အိမ္ျဖဴေတာ္ရွိ ႏွစ္ ၂၀၀ သက္တမ္းရွိေသာ စကားပန္းပင္ႀကီးအား ခ်ိဳင္ပစ္ရန္ စီစဥ္

0
203

ဝါရွင္တန္ ဒီဇင္ဘာ ၂၈

အေမရိကန္သမၼတ႐ုံးစိုက္ရာ အိမ္ျဖဴေတာ္၌ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ နီးပါးရွိခဲ့သည့္ စကားပန္းပင္ႀကီးအား ခ်ိဳင္ပစ္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

အေမရိကန္သမၼတ အင္ဒ႐ူးဂ်က္ဆင္က ကြယ္လြန္ခဲ့သည့္ ဇနီးကို ေအာက္ေမ့ေသာအားျဖင့္ ယင္းစကားပန္းပင္ကို စိုက္ပ်ိဳးခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ သမုိင္းဝင္အျဖစ္အပ်က္မ်ားက်င္းပမႈတြင္ ယင္းအပင္ႀကီးကုိျမင္ေတြ႕ ခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ၁၉၂၈ မွ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အထိ ထုတ္ေဝ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ ေဒၚလာ ၂၀ တန္ေငြစကၠဴတြင္လည္း စကားပင္၏ ပံုကုိျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အပင္သည္ ထိခိုက္ပ်က္စီးေနၿပီျဖစ္ၿပီး အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ ေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိလာႏုိင္ေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္သံုးသူမ်ားက သံုးသပ္ခဲ့သည္။ စကားပင္၏အစိတ္အပိုင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ခ်ိဳင္ပစ္ရန္ သမၼတကေတာ္ မယ္လာနီယာထရမ့္က ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အပင္မွ အေစ့မ်ားကုိ ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ သိမ္းဆည္းထားရန္ မစၥထရမ့္က ေတာင္းဆုိထားေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္၏ေျပာခြင့္ရွိသူ စတီဖနီဂရစ္ရွမ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အိမ္ျဖဴေတာ္ဝန္းအတြင္း သမၼတစီးနင္းသည့္ ရဟတ္ယာဥ္ ထြက္ခြာသည့္အခါတြင္ အပင္ႀကီးေရွ႕တြင္ ရပ္ကာ ၾကည့္႐ႈသူမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ ရွိႏုိုင္ေသာေၾကာင့္ အပင္ကို ခ်ိဳင္ပစ္ရန္ စဥ္းစားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခြင့္ရွိသူကေျပာဆိုခဲ့သည္။

၁၉၇၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ အပင္၏အေျခေပၚလာၿပီး ေပၚေပါက္လာသည့္ အေပါက္ႀကီးေနရာတြင္ ကြန္ကရစ္မ်ားျဖင့္အစားထုိးခဲ့သည္။ ၁၉၈၁ခုႏွစ္တြင္ ကြန္ကရစ္မ်ားကို ဖယ္ရွားၿပီး အပင္မလဲေစရန္ ႀကိဳးမ်ားျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ခဲ့သည္။ အေပၚယံၾကည့္ပါက အပင္သည္ ပံုမွန္အေနအထား ရွိဟန္ ရွိေသာ္လည္း ႀကိဳးမ်ားျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားေသာေၾကာင့္သာ မလဲက်ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ဌာန၏ အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

စကားပင္၏သက္တမ္းမွာ သမၼတ ၃၉ ဦး၏သက္တမ္းအထိ ရွည္ၾကာခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

ဝါရွင္တန္ ဒီဇင္ဘာ ၂၈

အေမရိကန္သမၼတ႐ုံးစိုက္ရာ အိမ္ျဖဴေတာ္၌ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ နီးပါးရွိခဲ့သည့္ စကားပန္းပင္ႀကီးအား ခ်ိဳင္ပစ္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

အေမရိကန္သမၼတ အင္ဒ႐ူးဂ်က္ဆင္က ကြယ္လြန္ခဲ့သည့္ ဇနီးကို ေအာက္ေမ့ေသာအားျဖင့္ ယင္းစကားပန္းပင္ကို စိုက္ပ်ိဳးခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ သမုိင္းဝင္အျဖစ္အပ်က္မ်ားက်င္းပမႈတြင္ ယင္းအပင္ႀကီးကုိျမင္ေတြ႕ ခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ၁၉၂၈ မွ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အထိ ထုတ္ေဝ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ ေဒၚလာ ၂၀ တန္ေငြစကၠဴတြင္လည္း စကားပင္၏ ပံုကုိျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အပင္သည္ ထိခိုက္ပ်က္စီးေနၿပီျဖစ္ၿပီး အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ ေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိလာႏုိင္ေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္သံုးသူမ်ားက သံုးသပ္ခဲ့သည္။ စကားပင္၏အစိတ္အပိုင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ခ်ိဳင္ပစ္ရန္ သမၼတကေတာ္ မယ္လာနီယာထရမ့္က ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အပင္မွ အေစ့မ်ားကုိ ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ သိမ္းဆည္းထားရန္ မစၥထရမ့္က ေတာင္းဆုိထားေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္၏ေျပာခြင့္ရွိသူ စတီဖနီဂရစ္ရွမ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အိမ္ျဖဴေတာ္ဝန္းအတြင္း သမၼတစီးနင္းသည့္ ရဟတ္ယာဥ္ ထြက္ခြာသည့္အခါတြင္ အပင္ႀကီးေရွ႕တြင္ ရပ္ကာ ၾကည့္႐ႈသူမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ ရွိႏုိုင္ေသာေၾကာင့္ အပင္ကို ခ်ိဳင္ပစ္ရန္ စဥ္းစားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခြင့္ရွိသူကေျပာဆိုခဲ့သည္။

၁၉၇၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ အပင္၏အေျခေပၚလာၿပီး ေပၚေပါက္လာသည့္ အေပါက္ႀကီးေနရာတြင္ ကြန္ကရစ္မ်ားျဖင့္အစားထုိးခဲ့သည္။ ၁၉၈၁ခုႏွစ္တြင္ ကြန္ကရစ္မ်ားကို ဖယ္ရွားၿပီး အပင္မလဲေစရန္ ႀကိဳးမ်ားျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ခဲ့သည္။ အေပၚယံၾကည့္ပါက အပင္သည္ ပံုမွန္အေနအထား ရွိဟန္ ရွိေသာ္လည္း ႀကိဳးမ်ားျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားေသာေၾကာင့္သာ မလဲက်ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ဌာန၏ အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

စကားပင္၏သက္တမ္းမွာ သမၼတ ၃၉ ဦး၏သက္တမ္းအထိ ရွည္ၾကာခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

 
 

Leave a Reply