႐ိုက္တာသတင္းေထာက္မ်ားအမႈ တရားသူႀကီးေနမေကာင္းသျဖင့္ ႐ံုးခ်ိန္းထပ္ယူ

0
162

ၾသဂုတ္ ၂၇
လင္းသုည

ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ လွ်ဳိ႕ခ်က္ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ (၁) (ဂ) ျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ခံထားရေသာ ရိုက္တာသတင္းေထာက္မ်ားအမႈကို စက္တင္ဘာ ၃ ရက္သို႔ ထပ္မံ႐ံုးခ်ိန္းလိုက္သည္။

ၿပီးခ့ဲသည့္ ႐ံုးခ်ိန္းတြင္ ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္တြင္ အၿပီးသတ္အမိန္႔ခ်မည္ဟု တရား႐ံုးကေၾကညာခ့ဲေသာ္လည္း ယေန႔တြင္ တရားသူႀကီးေနမေကာင္းေသာေၾကာင့္ အမိန္႔မခ်ျဖစ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

ဖမ္းဆီးစြပ္စြဲခံရၿပီး ၇ လျပည့္ရန္ ၂ ရက္အလိုတြင္ ဒုတိယခရိုင္တရားသူႀကီး ဦးရဲလြင္က စြဲခ်က္တင္ေၾကာင္း ဇူလ္ုင္ ၉ ရက္ေန႔က အမိန္႔ခ်မွတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ လွ်ဳိ႕ခ်က္အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ (၁) (ဂ) သည္ ျပစ္မႈထင္ရွားပါက ေထာင္ဒဏ္ ၁၄ ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။

ၾသဂုတ္ ၂၇
လင္းသုည

ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ လွ်ဳိ႕ခ်က္ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ (၁) (ဂ) ျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ခံထားရေသာ ရိုက္တာသတင္းေထာက္မ်ားအမႈကို စက္တင္ဘာ ၃ ရက္သို႔ ထပ္မံ႐ံုးခ်ိန္းလိုက္သည္။

ၿပီးခ့ဲသည့္ ႐ံုးခ်ိန္းတြင္ ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္တြင္ အၿပီးသတ္အမိန္႔ခ်မည္ဟု တရား႐ံုးကေၾကညာခ့ဲေသာ္လည္း ယေန႔တြင္ တရားသူႀကီးေနမေကာင္းေသာေၾကာင့္ အမိန္႔မခ်ျဖစ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

ဖမ္းဆီးစြပ္စြဲခံရၿပီး ၇ လျပည့္ရန္ ၂ ရက္အလိုတြင္ ဒုတိယခရိုင္တရားသူႀကီး ဦးရဲလြင္က စြဲခ်က္တင္ေၾကာင္း ဇူလ္ုင္ ၉ ရက္ေန႔က အမိန္႔ခ်မွတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ လွ်ဳိ႕ခ်က္အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ (၁) (ဂ) သည္ ျပစ္မႈထင္ရွားပါက ေထာင္ဒဏ္ ၁၄ ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။

Leave a Reply