ျမန္မာစကားကြ်မ္းက်င္သူဝန္ထမ္းမ်ား Facebook ကုမၸဏီတြင္ တုိးခ်ဲ႕ခန္႔အပ္သြားမည္

0
195

ၾသဂုတ္ ၁၇
လင္းသုည

Facebook ေပၚတင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ႏုိင္ရန္ ျမန္မာစကား ကၽြမ္းက်င္ေသာ၀န္ထမ္း ၁၀၀ အထိ တုိးခ်ဲ႕ခန္႔အပ္သြားမည္ဟု Facebook လူမႈကြန္ယက္ ကုမၸဏီမွ ေျပာေၾကာင္း အေမရိကန္အေျခစုိက္ Bloomberg သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ရွိ Facebook လူမႈကြန္ယက္ ကုမၸဏီတြင္ ျမန္မာစကား ကြ်မ္းက်င္သူ ဝန္ထမ္း ၆၀ ခန္႔ထား၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွ အေျခအေနမ်ား ပုိ၍သိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ေလ႔လာခဲ႔သည္ဟု ၄င္းတုိ႔ ကုမၸဏီ၏ Blog Post တြင္ေဖာ္ျပထားၿပီး ႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ ျမန္မာစကားကြ်မ္းက်င္သူ ဝန္ထမ္း ၁၀၀ အထိ တုိးခ်ဲ႕ခန္႔အပ္သြားရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု ဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အမုန္းတရားျပန္႔ပြားမႈမ်ားႏွင့္ သတင္းအမွားမ်ား ျဖန္႔ခ်ီေနျခင္းကုိ ဟန္႔တားပိတ္ပင္မည္႔ အစီအစဥ္ကိုလည္း Facebook လူမႈကြန္ယက္ ကုမၸဏီက ထုတ္ျပန္ခဲ႔ရျခင္းျဖစ္သည္။

Facebook လူမႈကြန္ယက္ကေနတဆင့္ အမုန္းတရားမ်ားျပန္႔ပြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ပုိမုိဆုိးသြားခဲ႔ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု အေမရိကန္အေျခစုိက္ Bloomberg သတင္းတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ လူမ်ဳိးေရး၊ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ားတြင္ Facebook လူမႈကြန္ယက္က အေရးပါသည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ခဲ႔သည္ဆုိၿပီး အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢတုိ႔ကပါ ေဝဖန္ေျပာ ဆုိေနၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကိစၥတြင္ Facebook လူမႈကြန္ယက္ ကုမၸဏီမွ ယခုကဲ႔သုိ႔ ထဲထဲဝင္ဝင္ ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသည္ Facebook လူမႈကြန္ယက္မွတဆင့္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ သတင္းအမွားမ်ားကုိ တကမၻာလုံးအတုိင္းအတာႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ီေနျခင္းအား ခုခံကာကြယ္ရန္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနျခင္း၏ တစိတ္တေဒသျဖစ္သည္ဟု အေမရိကန္အေျခစုိက္ Bloomberg သတင္းကဆုိသည္။

Facebook လူမႈကြန္ယက္ ကုမၸဏီကုိစတင္ထူေထာင္သူလည္းျဖစ္၊ လက္ရွိကုမၸဏီတြင္ အႀကီးအကဲအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေန သူလည္းျဖစ္ေသာ Mark Zuckerberg က ” ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အမုန္းတရားျပန္႔ပြားမႈမ်ားႏွင့္ သတင္းအမွားမ်ား ျဖန္႔ခ်ီေနျခင္းကုိ ဟန္႔တားပိတ္ပင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ား တုိးခ်ဲ႕ခန္႔အပ္ေပးသြားမည္” ဟုလည္း ကတိျပဳထားသည္။

ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အမုန္းတရားျပန္႔ပြားသည္႔ေရး သားမႈမ်ားကုိ Facebook သုံးသူမ်ား သတင္းမတင္ခင္ (Artificial Intelligence – AI ) နည္းပညာကုိ အသုံးျပဳ၍ ၅၂ ရာခုိင္ႏႈ န္းကုိ ႀကိဳတင္ ဖယ္ရွားႏုိင္ခဲ႔သည္ဟု Facebook လူမႈကြန္ယက္ ကုမၸဏီကဆုိသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ယင္းနည္းပညာ ပုိမုိေကာင္းမြန္ရန္ ျပင္ဆင္စရာမ်ားစြာရွိေနေသး၍ သိမ္ေမြ႔နက္နဲေသာ ကြဲျပားမႈမ်ားကုိ သိရွိႏုိင္ရန္ (၁၀) ႏွစ္ အခ်ိန္ယူရဦးမည္ဟု Facebook လူမႈကြန္ယက္ ကုမၸဏီကုိ စတင္ထူေထာင္သူ Mark Zuckerberg ကေျပာသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၇
လင္းသုည

Facebook ေပၚတင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ႏုိင္ရန္ ျမန္မာစကား ကၽြမ္းက်င္ေသာ၀န္ထမ္း ၁၀၀ အထိ တုိးခ်ဲ႕ခန္႔အပ္သြားမည္ဟု Facebook လူမႈကြန္ယက္ ကုမၸဏီမွ ေျပာေၾကာင္း အေမရိကန္အေျခစုိက္ Bloomberg သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ရွိ Facebook လူမႈကြန္ယက္ ကုမၸဏီတြင္ ျမန္မာစကား ကြ်မ္းက်င္သူ ဝန္ထမ္း ၆၀ ခန္႔ထား၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွ အေျခအေနမ်ား ပုိ၍သိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ေလ႔လာခဲ႔သည္ဟု ၄င္းတုိ႔ ကုမၸဏီ၏ Blog Post တြင္ေဖာ္ျပထားၿပီး ႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ ျမန္မာစကားကြ်မ္းက်င္သူ ဝန္ထမ္း ၁၀၀ အထိ တုိးခ်ဲ႕ခန္႔အပ္သြားရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု ဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အမုန္းတရားျပန္႔ပြားမႈမ်ားႏွင့္ သတင္းအမွားမ်ား ျဖန္႔ခ်ီေနျခင္းကုိ ဟန္႔တားပိတ္ပင္မည္႔ အစီအစဥ္ကိုလည္း Facebook လူမႈကြန္ယက္ ကုမၸဏီက ထုတ္ျပန္ခဲ႔ရျခင္းျဖစ္သည္။

Facebook လူမႈကြန္ယက္ကေနတဆင့္ အမုန္းတရားမ်ားျပန္႔ပြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ပုိမုိဆုိးသြားခဲ႔ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု အေမရိကန္အေျခစုိက္ Bloomberg သတင္းတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ လူမ်ဳိးေရး၊ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ားတြင္ Facebook လူမႈကြန္ယက္က အေရးပါသည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ခဲ႔သည္ဆုိၿပီး အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢတုိ႔ကပါ ေဝဖန္ေျပာ ဆုိေနၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကိစၥတြင္ Facebook လူမႈကြန္ယက္ ကုမၸဏီမွ ယခုကဲ႔သုိ႔ ထဲထဲဝင္ဝင္ ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသည္ Facebook လူမႈကြန္ယက္မွတဆင့္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ သတင္းအမွားမ်ားကုိ တကမၻာလုံးအတုိင္းအတာႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ီေနျခင္းအား ခုခံကာကြယ္ရန္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနျခင္း၏ တစိတ္တေဒသျဖစ္သည္ဟု အေမရိကန္အေျခစုိက္ Bloomberg သတင္းကဆုိသည္။

Facebook လူမႈကြန္ယက္ ကုမၸဏီကုိစတင္ထူေထာင္သူလည္းျဖစ္၊ လက္ရွိကုမၸဏီတြင္ အႀကီးအကဲအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေန သူလည္းျဖစ္ေသာ Mark Zuckerberg က ” ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အမုန္းတရားျပန္႔ပြားမႈမ်ားႏွင့္ သတင္းအမွားမ်ား ျဖန္႔ခ်ီေနျခင္းကုိ ဟန္႔တားပိတ္ပင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ား တုိးခ်ဲ႕ခန္႔အပ္ေပးသြားမည္” ဟုလည္း ကတိျပဳထားသည္။

ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အမုန္းတရားျပန္႔ပြားသည္႔ေရး သားမႈမ်ားကုိ Facebook သုံးသူမ်ား သတင္းမတင္ခင္ (Artificial Intelligence – AI ) နည္းပညာကုိ အသုံးျပဳ၍ ၅၂ ရာခုိင္ႏႈ န္းကုိ ႀကိဳတင္ ဖယ္ရွားႏုိင္ခဲ႔သည္ဟု Facebook လူမႈကြန္ယက္ ကုမၸဏီကဆုိသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ယင္းနည္းပညာ ပုိမုိေကာင္းမြန္ရန္ ျပင္ဆင္စရာမ်ားစြာရွိေနေသး၍ သိမ္ေမြ႔နက္နဲေသာ ကြဲျပားမႈမ်ားကုိ သိရွိႏုိင္ရန္ (၁၀) ႏွစ္ အခ်ိန္ယူရဦးမည္ဟု Facebook လူမႈကြန္ယက္ ကုမၸဏီကုိ စတင္ထူေထာင္သူ Mark Zuckerberg ကေျပာသည္။

Leave a Reply