ဘတ္ဂ်တ္ေရးဆြဲမႈတြင္ ျပည္သူပါဝင္ခြင့္ရရန္ႀကိဳးပမ္းေနဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဆို

0
124

ႀသဂုတ္ ၂၄
ေမစု

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အစိုးရျဖစ္ ခ်ိန္အတြင္း ျပည္သူလူထု မွ ပါဝင္ေရးဆြဲခြင့္ ရွိသည့္ ဘတ္ဂ်တ္ဥပေဒတစ္ခု ကိုႀကိဳးပမ္းေနခဲ့ေႀကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖိဳးမင္းသိန္းကေျပာသည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုကူးေျပာင္း ရာတြင္ ျပည္သူလူထုမွ ဘတ္ဂ်ပ္ေရးဆြဲျခင္းတြင္ ပါဝင္ခြင့္ရသင့္ကာ ျပည္သူသိရွိနိုင္သည့္ ဘတ္ဂ်တ္ ခြဲေဝသုံးစြဲမႈ အေျခအေနမ်ားကို ယခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ႏွစ္စဥ္ ထုတ္ျပန္နိုင္ ရန္ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ဟုသိရသည္။

” ျပီးခဲ့တဲ့၅ ႏွစ္ ရဲ႕ ေရွ႕အလြန္ ကိုႀကည့္မယ္ဆိုရင္ ဘတ္ဂ်တ္ဆိုတာဘာဆိုတာ မသိခဲ့ရတဲ့အေျခအေနျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ က်ြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ဘတ္ဂ်တ္က ဘယ္ေလာက္သုံးခဲ့တယ္ ။ ေငြဘယ္ေလာက္ရွိတယ္။ဘယ္ေလာက္သုံးစြဲခဲ့တယ္ဆိုတာ ဘယ္သူမွ မသိခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဘတ္ဂ်တ္လည္ပတ္မႈစနစ္ကေတာ့ရွိေနခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေႀကာင့္အခု ဒီမိုကေရစီစနစ္အသြင္ကူးေျပာင္လာတာနဲ႔ အမ်ွ ျပည္သူပါဝင္နိုင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကဆက္လက္ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အစိုးရ အသစ္အျဖစ္စတင္တာဝန္ယူခဲ့ေသာ၂၀၁၆-၂၀၁၇ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္ မ်ား ၏ ရသုံးမွန္းေျခ ဘတ္ဂ်ပ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ေသာ စာေစာင္(Citizin biject) ကို အမ်ားျပည္သူ သိရွိေစရန္ ဘ႑ာေရးႏွင့္စီမံကိန္း ဝန္ႀကီးဌာန ကထုတ္ေဝ မိတ္ဆက္ခဲ့ကာ အမ်ားျပည္သူအေနျဖင့္ ဘတ္ဂ်ပ္အေႀကာင္းကို ေလ့လာသိရွိ၍ လာမည့္ ေအာက္တိုဘာတြင္ ေျပာင္းလဲေတာ့မည့္ ပထမဆုံး ဘတ္ဂ်တ္ႏွစ္ ပုံစံ အသစ္တြင္ ပါဝင္ႏိုင္ႀကေစရန္ ရည္ရြယ္ေႀကာင္းသိရသည္။

ဘတ္ဂ်တ္ႏွစ္အား ေအာက္တိုဘာတြင္ စတင္ေျပာင္း လဲရန္ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ အဆိုျပဳမႈ ကို အတည္ျပဳလက္ခံခဲ့ႀကျပီးပထမဆုံး ဘတ္ဂ်ပ္အေျပာင္းအလဲ ႏွစ္အတြက္ ၆လတာ ႀကားျဖတ္ဘတ္ဂ်ပ္တစ္ခုကို ေရးဆြဲအသုံးျပဳရန္ စီစဥ္ခဲ့ႀက ရျပီး ယင္းႀကားျဖတ္ ဘတ္ဂ်ပ္ အတြင္း အခက္ခဲ ႏွစ္ ခ်က္ ရွိေႀကာင္း သိရသည္။

“တိုင္းေဒသႀကီး ကေန ၇ဘီလီယံေလာက္ ရေငြပိုပါတယ္။ ဒီေငြေတြကိုျပန္အပ္ရမွာပါယူသုံးလို႔မရပါဘူး။ ၆လဘတ္ဂ်ပ္ျဖစ္လို႔ ဘတ္ဂ်ပ္မွာ အခက္အခဲ၂ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလိုပိုေငြေပၚလာရင္ ေနာက္ထပ္ျဖည့္စြက္ဘ႑ာ ေငြမရွိလို႔ ဒီေငြကျပန္အပ္ရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ျပန္လည္အပ္ႏွံတဲ့ GRF အျဖစ္ေငြေႀကးအားလုံးကလည္း လစာေငြတိုးျမွင့္လိုက္တဲ့အေပၚ မွာ ထည့္သြင္းသုံးစြဲရမယ့္အေျခအေနရွိလာပါတယ္”ဟု ရန္ကုန္တိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖိဳးမင္းသိန္းက ဘတ္ဂ်ပ္သုံးစြဲမႈ အေျခအေနမ်ားအေပၚ လိုအပ္မႈမ်ားကိုေျပာသည္။

လာမည့္ေအာက္တိုဘာတြင္ စတင္ေျပာင္းလဲမည့္ ဘတ္ဂ်တ္ႏွစ္အသစ္ကိုအေထာက္အကူျပဳရန္ႏွင့္ အစိုးရသစ္လက္ထက္ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ ၂ႏွစ္တာ ရသုံးမွန္ေျခဘတ္ဂ်တ္စာေစာင္မိတ္ဆက္ ျခင္းကို အလံျပဘုရားလမ္းရွိ Park Royal ဟိုတယ္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Photo : YRG

