အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဥပေဒနွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးညိွႏိွဳင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ေတြ႕ခြင့္ေတာင္းမႈ သတ္မွတ္ရက္ထက္ေက်ာ္လြန္ အေၾကာင္းျပန္

0
159

ဇူလိုင္ ၂၉
ႏိုင္လင္းဦး

အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဥပေဒနွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးညိွႏိွဳင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးရွိ ေက်ာင္းသားသမဂၢ (၆၃) ခု၏ ေတြ႕ဆံုညိွႏိွဳင္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မွ ေတြ႕ခြင့္ေတာင္းမႈအား သတ္မွတ္ရက္ထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီး႒ာန မွ အေၾကာင္းျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္းနွင့္ပတ္သက္၍ ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္ မွ ၁၅ ရက္ အထိ ပခုကၠဴတကၠသိုလ္ ကြ်န္းေရႊဝါခန္းမတြင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ (၆၃) ခုက မ်က္နွာစံုညီအစည္းအေဝးတစ္ရပ္က်င္းပခဲ့သည္ ။ ထိုအစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ေတြ႕ဆံုညိွႏိွဳင္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းကာ ပညာေရးဝန္ႀကီး႒ာနမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ နွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ ပညာေရးျမွင့္တင္မႈေကာ္မတီ အသီးသီးရွိကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၊ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား ေကာ္မတီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒေကာ္မတီ မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖင့္ေတြ႕ဆံုအလို့ငွာ ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္ေန့ မတိုင္ခင္အေၾကာင္းျပန္ရန္ ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္ က စာပို႔ခဲ့သည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို့အေနနဲ႔ အေၾကာင္းျပန္ေပးဖို႔ ဆယ္ရက္က လံုေလာက္တယ္ထင္တယ္ ။ ဘယ္အခ်ိန္ေတြ႕ေပးပါလို႔ေျပာတာမဟုတ္ဘူး ။ ဘာလုပ္ေပးပါလို႔ေတာင္းဆိုေနတာ မဟုတ္ဘူး ။ ခု ဆယ့္နွစ္ရက္ေျမာက္တဲ့ေန့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ လုပ္ေတာ့မယ္ဆိုမွ တကၠသိုလ္တာဝန္ရွိသူေတြကေနတစ္ဆင့္ စာေရာက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ စာကို လက္ခံမထားေသးဘူး ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေနာက္မွာ သမဂၢ (၆၃) ဖြဲ႕ရွိေနတဲ့အတြက္ သူတို႔သေဘာထားရယူၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မယ္” ဟု ေတြ႕ဆံုညိွႏိွဳင္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ မွ ကိုရာဇာထြန္း က ေျပာသည္။

အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီး႒ာန အေနျဖင့္ ၾသဂုတ္လ (၁) ရက္ေန့တြက္ ေတြ႕ဆံုညိွႏိွဳင္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား လက္ခံေတြ႕ဆံုသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒေကာ္မရွင္နွင့္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ားေကာ္မတီကိုလည္း ဖိတ္ၾကားထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔က ေက်ာင္းသားသမဂၢေတြရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ပါ ။ အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ မပါတဲ့ကိစၥေတြကို တာဝန္ခံလို႔မရပါဘူး ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ တာဝန္ေပးတာကိုပဲလုပ္တာပါ ။ ေတြ႕ျဖစ္ မေတြ႕ျဖစ္ကေတာ့ သမဂၢေတြရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚမူတည္ပါတယ္ ” ဟု ေတြ႕ဆံုညိွႏိွဳင္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ မွ ကိုျပည့္စံု က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္း ေနာက္က်ျခင္းသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီး႒ာန လက္ေအာက္ရွိ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီး႒ာန တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢနွင့္ ျပည္သူ႔အစိုးရအၾကား မေျပလည္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ဆံုညိွႏိွဳင္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ က သံုးသပ္သည္။

ဇူလိုင္ ၂၉
ႏိုင္လင္းဦး

အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဥပေဒနွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးညိွႏိွဳင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးရွိ ေက်ာင္းသားသမဂၢ (၆၃) ခု၏ ေတြ႕ဆံုညိွႏိွဳင္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မွ ေတြ႕ခြင့္ေတာင္းမႈအား သတ္မွတ္ရက္ထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီး႒ာန မွ အေၾကာင္းျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္းနွင့္ပတ္သက္၍ ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္ မွ ၁၅ ရက္ အထိ ပခုကၠဴတကၠသိုလ္ ကြ်န္းေရႊဝါခန္းမတြင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ (၆၃) ခုက မ်က္နွာစံုညီအစည္းအေဝးတစ္ရပ္က်င္းပခဲ့သည္ ။ ထိုအစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ေတြ႕ဆံုညိွႏိွဳင္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းကာ ပညာေရးဝန္ႀကီး႒ာနမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ နွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ ပညာေရးျမွင့္တင္မႈေကာ္မတီ အသီးသီးရွိကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၊ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား ေကာ္မတီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒေကာ္မတီ မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖင့္ေတြ႕ဆံုအလို့ငွာ ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္ေန့ မတိုင္ခင္အေၾကာင္းျပန္ရန္ ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္ က စာပို႔ခဲ့သည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို့အေနနဲ႔ အေၾကာင္းျပန္ေပးဖို႔ ဆယ္ရက္က လံုေလာက္တယ္ထင္တယ္ ။ ဘယ္အခ်ိန္ေတြ႕ေပးပါလို႔ေျပာတာမဟုတ္ဘူး ။ ဘာလုပ္ေပးပါလို႔ေတာင္းဆိုေနတာ မဟုတ္ဘူး ။ ခု ဆယ့္နွစ္ရက္ေျမာက္တဲ့ေန့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ လုပ္ေတာ့မယ္ဆိုမွ တကၠသိုလ္တာဝန္ရွိသူေတြကေနတစ္ဆင့္ စာေရာက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ စာကို လက္ခံမထားေသးဘူး ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေနာက္မွာ သမဂၢ (၆၃) ဖြဲ႕ရွိေနတဲ့အတြက္ သူတို႔သေဘာထားရယူၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မယ္” ဟု ေတြ႕ဆံုညိွႏိွဳင္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ မွ ကိုရာဇာထြန္း က ေျပာသည္။

အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီး႒ာန အေနျဖင့္ ၾသဂုတ္လ (၁) ရက္ေန့တြက္ ေတြ႕ဆံုညိွႏိွဳင္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား လက္ခံေတြ႕ဆံုသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒေကာ္မရွင္နွင့္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ားေကာ္မတီကိုလည္း ဖိတ္ၾကားထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔က ေက်ာင္းသားသမဂၢေတြရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ပါ ။ အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ မပါတဲ့ကိစၥေတြကို တာဝန္ခံလို႔မရပါဘူး ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ တာဝန္ေပးတာကိုပဲလုပ္တာပါ ။ ေတြ႕ျဖစ္ မေတြ႕ျဖစ္ကေတာ့ သမဂၢေတြရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚမူတည္ပါတယ္ ” ဟု ေတြ႕ဆံုညိွႏိွဳင္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ မွ ကိုျပည့္စံု က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္း ေနာက္က်ျခင္းသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီး႒ာန လက္ေအာက္ရွိ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီး႒ာန တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢနွင့္ ျပည္သူ႔အစိုးရအၾကား မေျပလည္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ဆံုညိွႏိွဳင္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ က သံုးသပ္သည္။

Leave a Reply