ျမိဳ႕ပတ္လမ္းရွိ က်ဴးေက်ာ္ေနအိမ္ ၁၅၀ ေက်ာ္ ဖယ္ရွားရွင္းလင္း

0
145

စက္တင္ဘာ ၉
နိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ နွင့္ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ပါဝင္ေသာ ျပင္ဦးလြင္ – မႏၲေလးသြား ကားလမ္းေဘးဝဲယာ (ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း) ရွိ က်ဴးေက်ာ္ေနအိမ္ ၁၅၀ ေက်ာ္အား စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္က ဖယ္ရွားရွင္းလင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ဖယ္ရွားမႈမ်ား မျပဳလုပ္ခင္ မိမိသေဘာျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္အတြက္ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားစာမ်ား ျဖန္႔ေဝေပးခဲ့ၿပီး သတ္မွတ္ရက္အတြင္း ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းမရွိသည့္ ေနအိမ္မ်ားကို စည္ပင္သာယာ ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ၊ မီးသတ္ ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္း အင္အား ၃၀၀ ခန္႔က ဖယ္ရွားျခင္းျဖစ္သည္။

က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဆယ္စုနွစ္ တစ္စုနီးပါး ေနထိုင္ခဲ့ၾကၿပီး ဖယ္ရွားရွင္းလင္းခံရသည့္အတြက္ ေက်ာင္းသား ၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ပညာေရး ႏွင့္ မိသားစု ေနထိုင္ေရးတို႔တြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စက္တင္ဘာ ၉
နိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ နွင့္ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ပါဝင္ေသာ ျပင္ဦးလြင္ – မႏၲေလးသြား ကားလမ္းေဘးဝဲယာ (ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း) ရွိ က်ဴးေက်ာ္ေနအိမ္ ၁၅၀ ေက်ာ္အား စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္က ဖယ္ရွားရွင္းလင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ဖယ္ရွားမႈမ်ား မျပဳလုပ္ခင္ မိမိသေဘာျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္အတြက္ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားစာမ်ား ျဖန္႔ေဝေပးခဲ့ၿပီး သတ္မွတ္ရက္အတြင္း ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းမရွိသည့္ ေနအိမ္မ်ားကို စည္ပင္သာယာ ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ၊ မီးသတ္ ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္း အင္အား ၃၀၀ ခန္႔က ဖယ္ရွားျခင္းျဖစ္သည္။

က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဆယ္စုနွစ္ တစ္စုနီးပါး ေနထိုင္ခဲ့ၾကၿပီး ဖယ္ရွားရွင္းလင္းခံရသည့္အတြက္ ေက်ာင္းသား ၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ပညာေရး ႏွင့္ မိသားစု ေနထိုင္ေရးတို႔တြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply