဖင့္ ျပည္သူ့ပါတီ ဟူ၍ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရည္မွန္းခ်က္က နိုင္ငံေရးပါတီ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားမယ္ ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို့ ၈၈ ရဲေဘာ္ေတြေရာ ကြ်န္ေတာ္တို့နဲ႔ လက္တြဲလုပ္ေနတဲ့ လူငယ္မ်ိဳးဆက္ေတြေရာ အားလံုးအတြက္ နိုင္ငံေရးပါတီ တစ္ရပ္အေနနဲ႔ နိုင္ငံေရးကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ဖို့ သံဓိ႒ာန္ ခ်ထားၿပီး ျဖစ္တဲ့အတြက္ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ ဆက္ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ ” ဟု ဦးကိုကိုႀကီး က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ထို့အျပင္ ျပည္သူ့ပါတီအမည္အား ထပ္မံကန္႔ကြက္ခံရပါက ျပင္ဆင္နိုင္ရန္အတြက္လည္း နိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ က တတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝး၌ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဇူလိုင္ ၈
ႏိုင္လင္းဦး

၈၈၈၈ ျပည္သူ့ပါတီအား ကန္႔ကြက္ခံထားရမႈနွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူ့ပါတီအမည္ျဖင့္ ဇူလိုင္လ ၉ရက္ တြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၌ ေျပာင္းလဲ မွတ္ပံုတင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပါတီအမည္ ၊ ပါတီ အလံ ၊ ပါတီ တံဆိပ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ရန္အတြက္ ဇူလိုင္လ ၈ ရက္ေန့က မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ နိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ က တတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ ၊ တိုင္းေဒသႀကီး (၆) ခု နွင့္ မြန္ျပည္နယ္ ၊ ရွမ္းျပည္နယ္တို့မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“တက္ေရာက္လာတဲ့ရဲေဘာ္ေတြနဲ႔ ဆံုညီစည္းေဝးၿပီး ပါတီအမည္ ၊ အလံ ၊ တံဆိပ္ တို့ကို ဆံုးျဖတ္နိုင္ခဲ့ပါတယ္ ” ဟု နိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ မွ ဦးကိုကိုႀကီး က ေျပာသည္။

နိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ က တတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝးတြင္ “ကြ်န္ုပ္တို့သည္ ျပည္သူတို့နွင့္အတူ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း ၊ မသိနားမလည္ျခင္း၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္းဟူေသာ အေမွာက္တိုက္ကို ဖြင့္လွစ္၍ တရားမွ်တျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္း ၊ တန္းတူညီမွ်ျခင္း ဟူေသာ ေလာကပါလတရားမ်ားကို အေျခခံသည့္ လြတ္လပ္ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ၊ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာေသာ ၊ အလင္းေခတ္နိုင္ငံေတာ္ကို တည္ေဆာက္သြားရန္ ခိုင္မာစြာအဓိဌာန္ျပဳပါသည္ ” ဟု အဓိဌာန္ျပဳခဲ့ၾကသည္။

ပါတီအလံမွာ အဝါလိုင္း နွစ္လိုင္းၾကားတြင္ အနီလိုင္းတစ္လိုင္းျဖင့္ မီးတုတ္ဆုတ္ကိုင္ထားသည့္ လက္နွစ္ခုပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၊ ပါတီတံဆိပ္မွာ အဝါလိုင္း နွစ္လိုင္းၾကားတြင္ အနီလိုင္းတစ္လိုင္းျဖင့္ မီးတုတ္ဆုတ္ကိုင္ထားသည့္ လက္နွစ္ခု ေဘး၌ အနီေရာင္လိုင္းေပၚတြင္ အျဖဴေရာင္စာလံုးျဖင့္ ျပည္သူ့ပါတီ ဟူ၍ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရည္မွန္းခ်က္က နိုင္ငံေရးပါတီ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားမယ္ ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို့ ၈၈ ရဲေဘာ္ေတြေရာ ကြ်န္ေတာ္တို့နဲ႔ လက္တြဲလုပ္ေနတဲ့ လူငယ္မ်ိဳးဆက္ေတြေရာ အားလံုးအတြက္ နိုင္ငံေရးပါတီ တစ္ရပ္အေနနဲ႔ နိုင္ငံေရးကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ဖို့ သံဓိ႒ာန္ ခ်ထားၿပီး ျဖစ္တဲ့အတြက္ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ ဆက္ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ ” ဟု ဦးကိုကိုႀကီး က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ထို့အျပင္ ျပည္သူ့ပါတီအမည္အား ထပ္မံကန္႔ကြက္ခံရပါက ျပင္ဆင္နိုင္ရန္အတြက္လည္း နိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ က တတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝး၌ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply