သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ကမၻာေပၚတြင္ တစ္နွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ ေက်ာ္ ဆံုးရံႈးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚ

0
171

ၾသဂုတ္ ၂၃
ယဥ္ေကႏြယ္

သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ နွစ္စဥ္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ဆံုးရံႈးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနလွ်က္ရွိေၾကာင္း World Bank ၏ ညႊန္းကိန္းအရ သိရသည္။

“သဘာ၀ေဘးေၾကာင့္ ကမၻာေပၚမွာ တစ္နွစ္တစ္နွစ္ကို သန္းေပါင္း ၅၅၅ ေဒၚလာ ဆံုးရႈံးမႈေတြျဖစ္ေနတာေတြ႔ရပါတယ္။သန္းေပါင္း ၂၆ သန္းေသာျပည္သူေတြကလည္း သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရပါတယ္”ဟု World Bank မွ TeaM Leader ျဖစ္သူ Mr. Mark Austin ကေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္လည္း၂၀၁၈သဘာ၀ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာညႊန္းကိန္းအရေဘးအႏၱရာယ္အထိခံရဆံုးတြင္ တတိယအဆင့္တြင္ တည္ရွိေနေၾကာင္းလည္း ၎ ကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Park Royal ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ သဘာ၀ျဖစ္ပြားၿပီးခ်ိန္ ဆန္းစစ္မႈဆိုင္ရာ သင္တန္းဖြင့္ပြဲမိန္႔ခြန္းတြင္ Mr. Mark Austin က အထက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ သဘာ၀ေဘးျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္းေရရွည္/ေရတို စီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္မွသာ ပိုမိုထိေရာက္ေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာကိုကိုနိုင္ကေျပာသည္။

“ေဘးအႏၱရာယ္ကို ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းလို႔မရနိုင္သလို တိမ္းေရွာင္လို႔လည္းမရပါဘူး။ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ေဘးအႏၱရာယ္မျဖစ္မီ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း အပိုင္း ၃ ပိုင္းလံုးမွာ ဟန္ခ်က္ညီညီေဆာင္ရြက္မွသာ ေဘးဒဏ္ၾကံ့ၾကံံ့ခံ ရင္ဆိုင္တု႔ံျပန္နိုင္စြမ္းရွိတဲ့ လူ႔အသိုက္အ၀န္းတစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာမွာ ျဖစ္ၿပီးေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကိုလည္း ရရွိနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာကိုကိုနိုင္က ေျပာသည္။

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း ေဘးျဖစ္ပြားသည့္ ေဒသ၏ေျမျပင္အေျခအေနမွန္အား သိရွိနိုင္ရန္နွင့္ တိက်ခိုင္မာသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိနိုင္ေရးသည္လည္း အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္းလည္း ေဒါက္တာကိုကိုနိုင္က ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုသို႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတိက်မွန္ကန္စြာသိရွိနိုင္ေရးအတြက္ သဘာ၀ေဘးျဖစ္ပြားၿပီးခ်ိန္ဆန္းစစ္မႈဆိုင္ရာ သင္တန္းအား ထိေရာက္သည့္ သင္ခန္းစာမ်ား၊လက္ေတြ႔ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား၊အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားအား နိုင္ငံတကာမွ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာက်ြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားမွ ၄ ရက္ၾကာ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၂၃
ယဥ္ေကႏြယ္

သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ နွစ္စဥ္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ဆံုးရံႈးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနလွ်က္ရွိေၾကာင္း World Bank ၏ ညႊန္းကိန္းအရ သိရသည္။

“သဘာ၀ေဘးေၾကာင့္ ကမၻာေပၚမွာ တစ္နွစ္တစ္နွစ္ကို သန္းေပါင္း ၅၅၅ ေဒၚလာ ဆံုးရႈံးမႈေတြျဖစ္ေနတာေတြ႔ရပါတယ္။သန္းေပါင္း ၂၆ သန္းေသာျပည္သူေတြကလည္း သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရပါတယ္”ဟု World Bank မွ TeaM Leader ျဖစ္သူ Mr. Mark Austin ကေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္လည္း၂၀၁၈သဘာ၀ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာညႊန္းကိန္းအရေဘးအႏၱရာယ္အထိခံရဆံုးတြင္ တတိယအဆင့္တြင္ တည္ရွိေနေၾကာင္းလည္း ၎ ကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Park Royal ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ သဘာ၀ျဖစ္ပြားၿပီးခ်ိန္ ဆန္းစစ္မႈဆိုင္ရာ သင္တန္းဖြင့္ပြဲမိန္႔ခြန္းတြင္ Mr. Mark Austin က အထက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ သဘာ၀ေဘးျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္းေရရွည္/ေရတို စီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္မွသာ ပိုမိုထိေရာက္ေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာကိုကိုနိုင္ကေျပာသည္။

“ေဘးအႏၱရာယ္ကို ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းလို႔မရနိုင္သလို တိမ္းေရွာင္လို႔လည္းမရပါဘူး။ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ေဘးအႏၱရာယ္မျဖစ္မီ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း အပိုင္း ၃ ပိုင္းလံုးမွာ ဟန္ခ်က္ညီညီေဆာင္ရြက္မွသာ ေဘးဒဏ္ၾကံ့ၾကံံ့ခံ ရင္ဆိုင္တု႔ံျပန္နိုင္စြမ္းရွိတဲ့ လူ႔အသိုက္အ၀န္းတစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာမွာ ျဖစ္ၿပီးေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကိုလည္း ရရွိနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာကိုကိုနိုင္က ေျပာသည္။

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း ေဘးျဖစ္ပြားသည့္ ေဒသ၏ေျမျပင္အေျခအေနမွန္အား သိရွိနိုင္ရန္နွင့္ တိက်ခိုင္မာသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိနိုင္ေရးသည္လည္း အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္းလည္း ေဒါက္တာကိုကိုနိုင္က ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုသို႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတိက်မွန္ကန္စြာသိရွိနိုင္ေရးအတြက္ သဘာ၀ေဘးျဖစ္ပြားၿပီးခ်ိန္ဆန္းစစ္မႈဆိုင္ရာ သင္တန္းအား ထိေရာက္သည့္ သင္ခန္းစာမ်ား၊လက္ေတြ႔ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား၊အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားအား နိုင္ငံတကာမွ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာက်ြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားမွ ၄ ရက္ၾကာ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

Leave a Reply