ေကေပါ့ အဆုိေတာ္တစ္ဦး ကိုယ့္ကုိယ္ကိုယ္သတ္ေသ

0
171

ဆိုးလ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၉

ေတာင္ကိုရီးယားနုိင္ငံရွိ အႀကီးဆံုး အမ်ိဳးသားအဆိုေတာ္အဖဲြ႕မ်ားအနက္ တစ္ဖဲြ႕ျဖစ္သည့္ ရွနီးအဖဲြ႕ဝင္တစ္ဦးသည္ ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ႐ုတ္တရက္ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ဘီဘီစီသတင္းအရသိရသည္။

ေသဆံုးသူမွာ ရွနီးအဖဲြ႕ဝင္ ဂၽြန္ဟြန္ျဖစ္သည္။ ဆိုးလ္ရွိ တိုက္ခန္းတြင္ ေမ့ေမ်ာေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ အဆုိေတာ္ ဂၽြန္ဟြန္ကို ေဆး႐ုံသို႔ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ေၾကာင္း ကိုရီးယားဟာရဲသတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ေသဆံုးခ်ိန္တြင္ အသက္ ၂၇ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေသဆံုးမႈသည္ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္သတ္ေသမႈျဖစ္္ႏုိင္ေျခမ်ားေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယား ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အဆိုေတာ္၏ညီမျဖစ္သူက အေရးေပၚဌာနသို႔ ဖုန္းဆက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆုိေတာ္သည္ ေဆး႐ုံသို႔ ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ေသဆံုးခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ဂၽြန္ဟြန္သည္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သတ္ေသခါနီးတြင္ ညီမထံသို႔ “ေနာက္ဆံုးႏႈတ္ဆက္တာပဲ” ဟု ေရးသားထားသည့္ မက္ေဆ့ဂ်္အပါအဝင္ မက္ေဆ့ဂ်္မ်ားစြာကို ေပးပုိ႔ခဲ့သည္။

ရွနီးအဖဲြ႕အား ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ အက္စ္အမ္ေဖ်ာ္ေျဖေရးကုမၸဏီက တည္ေထာင္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဂၽြန္ဟြန္သည္ အဆိုေတာ္ျဖစ္သလို အကသမားတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ဂၽြန္ဟြန္သည္ သီခ်င္းေရးစပ္မႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈတို႔တြင္ပါဝင္ခဲ့ကာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ဦးတည္းေဖ်ာ္ေျဖမႈကို စတင္ခဲ့သည္။

ဂၽြန္ဟြန္သည္ အစိုးရ၏ပညာေရးမူဝါဒကဲ့သို႔ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အျမင္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး လိင္တူအခြင့္အေရးကုိလည္း ေထာက္ခံေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဂၽြန္ဟြန္၏ပရိသတ္မ်ားက တြစ္တာမွတစ္ဆင့္ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း ေရးသားခဲ့ၾကသည္။

ရွနီးအဖဲြ႕သည္ ေတာင္ကုိရီးယားျပည္ပတြင္လည္း လူႀကိဳက္မ်ားခံခဲ့ရသည္။ အဖဲြ႕သည္ ဂ်ပန္ဘာသာစကားျဖင့္ သီဆုိထားသည့္ အယ္လ္ဘမ္ကိုလည္း ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည္။ဂ်ပန္၌ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ရာ လက္မွတ္ ၅၅၀၀၀ ခန္႔ ေရာင္းခ်ခဲ့ရသည္။

ရွနီးသည္ ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္ ပထမဆံုး ေျမာက္အေမရိကေဖ်ာ္ေျဖေရး ခရီးစဥ္ကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Source:BBC

 

ဆိုးလ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၉

ေတာင္ကိုရီးယားနုိင္ငံရွိ အႀကီးဆံုး အမ်ိဳးသားအဆိုေတာ္အဖဲြ႕မ်ားအနက္ တစ္ဖဲြ႕ျဖစ္သည့္ ရွနီးအဖဲြ႕ဝင္တစ္ဦးသည္ ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ႐ုတ္တရက္ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ဘီဘီစီသတင္းအရသိရသည္။

ေသဆံုးသူမွာ ရွနီးအဖဲြ႕ဝင္ ဂၽြန္ဟြန္ျဖစ္သည္။ ဆိုးလ္ရွိ တိုက္ခန္းတြင္ ေမ့ေမ်ာေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ အဆုိေတာ္ ဂၽြန္ဟြန္ကို ေဆး႐ုံသို႔ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ေၾကာင္း ကိုရီးယားဟာရဲသတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ေသဆံုးခ်ိန္တြင္ အသက္ ၂၇ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေသဆံုးမႈသည္ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္သတ္ေသမႈျဖစ္္ႏုိင္ေျခမ်ားေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယား ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အဆိုေတာ္၏ညီမျဖစ္သူက အေရးေပၚဌာနသို႔ ဖုန္းဆက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆုိေတာ္သည္ ေဆး႐ုံသို႔ ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ေသဆံုးခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ဂၽြန္ဟြန္သည္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သတ္ေသခါနီးတြင္ ညီမထံသို႔ “ေနာက္ဆံုးႏႈတ္ဆက္တာပဲ” ဟု ေရးသားထားသည့္ မက္ေဆ့ဂ်္အပါအဝင္ မက္ေဆ့ဂ်္မ်ားစြာကို ေပးပုိ႔ခဲ့သည္။

ရွနီးအဖဲြ႕အား ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ အက္စ္အမ္ေဖ်ာ္ေျဖေရးကုမၸဏီက တည္ေထာင္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဂၽြန္ဟြန္သည္ အဆိုေတာ္ျဖစ္သလို အကသမားတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ဂၽြန္ဟြန္သည္ သီခ်င္းေရးစပ္မႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈတို႔တြင္ပါဝင္ခဲ့ကာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ဦးတည္းေဖ်ာ္ေျဖမႈကို စတင္ခဲ့သည္။

ဂၽြန္ဟြန္သည္ အစိုးရ၏ပညာေရးမူဝါဒကဲ့သို႔ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အျမင္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး လိင္တူအခြင့္အေရးကုိလည္း ေထာက္ခံေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဂၽြန္ဟြန္၏ပရိသတ္မ်ားက တြစ္တာမွတစ္ဆင့္ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း ေရးသားခဲ့ၾကသည္။

ရွနီးအဖဲြ႕သည္ ေတာင္ကုိရီးယားျပည္ပတြင္လည္း လူႀကိဳက္မ်ားခံခဲ့ရသည္။ အဖဲြ႕သည္ ဂ်ပန္ဘာသာစကားျဖင့္ သီဆုိထားသည့္ အယ္လ္ဘမ္ကိုလည္း ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည္။ဂ်ပန္၌ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ရာ လက္မွတ္ ၅၅၀၀၀ ခန္႔ ေရာင္းခ်ခဲ့ရသည္။

ရွနီးသည္ ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္ ပထမဆံုး ေျမာက္အေမရိကေဖ်ာ္ေျဖေရး ခရီးစဥ္ကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Source:BBC

Leave a Reply