လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား နိုင္ငံသားအားလံုးအား တန္းတူအကာအကြယ္ေပးနိုင္သည့္ ဥပေဒမ်ိဳးေရး ဆြဲျပဌာန္းရန္လိုအပ္ ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ တိုက္တြန္း

0
92

စက္တင္ဘာလ ၁၉
ယဥ္ေကႏြယ္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ နိုင္ငံသားအားလံုးအား တန္းတူအကာအကြယ္ေပးနိုင္သည့္ ဥပေဒမ်ိဳးေရး ဆြဲျပဌာန္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးတီခြန္ျမတ္ က တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုက္သည္။

“လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျပဌာန္းလိုက္တဲ့ ဥပေဒေတြဟာ ျပည္သူလူထုကို အကာအကြယ္မေပးနိုင္တဲ့ ဥပေဒေတြျဖစ္ေနရင္ ဒီမိုကေရစီယဥ္ေက်းမႈလမ္းေၾကာင္ဒကေနေသြဖယ္သြားေစနိုင္တယ္ဆိုတာ သတိျပဳၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ဒီလို အျဖစ္မ်ိဳးေတြကိုေရွာင္ရွားၿပီး ဥပေဒဆိုတာကို ဖိနိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ဖို႔ မဟုတ္ပဲ လူမ်ိဳးမေရြး၊ခ်မ္းသာမေရြး၊ က်ား/မ၊ လူတန္းစားခြဲျခားမႈမရွိပဲ နိုင္ငံသားအားလံုးကို တန္းတူ အကာအကြယ္ေပးတဲ့ ဥပေဒမ်ိဳးေရးဆြဲျပဌာန္းဖို႔ အထူးလိုအပ္ပါတယ္ “ ဟု ဦးတီခြန္ျမတ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနုျဖင့္ ျပည္သူလူထုနွင့္ ဆက္ဆံသည္အခါမ်ားတြင္လည္း ဆင္ျခင္တံုတရားလက္ကိုင္ထား၍ ေျပာဆို ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ဦးတီခြန္ျမတ္ကတိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဦးတီခြန္ုျမတ္မွ ယမန္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ န၀မ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းနိဂံုးခ်ဳပ္အမွာ စကားေျပာၾကားရာတြင္ အ ထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္၏မည္သည့္ေနရာေဒသမဆို ေဘးအႏၱရာယ္က်ရာက္လာပါက ျပည္သူလူထု၏အခက္အခဲမ်ားအား စာနာနားလည္၍ တတ္စြမ္းသမွွ်ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးၾကရန္ အတြက္ ၎ ကတိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ န၀မ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၁၂၃ ခု၊ ၾကယ္ပြင့္မျပေမးခြန္း ၂၁၄ ခု၊ အဆို ၁၁ ခု၊ ဥပေဒၾကမ္း ၂၈ ခု ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

အဆို ၁၁ ခု တင္သြင္းရာတြင္ အတည္ျပဳသည့္ အဆို ၆ ခုရွိၿပီး မွတ္တမ္းတင္ အဆို ၅ ခုရွိေၾကာင္း၊ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ၂၈ ခုတြင္လည္း ၁၀ ခုအား အတည္ျပဳေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ဦးတီခြန္ျမတ္မွ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာလ ၁၉
ယဥ္ေကႏြယ္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ နိုင္ငံသားအားလံုးအား တန္းတူအကာအကြယ္ေပးနိုင္သည့္ ဥပေဒမ်ိဳးေရး ဆြဲျပဌာန္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးတီခြန္ျမတ္ က တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုက္သည္။

“လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျပဌာန္းလိုက္တဲ့ ဥပေဒေတြဟာ ျပည္သူလူထုကို အကာအကြယ္မေပးနိုင္တဲ့ ဥပေဒေတြျဖစ္ေနရင္ ဒီမိုကေရစီယဥ္ေက်းမႈလမ္းေၾကာင္ဒကေနေသြဖယ္သြားေစနိုင္တယ္ဆိုတာ သတိျပဳၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ဒီလို အျဖစ္မ်ိဳးေတြကိုေရွာင္ရွားၿပီး ဥပေဒဆိုတာကို ဖိနိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ဖို႔ မဟုတ္ပဲ လူမ်ိဳးမေရြး၊ခ်မ္းသာမေရြး၊ က်ား/မ၊ လူတန္းစားခြဲျခားမႈမရွိပဲ နိုင္ငံသားအားလံုးကို တန္းတူ အကာအကြယ္ေပးတဲ့ ဥပေဒမ်ိဳးေရးဆြဲျပဌာန္းဖို႔ အထူးလိုအပ္ပါတယ္ “ ဟု ဦးတီခြန္ျမတ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနုျဖင့္ ျပည္သူလူထုနွင့္ ဆက္ဆံသည္အခါမ်ားတြင္လည္း ဆင္ျခင္တံုတရားလက္ကိုင္ထား၍ ေျပာဆို ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ဦးတီခြန္ျမတ္ကတိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဦးတီခြန္ုျမတ္မွ ယမန္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ န၀မ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းနိဂံုးခ်ဳပ္အမွာ စကားေျပာၾကားရာတြင္ အ ထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္၏မည္သည့္ေနရာေဒသမဆို ေဘးအႏၱရာယ္က်ရာက္လာပါက ျပည္သူလူထု၏အခက္အခဲမ်ားအား စာနာနားလည္၍ တတ္စြမ္းသမွွ်ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးၾကရန္ အတြက္ ၎ ကတိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ န၀မ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၁၂၃ ခု၊ ၾကယ္ပြင့္မျပေမးခြန္း ၂၁၄ ခု၊ အဆို ၁၁ ခု၊ ဥပေဒၾကမ္း ၂၈ ခု ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

အဆို ၁၁ ခု တင္သြင္းရာတြင္ အတည္ျပဳသည့္ အဆို ၆ ခုရွိၿပီး မွတ္တမ္းတင္ အဆို ၅ ခုရွိေၾကာင္း၊ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ၂၈ ခုတြင္လည္း ၁၀ ခုအား အတည္ျပဳေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ဦးတီခြန္ျမတ္မွ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

Leave a Reply