ႀသဂုတ္ ၂၄
ေမစု

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အစိုးရျဖစ္ ခ်ိန္အတြင္း ျပည္သူလူထု မွ ပါဝင္ေရးဆြဲခြင့္ ရွိသည့္ ဘတ္ဂ်တ္ဥပေဒတစ္ခု ကိုႀကိဳးပမ္းေနခဲ့ေႀကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖိဳးမင္းသိန္းကေျပာသည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုကူးေျပာင္း ရာတြင္ ျပည္သူလူထုမွ ဘတ္ဂ်ပ္ေရးဆြဲျခင္းတြင္ ပါဝင္ခြင့္ရသင့္ကာ ျပည္သူသိရွိနိုင္သည့္ ဘတ္ဂ်တ္ ခြဲေဝသုံးစြဲမႈ အေျခအေနမ်ားကို ယခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ႏွစ္စဥ္ ထုတ္ျပန္နိုင္ ရန္ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ဟုသိရသည္။

” ျပီးခဲ့တဲ့၅ ႏွစ္ ရဲ႕ ေရွ႕အလြန္ ကိုႀကည့္မယ္ဆိုရင္ ဘတ္ဂ်တ္ဆိုတာဘာဆိုတာ မသိခဲ့ရတဲ့အေျခအေနျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ က်ြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ဘတ္ဂ်တ္က ဘယ္ေလာက္သုံးခဲ့တယ္ ။ ေငြဘယ္ေလာက္ရွိတယ္။ဘယ္ေလာက္သုံးစြဲခဲ့တယ္ဆိုတာ ဘယ္သူမွ မသိခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဘတ္ဂ်တ္လည္ပတ္မႈစနစ္ကေတာ့ရွိေနခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေႀကာင့္အခု ဒီမိုကေရစီစနစ္အသြင္ကူးေျပာင္လာတာနဲ႔ အမ်ွ ျပည္သူပါဝင္နိုင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကဆက္လက္ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အစိုးရ အသစ္အျဖစ္စတင္တာဝန္ယူခဲ့ေသာ၂၀၁၆-၂၀၁၇ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္ မ်ား ၏ ရသုံးမွန္းေျခ ဘတ္ဂ်ပ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ေသာ စာေစာင္(Citizin biject) ကို အမ်ားျပည္သူ သိရွိေစရန္ ဘ႑ာေရးႏွင့္စီမံကိန္း ဝန္ႀကီးဌာန ကထုတ္ေဝ မိတ္ဆက္ခဲ့ကာ အမ်ားျပည္သူအေနျဖင့္ ဘတ္ဂ်ပ္အေႀကာင္းကို ေလ့လာသိရွိ၍ လာမည့္ ေအာက္တိုဘာတြင္ ေျပာင္းလဲေတာ့မည့္ ပထမဆုံး ဘတ္ဂ်တ္ႏွစ္ ပုံစံ အသစ္တြင္ ပါဝင္ႏိုင္ႀကေစရန္ ရည္ရြယ္ေႀကာင္းသိရသည္။

ဘတ္ဂ်တ္ႏွစ္အား ေအာက္တိုဘာတြင္ စတင္ေျပာင္း လဲရန္ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ အဆိုျပဳမႈ ကို အတည္ျပဳလက္ခံခဲ့ႀကျပီးပထမဆုံး ဘတ္ဂ်ပ္အေျပာင္းအလဲ ႏွစ္အတြက္ ၆လတာ ႀကားျဖတ္ဘတ္ဂ်ပ္တစ္ခုကို ေရးဆြဲအသုံးျပဳရန္ စီစဥ္ခဲ့ႀက ရျပီး ယင္းႀကားျဖတ္ ဘတ္ဂ်ပ္ အတြင္း အခက္ခဲ ႏွစ္ ခ်က္ ရွိေႀကာင္း သိရသည္။

“တိုင္းေဒသႀကီး ကေန ၇ဘီလီယံေလာက္ ရေငြပိုပါတယ္။ ဒီေငြေတြကိုျပန္အပ္ရမွာပါယူသုံးလို႔မရပါဘူး။ ၆လဘတ္ဂ်ပ္ျဖစ္လို႔ ဘတ္ဂ်ပ္မွာ အခက္အခဲ၂ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလိုပိုေငြေပၚလာရင္ ေနာက္ထပ္ျဖည့္စြက္ဘ႑ာ ေငြမရွိလို႔ ဒီေငြကျပန္အပ္ရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ျပန္လည္အပ္ႏွံတဲ့ GRF အျဖစ္ေငြေႀကးအားလုံးကလည္း လစာေငြတိုးျမွင့္လိုက္တဲ့အေပၚ မွာ ထည့္သြင္းသုံးစြဲရမယ့္အေျခအေနရွိလာပါတယ္”ဟု ရန္ကုန္တိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖိဳးမင္းသိန္းက ဘတ္ဂ်ပ္သုံးစြဲမႈ အေျခအေနမ်ားအေပၚ လိုအပ္မႈမ်ားကိုေျပာသည္။

လာမည့္ေအာက္တိုဘာတြင္ စတင္ေျပာင္းလဲမည့္ ဘတ္ဂ်တ္ႏွစ္အသစ္ကိုအေထာက္အကူျပဳရန္ႏွင့္ အစိုးရသစ္လက္ထက္ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ ၂ႏွစ္တာ ရသုံးမွန္ေျခဘတ္ဂ်တ္စာေစာင္မိတ္ဆက္ ျခင္းကို အလံျပဘုရားလမ္းရွိ Park Royal ဟိုတယ္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Photo : YRG

Leave a Reply