မန္းတိုင္းအတြင္းရွိ လစ္လပ္ေနရာ (၃) ေနရာအတြက္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း (၁၆) ဦးအား အတည္ျပဳထုတ္ျပန္

0
169

ၾသဂုတ္ ၆
ႏိုင္လင္းဦး

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ေသာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ (၃) ေနရာအတြက္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း (၁၆) ဦးအား ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ေန့က မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ မွ အတည္ျပဳထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအမည္စာရင္းတင္သြင္းျခင္းကို ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန့မွ ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန့အထိ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအမည္စာရင္းမ်ားကို လက္ခံခဲ့၍ စီစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

“ဒီေန႔ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကို အတည္ျပဳခဲ့တယ္ ။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စားရင္းတင္ထားတဲ့အတိုင္း ကန့္ကြက္သူလည္း မရွိဘူး ။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူတို႔တင္လာတဲ့အတိုင္း ျပန္ၿပီးထုတ္ျပန္ေပးတာျဖစ္တယ္ ” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ မွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္စိုး က ေျပာသည္။

ရွမ္းတိုင္းရင္သား လူမ်ိဳးမဲဆႏၵနယ္ အတြက္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရပါတီ၊ အမ်ိဴးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စာလွယ္တစ္ဦးဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ရန္ အမည္စာရင္တင္သြင္းထားသည္ ။ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာအတြက္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရပါတီ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီႏွင့္ ျပည္သူ႕အလုပ္သမားပါတီတို႔မွ အမည္စာရင္တင္းသြင္းထားသည္ ။ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ( ၁ ) တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေနရာအတြက္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရပါတီ၊ အမ်ိဴးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ၊ အမ်ိဴးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ( ျမန္မာ) ျပည္ေထာင္စု လယ္သမား အလုပ္သမား အင္အားစုပါတီ ႏွင့္ အမ်ိဳးသားညီညႊတ္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား တင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအား ၂၀၁၈ ခုနွစ္ နိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္ေန့တြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္နိုင္လံုးတြင္ လစ္လပ္ေနရာ (၁၂) ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ၾသဂုတ္ ၆
ႏိုင္လင္းဦး

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ေသာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ (၃) ေနရာအတြက္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း (၁၆) ဦးအား ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ေန့က မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ မွ အတည္ျပဳထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအမည္စာရင္းတင္သြင္းျခင္းကို ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန့မွ ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန့အထိ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအမည္စာရင္းမ်ားကို လက္ခံခဲ့၍ စီစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

“ဒီေန႔ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကို အတည္ျပဳခဲ့တယ္ ။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စားရင္းတင္ထားတဲ့အတိုင္း ကန့္ကြက္သူလည္း မရွိဘူး ။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူတို႔တင္လာတဲ့အတိုင္း ျပန္ၿပီးထုတ္ျပန္ေပးတာျဖစ္တယ္ ” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ မွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္စိုး က ေျပာသည္။

ရွမ္းတိုင္းရင္သား လူမ်ိဳးမဲဆႏၵနယ္ အတြက္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရပါတီ၊ အမ်ိဴးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စာလွယ္တစ္ဦးဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ရန္ အမည္စာရင္တင္သြင္းထားသည္ ။ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာအတြက္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရပါတီ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီႏွင့္ ျပည္သူ႕အလုပ္သမားပါတီတို႔မွ အမည္စာရင္တင္းသြင္းထားသည္ ။ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ( ၁ ) တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေနရာအတြက္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရပါတီ၊ အမ်ိဴးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ၊ အမ်ိဴးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ( ျမန္မာ) ျပည္ေထာင္စု လယ္သမား အလုပ္သမား အင္အားစုပါတီ ႏွင့္ အမ်ိဳးသားညီညႊတ္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား တင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအား ၂၀၁၈ ခုနွစ္ နိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္ေန့တြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္နိုင္လံုးတြင္ လစ္လပ္ေနရာ (၁၂) ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

Leave a Reply