၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါတီေထာင္ၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္မည္

0
217

ၾသဂုတ္ ၇
ကိုလူသစ္

၁၉၉၀ခုႏွစ္တြင္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား၏ေရြးေကာက္တက္ေျမာက္မႈျဖင့္အႏိုင္ရရွိခဲ့သည့္ ၁၉၉၀ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုပါဝင္သည့္ အဖြဲ႕မွ လာမည့္ ၂၀၂၀ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္ ဥပေဒအႀကံေပးဦးေအာင္သူရက ေျပာၾကားသည္။

”ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၁၉၉၀ခုႏွစ္အႏိုင္ရလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားေတြပါဝင္မယ္ဆိုတာမွန္တယ္။ဒါေပမယ့္ တကယ္ကိုလုပ္ႏိုင္တဲ့ လူငယ္ေတြကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ၿပီးယွဥ္ၿပိဳင္ေစမွာပါ”၁၉၉၀ခုႏွစ္ အႏိုင္ရလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအဖြဲ႕၏ဥပေဒအႀကံေပး ဦးေအာင္သူရက ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္တည္ေထာင္ကာ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ တြင္ျပဳမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအားဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္သည္ လက္ရွိလႊတ္ေတာ္သည္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏိုင္ငံေရးအင္းအားစုမ်ားႏွင့္အတူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္ကဲ့သို႕ တင္ျပျခင္း၊ေတာင္းဆိုျခင္းမ်ားမရျခင္းႏွင့္ အေရႊ႕မရွိ၊အေျပာင္းအလဲမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ေရြးေကာက္ပြဲကိုဝင္ေရာက္ယွဥ္ရန္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၄င္းကဆိုသည္။

၂၀၂၀ခုႏွစ္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လက္ရွိတြင္ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္အား တည္ေထာင္ရန္ဦးစြာစီစဥ္ေနၿပီး ပါတီမွတ္ပုံတင္ျခင္းကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ေလွ်ာက္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ပါတီအမည္ကိုမူ ထုတ္ျပန္ေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၄င္းကဆိုသည္။

”မွတ္ပုံတင္ဖို႔အတြက္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔အျမန္ဆုံးႀကိဳးစားမွာပါ။ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ ဆုံးျဖတ္ၿပီးသားျဖစ္တဲ့အတြက္ပါ။ေနာက္ ဖြဲ႕စည္းပုံကို တရားရုံးကေနဖ်က္သိမ္းလို႔မရဘူး။” ဟု ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္၁၉၉၀ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုပါဝင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ကို မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ညီညြတ္ေသာအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕(UNDO)၊ျပည္ေထာင္စုေတာင္သူလယ္သမားတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕၊လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာစုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ေရးအဖြဲ႕အပါအဝင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီဝင္ တိုင္းရင္း သားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊တိုင္းရင္းသားပါတီအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊အမိ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ျပင္ပေရာက္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ မ်ား၊အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အသိပညာရွင္၊အတက္ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဥပေဒအႀကံေပး ဦးေအာင္သူရက ေျပာၾကားသည္။

ၾသဂုတ္ ၇
ကိုလူသစ္

၁၉၉၀ခုႏွစ္တြင္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား၏ေရြးေကာက္တက္ေျမာက္မႈျဖင့္အႏိုင္ရရွိခဲ့သည့္ ၁၉၉၀ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုပါဝင္သည့္ အဖြဲ႕မွ လာမည့္ ၂၀၂၀ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္ ဥပေဒအႀကံေပးဦးေအာင္သူရက ေျပာၾကားသည္။

”ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၁၉၉၀ခုႏွစ္အႏိုင္ရလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားေတြပါဝင္မယ္ဆိုတာမွန္တယ္။ဒါေပမယ့္ တကယ္ကိုလုပ္ႏိုင္တဲ့ လူငယ္ေတြကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ၿပီးယွဥ္ၿပိဳင္ေစမွာပါ”၁၉၉၀ခုႏွစ္ အႏိုင္ရလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအဖြဲ႕၏ဥပေဒအႀကံေပး ဦးေအာင္သူရက ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္တည္ေထာင္ကာ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ တြင္ျပဳမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအားဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္သည္ လက္ရွိလႊတ္ေတာ္သည္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏိုင္ငံေရးအင္းအားစုမ်ားႏွင့္အတူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္ကဲ့သို႕ တင္ျပျခင္း၊ေတာင္းဆိုျခင္းမ်ားမရျခင္းႏွင့္ အေရႊ႕မရွိ၊အေျပာင္းအလဲမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ေရြးေကာက္ပြဲကိုဝင္ေရာက္ယွဥ္ရန္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၄င္းကဆိုသည္။

၂၀၂၀ခုႏွစ္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လက္ရွိတြင္ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္အား တည္ေထာင္ရန္ဦးစြာစီစဥ္ေနၿပီး ပါတီမွတ္ပုံတင္ျခင္းကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ေလွ်ာက္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ပါတီအမည္ကိုမူ ထုတ္ျပန္ေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၄င္းကဆိုသည္။

”မွတ္ပုံတင္ဖို႔အတြက္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔အျမန္ဆုံးႀကိဳးစားမွာပါ။ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ ဆုံးျဖတ္ၿပီးသားျဖစ္တဲ့အတြက္ပါ။ေနာက္ ဖြဲ႕စည္းပုံကို တရားရုံးကေနဖ်က္သိမ္းလို႔မရဘူး။” ဟု ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္၁၉၉၀ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုပါဝင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ကို မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ညီညြတ္ေသာအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕(UNDO)၊ျပည္ေထာင္စုေတာင္သူလယ္သမားတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕၊လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာစုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ေရးအဖြဲ႕အပါအဝင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီဝင္ တိုင္းရင္း သားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊တိုင္းရင္းသားပါတီအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊အမိ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ျပင္ပေရာက္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ မ်ား၊အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အသိပညာရွင္၊အတက္ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဥပေဒအႀကံေပး ဦးေအာင္သူရက ေျပာၾကားသည္။

Leave a Reply