ရခုိင္မွ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၄ ဦးသာ ေလွ်ာက္ထား

0
129

ေမာင္စပ္စု
ဇူလိုင္ ၁၇

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၄ ဦးသာေလွ်ာက္ထားေၾကာင္း စစ္ေတြခ႐ိုင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္ အဖြဲ႕ခြဲရုံးမွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ဦးက ေျပာသည္။

“ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၃ ခုနဲ႔ တစ္သီးပုဂၢလကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ေယာက္တုိ႔ပဲ အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားပါတယ္။”ဟု ဦးခင္ေမာင္ဦးက ဆုိသည္။

အမည္စာရင္းတင္သြင္းေလွ်ာက္ထားသူမ်ားမွာ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီမွ ဦးလွျမင့္၊ ရခိုင္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ ဦးသိန္းေမာင္၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီက ဦးခင္သန္းေမာင္ႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလအျဖစ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္၏သား ဦးတင္ေမာင္ဝင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။

အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားသူမ်ားကုိ ဇူလုိင္လ ၁၆ ရက္ေန႔မွ ၂၂ ရက္ေန႔အထိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအရည္အခ်င္းႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိ/မရွိ စစ္ေတြခရုိင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲရုံးက စိစစ္မည္ျဖစ္ၿပီး ကုိက္ညီမႈရွိပါက ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေၾကညာသြားမည္ျဖစ္သည္။

ႏုိဝင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔ (စေနေန႔)တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ က်င္းပမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ထဲမွ လစ္လပ္ေနသည့္မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုတည္းသာရွိၿပီး ယင္းေနရာသည္ ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္သည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးဖုိးမင္း၏ မဲဆႏၵနယ္ျဖစ္သည္။

ဓာတ္ပံု – စစ္ေတြခ႐ိုင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္ အဖြဲ႕ခြဲရုံးအားေတြ႕ရစဥ္။

ေမာင္စပ္စု
ဇူလိုင္ ၁၇

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၄ ဦးသာေလွ်ာက္ထားေၾကာင္း စစ္ေတြခ႐ိုင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္ အဖြဲ႕ခြဲရုံးမွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ဦးက ေျပာသည္။

“ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၃ ခုနဲ႔ တစ္သီးပုဂၢလကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ေယာက္တုိ႔ပဲ အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားပါတယ္။”ဟု ဦးခင္ေမာင္ဦးက ဆုိသည္။

အမည္စာရင္းတင္သြင္းေလွ်ာက္ထားသူမ်ားမွာ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီမွ ဦးလွျမင့္၊ ရခိုင္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ ဦးသိန္းေမာင္၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီက ဦးခင္သန္းေမာင္ႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလအျဖစ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္၏သား ဦးတင္ေမာင္ဝင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။

အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားသူမ်ားကုိ ဇူလုိင္လ ၁၆ ရက္ေန႔မွ ၂၂ ရက္ေန႔အထိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအရည္အခ်င္းႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိ/မရွိ စစ္ေတြခရုိင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲရုံးက စိစစ္မည္ျဖစ္ၿပီး ကုိက္ညီမႈရွိပါက ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေၾကညာသြားမည္ျဖစ္သည္။

ႏုိဝင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔ (စေနေန႔)တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ က်င္းပမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ထဲမွ လစ္လပ္ေနသည့္မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုတည္းသာရွိၿပီး ယင္းေနရာသည္ ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္သည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးဖုိးမင္း၏ မဲဆႏၵနယ္ျဖစ္သည္။

ဓာတ္ပံု – စစ္ေတြခ႐ိုင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္ အဖြဲ႕ခြဲရုံးအားေတြ႕ရစဥ္။

Leave a Reply