ဒုတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ ငလ်င္ဆိုင္ရာဖိုရမ္ျပဳလုပ္မည္

0
117

ဇူလိုင္ ၁၂

ေမစု

ငလ်င္အႏၱရာယ္က်ေရာက္နိုင္သည့္ ဇုန္အတြင္းတည္ရွိေနေသာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေနျပည္သူမ်ား အား သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားမျဖစ္ေပၚမီ ျပင္ဆင္နိုင္မည့္ အသိပညာေပးရန္ရည္ရြယ္သည့္ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ငလ်င္ဆိုင္ရာဖိုရမ္ကို ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေႀကာင္းသိရသည္။

လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႔၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ပထမအႀကိမ္ငလ်င္ဆိုင္ရာဖိုရမ္ကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ခုႏွစ္ဇူလိုင္လ၁၃ရက္မွ ၁၄ရက္အတြင္း ျပဳလုပ္မည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ဖိုရမ္ကိုရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္ ႀကိဳ႕ကုန္း တြင္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

“ရန္ကုန္က လူေနထူထပ္တာရယ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ စက္ရုံအလုပ္ရုံေတြ အမ်ားႀကီးရွိေတာ့ ငလ်င္ဇုန္အတြင္း ျဖစ္လို႔ ျပင္းထန္တဲ့ ငလ်င္ေတြလႈပ္ရင္ ပ်က္စီးမႈမ်ား နိုင္လို႔ ဒါနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ ေလ့လာထားတာေတြ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြ နဲ႔ အေရးေပၚဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြရွိတယ္ဆိုတာ အသိေပးဖို႔လိုပါတယ္”ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဦးစီးဌာန မွညႊန္ႀကားေရးမွဴးဦးဝင္းေရႊကေျပာသည္။

ငလ်င္ဒဏ္ေႀကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီး မႈမ်ားေလ်ာ့ပါးေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ငလ်င္ဒဏ္ခံ အေဆာက္အဦးမ်ားရွိရန္ ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြင္း သဘာဝေဘးကာကြယ္ေရး အသိပညာမ်ားလုံေလာက္စြာ႐ရွိရန္ လိုအပ္ကာ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း အဖြဲ႔မ်ားအေန ႏွင့္လည္း ယင္းေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ေရးနည္းစနစ္မ်ား ေကာင္းမြန္စြာအသိပညာ ရရွိ ရန္အစုအဖြဲ႔မ်ား ျပဳလုပ္ထားရန္ ညိႈႏႈိင္းမႈမ်ားဖိုရမ္တြင္ေဆြးေႏြးမည္ဟုသိရသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ငလ်င္ဆိုင္ရာဖိုရမ္ တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံငလ်င္ေကာ္မတီ မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒညႊန္ႀကားမႈဦးစီးဌာန ျမန္မာနိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္း တကၠၱသိုလ္မ်ားႏွင့္ မီးသတ္ဦးစီးဌာန ေဆးရုံႀကီး မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ေဆးဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အပါအဝင္ အစိုးရဌာန ဆိုင္ရာအဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္ပုဂၢလိကအဖြဲ႔မ်ား တို႔မွ ေလ့လာမႈစာတမ္းမ်ား သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္အေတြ႔အႀကဳံမ်ား အားေဟာေျပာမည္ျဖစ္ေႀကာင္းသိရသည္။

ဇူလိုင္ ၁၂

ေမစု

ငလ်င္အႏၱရာယ္က်ေရာက္နိုင္သည့္ ဇုန္အတြင္းတည္ရွိေနေသာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေနျပည္သူမ်ား အား သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားမျဖစ္ေပၚမီ ျပင္ဆင္နိုင္မည့္ အသိပညာေပးရန္ရည္ရြယ္သည့္ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ငလ်င္ဆိုင္ရာဖိုရမ္ကို ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေႀကာင္းသိရသည္။

လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႔၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ပထမအႀကိမ္ငလ်င္ဆိုင္ရာဖိုရမ္ကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ခုႏွစ္ဇူလိုင္လ၁၃ရက္မွ ၁၄ရက္အတြင္း ျပဳလုပ္မည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ဖိုရမ္ကိုရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္ ႀကိဳ႕ကုန္း တြင္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

“ရန္ကုန္က လူေနထူထပ္တာရယ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ စက္ရုံအလုပ္ရုံေတြ အမ်ားႀကီးရွိေတာ့ ငလ်င္ဇုန္အတြင္း ျဖစ္လို႔ ျပင္းထန္တဲ့ ငလ်င္ေတြလႈပ္ရင္ ပ်က္စီးမႈမ်ား နိုင္လို႔ ဒါနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ ေလ့လာထားတာေတြ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြ နဲ႔ အေရးေပၚဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြရွိတယ္ဆိုတာ အသိေပးဖို႔လိုပါတယ္”ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဦးစီးဌာန မွညႊန္ႀကားေရးမွဴးဦးဝင္းေရႊကေျပာသည္။

ငလ်င္ဒဏ္ေႀကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီး မႈမ်ားေလ်ာ့ပါးေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ငလ်င္ဒဏ္ခံ အေဆာက္အဦးမ်ားရွိရန္ ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြင္း သဘာဝေဘးကာကြယ္ေရး အသိပညာမ်ားလုံေလာက္စြာ႐ရွိရန္ လိုအပ္ကာ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း အဖြဲ႔မ်ားအေန ႏွင့္လည္း ယင္းေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ေရးနည္းစနစ္မ်ား ေကာင္းမြန္စြာအသိပညာ ရရွိ ရန္အစုအဖြဲ႔မ်ား ျပဳလုပ္ထားရန္ ညိႈႏႈိင္းမႈမ်ားဖိုရမ္တြင္ေဆြးေႏြးမည္ဟုသိရသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ငလ်င္ဆိုင္ရာဖိုရမ္ တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံငလ်င္ေကာ္မတီ မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒညႊန္ႀကားမႈဦးစီးဌာန ျမန္မာနိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္း တကၠၱသိုလ္မ်ားႏွင့္ မီးသတ္ဦးစီးဌာန ေဆးရုံႀကီး မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ေဆးဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အပါအဝင္ အစိုးရဌာန ဆိုင္ရာအဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္ပုဂၢလိကအဖြဲ႔မ်ား တို႔မွ ေလ့လာမႈစာတမ္းမ်ား သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္အေတြ႔အႀကဳံမ်ား အားေဟာေျပာမည္ျဖစ္ေႀကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply