မဲလ္ဘုန္းရွိ လမ္းမမ်ားေပၚ၌ မိေက်ာင္းတစ္ေကာင္ လွည့္လည္သြားလာခဲ့

0
177

ပံုစာ။ မဲလ္ဘုန္းလမ္းမမ်ားေပၚ လွည့္လည္သြားလာခဲ့သည့္ မိေက်ာင္း

မဲလ္ဘုန္း ဒီဇင္ဘာ ၂၇

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ မဲလ္ဘုန္းၿမိဳ႕ရွိ လမ္းမမ်ားေပၚ၌ ဒီဇင္ဘာ ၂၅ ရက္တြင္ မိေက်ာင္းတစ္ေကာင္လွည့္လည္သြားလာခဲ့ေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ်ရဲတပ္ဖဲြ႕ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ၾသစေၾတးလ်ရဲတပ္ဖဲြ႕သည္ ယင္းမိေက်ာင္း၏ ပိုင္ရွင္ျဖစ္သူကို ရွာေဖြေနဆဲျဖစ္သည္။ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္ အေႏွာင္းပိုင္းတြင္ လမ္းမမ်ားေပၚ၌ မိေက်ာင္းတစ္ေကာင္ကို ေတြ႕ရွိမႈေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား အံ့ၾသခဲ့ရသည္။ မိေက်ာင္းတစ္ေကာင္ေတြြ႕ရွိေၾကာင္း သတင္းေပး တုိင္ၾကားမႈရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယံုၾကည္ျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း ဗစ္တုိးရီးယား ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေဒသခံမ်ား စိတ္ေက်နပ္ေစရန္အတြက္ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့ရာ က်န္းမာေရးဌာနအေဆာက္အအံုတစ္ခု၏ေလွကားထစ္နားတြင္ ၿငိမ္သက္စြာရွိေနသည့္ အရွည္ တစ္မီတာ( ၃ေပ ၂ လက္မ) ရွိ မိေက်ာင္းငယ္တစ္ေကာင္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ဟုိင္ဒယ္ဘတ္ဟိုက္စ္အရပ္ရွိ မိေက်ာင္းကုိ ဖမ္းဆီးရန္ ေျမြအပါအဝင္ တြားသြားသတၱဝါမ်ားကို ဖမ္းဆီးသူ မာ့ခ္ပယ္လီကုိ ေခၚယူခဲ့ရသည္။

အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာသို႔ ေရာက္ရွိသြားသည့္အခ်ိန္တြင္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္ ငါးဦးႏွင့္ ယင္းရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားကို ေၾကာက္ရံံြ႕ျခင္းမရွိသည့္ မိေက်ာင္းငယ္ တစ္ေကာင္တုိ႔ကုိေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ပယ္လီက ေဒသခံအသံလႊင့္ဌာန ၃ေအဒဗလ်ဴသို႔ေျပာဆုိခဲ့သည္။

မိေက်ာင္းသည္ ၿခံဳထဲသို႔ ဝင္ေျပးရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း အၿမီးကို ဖမ္းဆဲြျခင္းခံခဲ့ရၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး အာဏာပိုင္မ်ား၏ေစာင့္ေရွာက္မႈေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

ပံုစာ။ မဲလ္ဘုန္းလမ္းမမ်ားေပၚ လွည့္လည္သြားလာခဲ့သည့္ မိေက်ာင္း

မဲလ္ဘုန္း ဒီဇင္ဘာ ၂၇

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ မဲလ္ဘုန္းၿမိဳ႕ရွိ လမ္းမမ်ားေပၚ၌ ဒီဇင္ဘာ ၂၅ ရက္တြင္ မိေက်ာင္းတစ္ေကာင္လွည့္လည္သြားလာခဲ့ေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ်ရဲတပ္ဖဲြ႕ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ၾသစေၾတးလ်ရဲတပ္ဖဲြ႕သည္ ယင္းမိေက်ာင္း၏ ပိုင္ရွင္ျဖစ္သူကို ရွာေဖြေနဆဲျဖစ္သည္။ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္ အေႏွာင္းပိုင္းတြင္ လမ္းမမ်ားေပၚ၌ မိေက်ာင္းတစ္ေကာင္ကို ေတြ႕ရွိမႈေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား အံ့ၾသခဲ့ရသည္။ မိေက်ာင္းတစ္ေကာင္ေတြြ႕ရွိေၾကာင္း သတင္းေပး တုိင္ၾကားမႈရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယံုၾကည္ျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း ဗစ္တုိးရီးယား ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေဒသခံမ်ား စိတ္ေက်နပ္ေစရန္အတြက္ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့ရာ က်န္းမာေရးဌာနအေဆာက္အအံုတစ္ခု၏ေလွကားထစ္နားတြင္ ၿငိမ္သက္စြာရွိေနသည့္ အရွည္ တစ္မီတာ( ၃ေပ ၂ လက္မ) ရွိ မိေက်ာင္းငယ္တစ္ေကာင္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ဟုိင္ဒယ္ဘတ္ဟိုက္စ္အရပ္ရွိ မိေက်ာင္းကုိ ဖမ္းဆီးရန္ ေျမြအပါအဝင္ တြားသြားသတၱဝါမ်ားကို ဖမ္းဆီးသူ မာ့ခ္ပယ္လီကုိ ေခၚယူခဲ့ရသည္။

အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာသို႔ ေရာက္ရွိသြားသည့္အခ်ိန္တြင္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္ ငါးဦးႏွင့္ ယင္းရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားကို ေၾကာက္ရံံြ႕ျခင္းမရွိသည့္ မိေက်ာင္းငယ္ တစ္ေကာင္တုိ႔ကုိေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ပယ္လီက ေဒသခံအသံလႊင့္ဌာန ၃ေအဒဗလ်ဴသို႔ေျပာဆုိခဲ့သည္။

မိေက်ာင္းသည္ ၿခံဳထဲသို႔ ဝင္ေျပးရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း အၿမီးကို ဖမ္းဆဲြျခင္းခံခဲ့ရၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး အာဏာပိုင္မ်ား၏ေစာင့္ေရွာက္မႈေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

Leave a Reply