ရဲရြာေရအားလ်ွပ္စစ္စီမံကိန္းလုပ္ငန္း ၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ၿပီးစီး

0
179

ၾသဂုတ္ ၁၀
ယဥ္ေကႏြယ္

ေရအားလွ်ပ္စစ္အကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)၊ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ဘက္မိုင္ ၂၀ အကြာ၊ျမစ္ငယ္ျမစ္(ဒုဌ၀တီျမစ္)ေပၚတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည့္အထက္ရဲရြာေရအားလ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသည္ ၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ၿပီးစီး ဟု လွ်ပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းအား ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ႑ာေရးနွစ္မွ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ယခုအခါ အဓိက တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ ေရလႊဲဥမင္လႈိဏ္လုပ္ငန္း၊ပင္မတမံလုပ္ငန္း၊ဓာတ္အားေပးစက္ရံုလုပ္ငန္း၊ေရသြယ္ဥမင္လႈိဏ္လုပ္ငန္းတို႔အားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး စီမံကိန္းတစ္ခုလံုး၏လုပ္ငန္းသည္ ယေန႔အထိ ၿပီးစီးမႈအေျခအေနသည္ ၃၂ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ၿပီးစီးလ်က္ရွိေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၏ယေန႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

၎ စီမံကိန္းၿပီးစီးပါက ၂၈၀ မဂၢါ၀ပ္ရွိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံုမွ နွစ္စဥ္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကီလို၀ပ္နာရီသန္းေပါင္း ၁၄၀၉ ကို ဓာတ္အားကြန္ယက္မွတဆင့္ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးသို႔ျဖန္႔ျဖဴးေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးနွစ္တြင္လည္း စီမံကိန္းအနီးတြင္ရွိသည့္ ေတာင္ေျခေက်းရြာမ်ားသို႔ 11KV ဓာတ္အားလိုင္းနွင့္ 400V ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားအား ေတာင္ေျခေက်းရြာမ်ားသို႔ခြဲေ၀ေပးလႊတ္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

အလားတူ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးနွစ္တြင္လည္း စီမံကိန္းပတ္၀န္းက်င္ေက်းရြာမ်ားျဖစ္သည့္ မန္ထန္၊ပန္ဆံု၊နမ့္ဟူးနွင့္ ေရႊေက်ာင္းေက်းရြာ ၄ ရြာသို႔11KV ဓာတ္အားလိုင္းနွင့္ 400V ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားဒသြယ္တန္းေပးခဲ့ရာ ယခုခ်ိန္တြင္ ၎ ေက်းရြာရွိျပည္သူမ်ားသည္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုးစြဲလ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

ဓာတ္ပံု – Credit

ၾသဂုတ္ ၁၀
ယဥ္ေကႏြယ္

ေရအားလွ်ပ္စစ္အကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)၊ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ဘက္မိုင္ ၂၀ အကြာ၊ျမစ္ငယ္ျမစ္(ဒုဌ၀တီျမစ္)ေပၚတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည့္အထက္ရဲရြာေရအားလ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသည္ ၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ၿပီးစီး ဟု လွ်ပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းအား ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ႑ာေရးနွစ္မွ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ယခုအခါ အဓိက တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ ေရလႊဲဥမင္လႈိဏ္လုပ္ငန္း၊ပင္မတမံလုပ္ငန္း၊ဓာတ္အားေပးစက္ရံုလုပ္ငန္း၊ေရသြယ္ဥမင္လႈိဏ္လုပ္ငန္းတို႔အားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး စီမံကိန္းတစ္ခုလံုး၏လုပ္ငန္းသည္ ယေန႔အထိ ၿပီးစီးမႈအေျခအေနသည္ ၃၂ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ၿပီးစီးလ်က္ရွိေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၏ယေန႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

၎ စီမံကိန္းၿပီးစီးပါက ၂၈၀ မဂၢါ၀ပ္ရွိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံုမွ နွစ္စဥ္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကီလို၀ပ္နာရီသန္းေပါင္း ၁၄၀၉ ကို ဓာတ္အားကြန္ယက္မွတဆင့္ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးသို႔ျဖန္႔ျဖဴးေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးနွစ္တြင္လည္း စီမံကိန္းအနီးတြင္ရွိသည့္ ေတာင္ေျခေက်းရြာမ်ားသို႔ 11KV ဓာတ္အားလိုင္းနွင့္ 400V ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားအား ေတာင္ေျခေက်းရြာမ်ားသို႔ခြဲေ၀ေပးလႊတ္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

အလားတူ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးနွစ္တြင္လည္း စီမံကိန္းပတ္၀န္းက်င္ေက်းရြာမ်ားျဖစ္သည့္ မန္ထန္၊ပန္ဆံု၊နမ့္ဟူးနွင့္ ေရႊေက်ာင္းေက်းရြာ ၄ ရြာသို႔11KV ဓာတ္အားလိုင္းနွင့္ 400V ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားဒသြယ္တန္းေပးခဲ့ရာ ယခုခ်ိန္တြင္ ၎ ေက်းရြာရွိျပည္သူမ်ားသည္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုးစြဲလ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

ဓာတ္ပံု – Credit

Leave a Reply