ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ေခၚယူသည့္အေရအတြက္ထက္ ေလ်ွာက္ထားသူဦးေရ ထက္ဝက္ေက်ာ္ခန္႔မ်ားေန

0
133

ဇူလိုင္ ၁၉
ေမစု

ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္ ဝင္ခြင့္သင္တန္းအတြက္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေျဖဆို ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားက ေလ်ွာက္ထားၾကရာတြင္ စိတ္ပါ၀င္စားမႈမ်ားေနကာ ဝင္ခြင့္ေခၚယူသည့္အေရအတြက္ထက္ မ်ားေနေၾကာင္း ယင္းတကၠသိုလ္၏ ေက်ာင္းသားေရးရာ ဌာနမွသိရသည္။

ျပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ၁၅ရက္မွ ဇူလိုင္၁၅ ရက္တြင္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ ဝင္ခြင့္အတြက္ ေလ်ွာက္လႊာမ်ား ေခၚယူခဲ့ရာတြင္ ဝင္ခြင့္အတြက္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူဦးေရ ၃၃၀ သတ္မွတ္ေခၚမည္ဟု ေၾကညာခဲ့ေသာ္ လည္း လာေရာက္ေလ်ွာက္ထား သူ၁၇၀၀ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

“ဝင္ခြင့္ အမွတ္ကန္႔သတ္ခ်က္က ၃၂၀ အထက္ဆို ေလ်ွာက္လို႔ရမယ္လို႔ေၾကညာထားခဲ့တယ္။ အဓိကက အဂၤလိပ္စာ ၊ သခ်ာၤ၊ ဓာတု ၊ရူပ ဘာသာရပ္၄ခုေပါင္း အဲ့အမွတ္ရတဲ့ လူေတြကိုရည္ရြယ္ၿပီး ေခၚယူ တာျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္ (ၾကိဳ႕ကုန္း) ၏ေက်ာင္းသာေရးရာဌာနမွ တာဝန္ရွိသူကေျပာသည္။

ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္တြင္ တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိသည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား လာမည့္ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္တြင္ထုတ္ျပန္ ေၾကညာမည္ ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားအေရအတြက္ ၁၈၀ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္၁၅၀ သတ္မွတ္ေခၚယူမည္ဟုသိရသည္။

ျပီးခဲ့သည့္၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ ၀င္ခြင့္ အတြက္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူဦးေရ ၃၀၀ေက်ာ္ခန္႔ ေခၚယူခဲ့ရာ ဘာသာရပ္၆ခုေပါင္းအမွတ္ ၅၀၀အထက္ မ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းတက္ခြင့္ရခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

ဇူလိုင္ ၁၉
ေမစု

ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္ ဝင္ခြင့္သင္တန္းအတြက္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေျဖဆို ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားက ေလ်ွာက္ထားၾကရာတြင္ စိတ္ပါ၀င္စားမႈမ်ားေနကာ ဝင္ခြင့္ေခၚယူသည့္အေရအတြက္ထက္ မ်ားေနေၾကာင္း ယင္းတကၠသိုလ္၏ ေက်ာင္းသားေရးရာ ဌာနမွသိရသည္။

ျပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ၁၅ရက္မွ ဇူလိုင္၁၅ ရက္တြင္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ ဝင္ခြင့္အတြက္ ေလ်ွာက္လႊာမ်ား ေခၚယူခဲ့ရာတြင္ ဝင္ခြင့္အတြက္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူဦးေရ ၃၃၀ သတ္မွတ္ေခၚမည္ဟု ေၾကညာခဲ့ေသာ္ လည္း လာေရာက္ေလ်ွာက္ထား သူ၁၇၀၀ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

“ဝင္ခြင့္ အမွတ္ကန္႔သတ္ခ်က္က ၃၂၀ အထက္ဆို ေလ်ွာက္လို႔ရမယ္လို႔ေၾကညာထားခဲ့တယ္။ အဓိကက အဂၤလိပ္စာ ၊ သခ်ာၤ၊ ဓာတု ၊ရူပ ဘာသာရပ္၄ခုေပါင္း အဲ့အမွတ္ရတဲ့ လူေတြကိုရည္ရြယ္ၿပီး ေခၚယူ တာျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္ (ၾကိဳ႕ကုန္း) ၏ေက်ာင္းသာေရးရာဌာနမွ တာဝန္ရွိသူကေျပာသည္။

ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္တြင္ တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိသည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား လာမည့္ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္တြင္ထုတ္ျပန္ ေၾကညာမည္ ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားအေရအတြက္ ၁၈၀ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္၁၅၀ သတ္မွတ္ေခၚယူမည္ဟုသိရသည္။

ျပီးခဲ့သည့္၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ ၀င္ခြင့္ အတြက္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူဦးေရ ၃၀၀ေက်ာ္ခန္႔ ေခၚယူခဲ့ရာ ဘာသာရပ္၆ခုေပါင္းအမွတ္ ၅၀၀အထက္ မ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းတက္ခြင့္ရခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply