တေကာင္းေဒသသို႔ စက္တင္ဘာလဆန္းပိုင္းမွ စတင္၍ ၂၄ နာရီ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေပးမည္

0
111

ၾသဂုတ္ ၁၀
ယဥ္ေကႏြယ္

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္၊သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ ရွိ တေကာင္းေဒသနွင့္ အနီးပတ္၀န္းက်င္ရွိေက််းရြာမ်ားသို႔ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလဆန္းပိုင္းမွ စတင္၍ ၂၄ နာရီ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ယင္း ေဒသအားဓာတ္အားစနစ္မွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိနိုင္ေရးအတြက္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးနွစ္အတြင္း Japan International Cooperation Agency (JICA)Phase I အစီအစဥ္ျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္နွင္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

(JICA) အစီအစဥ္ျဖင့္ ဇရပ္ကြင္းဓာတ္အားခြဲရံုမွ ၾကာညွပ္ ၆၆ ေကဗီြ ဇရပ္ကြင္း-ၾကာညွပ္ ဓာတ္အားလိုင္း ၄၂ မိုင္၊ ၾကာညွပ္- တြင္းငယ္ ဓာတ္အားလိုင္း ၁၀ မိုင္တည္ေဆာက္ျခင္းနွင့္ 66/33 kv ၊15MVA၊33/ 11KV၊5 MVA ၾကာညွပ္၊33/11 KV၊5 MVA တြင္းငယ္စသည့္ ဓာတ္အားခြဲရံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား တည္ေဆာက္ ခဲ့ေၾကာင္းလည္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

လက္ရွိတြင္ ဓာတ္အားလႊတ္နိုင္ရန္အတြက္ ေရွ႕ေျပးလုပ္ငန္း မ်ားျဖစ္သည့္ ဓာတ္အားလိုင္းစစ္ေဆးျခင္း၊ သစ္ပင္သစ္ကိုင္းမ်ား ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းျခင္း၊ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ျခင္း၊ဓာတ္အားလိုင္းနွင့္ ဓာတ္အားခြဲရံုစမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

တေကာင္းေဒသသည္ ျမန္မာ့ေရွးေဟာင္းနယ္ေျမျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေပးနိုင္ရန္ရည္ရြယ္၍ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၀
ယဥ္ေကႏြယ္

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္၊သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ ရွိ တေကာင္းေဒသနွင့္ အနီးပတ္၀န္းက်င္ရွိေက််းရြာမ်ားသို႔ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလဆန္းပိုင္းမွ စတင္၍ ၂၄ နာရီ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ယင္း ေဒသအားဓာတ္အားစနစ္မွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိနိုင္ေရးအတြက္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးနွစ္အတြင္း Japan International Cooperation Agency (JICA)Phase I အစီအစဥ္ျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္နွင္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

(JICA) အစီအစဥ္ျဖင့္ ဇရပ္ကြင္းဓာတ္အားခြဲရံုမွ ၾကာညွပ္ ၆၆ ေကဗီြ ဇရပ္ကြင္း-ၾကာညွပ္ ဓာတ္အားလိုင္း ၄၂ မိုင္၊ ၾကာညွပ္- တြင္းငယ္ ဓာတ္အားလိုင္း ၁၀ မိုင္တည္ေဆာက္ျခင္းနွင့္ 66/33 kv ၊15MVA၊33/ 11KV၊5 MVA ၾကာညွပ္၊33/11 KV၊5 MVA တြင္းငယ္စသည့္ ဓာတ္အားခြဲရံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား တည္ေဆာက္ ခဲ့ေၾကာင္းလည္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

လက္ရွိတြင္ ဓာတ္အားလႊတ္နိုင္ရန္အတြက္ ေရွ႕ေျပးလုပ္ငန္း မ်ားျဖစ္သည့္ ဓာတ္အားလိုင္းစစ္ေဆးျခင္း၊ သစ္ပင္သစ္ကိုင္းမ်ား ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းျခင္း၊ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ျခင္း၊ဓာတ္အားလိုင္းနွင့္ ဓာတ္အားခြဲရံုစမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

တေကာင္းေဒသသည္ ျမန္မာ့ေရွးေဟာင္းနယ္ေျမျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေပးနိုင္ရန္ရည္ရြယ္၍ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply