ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ စာေရးဆရာေဝဟင္ေအာင္တို႔ကို ပုဒ္မႏွစ္ခုျဖင့္ စြဲခ်က္တင္

0
137

စက္တင္ဘာ ၁၀
ပဥၥမလိႈင္း

ႏိုင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္ဖ်က္ ပုန္ကန္မႈပုဒ္မ ၁၂၂ (၁)၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ) (ဂ)၊ မတရားအသင္းျဖင့္ ဆက္သြယ္မႈပုဒ္မ တို႕ျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ စာေရးဆရာ ေဝဟင္ေအာင္တို႔ကို စြဲခ်က္တင္ရန္အတြက္ စစ္ေတြခရိုင္တရားရံုးက ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဇန္နဝါရီလအတြင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ရခိုင္ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ က်ဆံုးျခင္း ၂၃၃ ႏွစ္ေျမာက္ အခမ္းအနားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ စာေပေဟာေျပာပြဲတြင္ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သစၥာ ေဖာက္ဖ်က္ ပုန္ကန္မႈပုဒ္မ ၁၂၂၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကည္အညိဳပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မ ၅ဝ၅ (ခ) (ဂ)ႏွင့္ မတရားအသင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ ပုဒ္မ ၁၇/၁ တို႔ျဖင့္ ျပည္နယ္အစိုးရက တရားစြဲဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။

ပုဒ္မသံုးခုျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံထားရေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳ ပ်က္ေစမႈပုဒ္မ (ဂ)ႏွင့္ မတရားအသင္းႏွင့္ဆက္သြယ္မႈ ပုဒ္မမ်ားကို ခရိုင္တရားရံုးက ပယ္ဖ်က္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကည္ညိဳ ပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ)ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္ဖ်က္ ပုန္ကန္မႈ ၁၂၂ တို႔ျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ရန္ တရားရံုးက ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ စာေရးဆရာေဝဟင္ေအာင္တို႔ကို စစ္ေတြခရိုင္တရားရံုးတြင္ စြဲခ်က္တင္သင့္၊ အတင္သင့္ ကို ယေန႔စစ္ေဆးခဲ့ေနစဥ္အတြင္း တရားရံုးျပင္ပတြင္ လူအမ်ား လာေရာက္ၾကည့္ရႈသူမ်ား ျပားခဲ့သည္။

ရခိုင္ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာက်ဆံုးျခင္း အခမ္းအနားအထိမ္းအမွတ္ စာေပေဟာေျပာပြဲတြင္ ေဟာေျပာခဲ့ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္အား လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁၇ ရက္တြင္ ၄င္းေနအိမ္တြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဖမ္းဆီးခ်ိန္မွ ယေန႔ထိ ရွစ္လခန္႔ၾကာျမင့္ခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ ရန္တရားရံုးက ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ရံုးခ်ိန္းအား စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္သို႔ ခ်ိန္းဆိုထားသည္။

စက္တင္ဘာ ၁၀
ပဥၥမလိႈင္း

ႏိုင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္ဖ်က္ ပုန္ကန္မႈပုဒ္မ ၁၂၂ (၁)၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ) (ဂ)၊ မတရားအသင္းျဖင့္ ဆက္သြယ္မႈပုဒ္မ တို႕ျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ စာေရးဆရာ ေဝဟင္ေအာင္တို႔ကို စြဲခ်က္တင္ရန္အတြက္ စစ္ေတြခရိုင္တရားရံုးက ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဇန္နဝါရီလအတြင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ရခိုင္ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ က်ဆံုးျခင္း ၂၃၃ ႏွစ္ေျမာက္ အခမ္းအနားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ စာေပေဟာေျပာပြဲတြင္ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သစၥာ ေဖာက္ဖ်က္ ပုန္ကန္မႈပုဒ္မ ၁၂၂၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကည္အညိဳပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မ ၅ဝ၅ (ခ) (ဂ)ႏွင့္ မတရားအသင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ ပုဒ္မ ၁၇/၁ တို႔ျဖင့္ ျပည္နယ္အစိုးရက တရားစြဲဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။

ပုဒ္မသံုးခုျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံထားရေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳ ပ်က္ေစမႈပုဒ္မ (ဂ)ႏွင့္ မတရားအသင္းႏွင့္ဆက္သြယ္မႈ ပုဒ္မမ်ားကို ခရိုင္တရားရံုးက ပယ္ဖ်က္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကည္ညိဳ ပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ)ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္ဖ်က္ ပုန္ကန္မႈ ၁၂၂ တို႔ျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ရန္ တရားရံုးက ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ စာေရးဆရာေဝဟင္ေအာင္တို႔ကို စစ္ေတြခရိုင္တရားရံုးတြင္ စြဲခ်က္တင္သင့္၊ အတင္သင့္ ကို ယေန႔စစ္ေဆးခဲ့ေနစဥ္အတြင္း တရားရံုးျပင္ပတြင္ လူအမ်ား လာေရာက္ၾကည့္ရႈသူမ်ား ျပားခဲ့သည္။

ရခိုင္ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာက်ဆံုးျခင္း အခမ္းအနားအထိမ္းအမွတ္ စာေပေဟာေျပာပြဲတြင္ ေဟာေျပာခဲ့ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္အား လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁၇ ရက္တြင္ ၄င္းေနအိမ္တြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဖမ္းဆီးခ်ိန္မွ ယေန႔ထိ ရွစ္လခန္႔ၾကာျမင့္ခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ ရန္တရားရံုးက ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ရံုးခ်ိန္းအား စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္သို႔ ခ်ိန္းဆိုထားသည္။

Leave a Reply