စားက်က္ေျမအတြင္း က်ဴးေက်ာ္ရွိပါက ထိေရာက္စြာအေရးယူမည္

0
140

စက္တင္ဘာ ၂၀
ကိုလူသစ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ စားက်က္ေျမမ်ားအားအကြက္ရိုက္ေရာင္းစားျခင္းႏွင့္က်ဴး ေက်ာ္ အသုံးျပဳျခင္းမ်ားရွိပါက ထိေရာက္စြာအေရးယူေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လုံၿခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္စိုးမိုးက ေျပာၾကားသည္။

“ဒါေၾကာင့့္မို႔လို႔ စားက်က္ေျမေတြမွာတရားမ၀င္ ပုဂလိက အက်ိဳးစီးပြားအတြက္တရားမ၀င္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ က်ဴးေက်ာ္အသုံးျပဳလာျခင္းမ်ားရွိလာလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဥပေဒနဲ႔အညီထိေရာက္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားအပ္ပါတယ္” ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္စိုးမိုးက ေျပာၾကား သည္။

ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ုဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္၊ သတၱမေျမာက္ပုံမွန္အစည္းအေ၀း တြင္ ေကာ့မွဴး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚသႏၱာေအး၏ ရန္ကုန္ေတာင္ ပိုင္းခရိုင္၊ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ စားက်က္ေျမေပၚတြင္ အိမ္အကြက္ရိုက္ေရာင္းစားေနျခင္းသည္ တရား၀င္ ပါသလား။အိမ္ကြက္ရိုက္ေရာင္္းစားေနသူမ်ားအား မည္သုိ႔အေရးယူေဆာင္ရြက္မည္ကိုသိရွိလိုေၾကာင္းေမးခြန္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လုံၿခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္စိုးမိုးက ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ေျမေပၚတြင္ အိမ္ကြက္ရိုက္ေရာင္းခ်ေနျခင္းသည္ တရား၀င္မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလအတြင္းတြင္ ထိုသုိ႔ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိ ဘဲႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ေျမေပၚတြင္ ၿခံစည္းရိုးကာရံျခင္း ေၾကာင့္ ၿခံစည္းရိုးကာရံသည့္ ေဒသခံႏွစ္ဦးအား ၁၈၇၆ခုႏွစ္ ၊ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ေျမနွင့္အခြန္နည္းဥပေဒ ၅၂အရ ႏို႔တစ္စာေပးပို႔ဖယ္ရွားေစေသာ္လည္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္၊ေျမႏွင့္အခြန္နည္းဥပေဒ ၆၉အရ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္တရားရုံးတြင္ အမႈအမွတ္ ၅၁၀/၂၀၁၇ျဖင့္ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္လွ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္စိုးမိုး က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္စားက်က္ေျမမ်ားစြာရွိရာတြင္ အခ်ိဳ႕မွာကိုယ္က်ိဳး စီးပြားအတြက္ မည္သည့္ပိုင္ဆိုင္မႈ၊အေထာက္အထားႏွင့္ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိ ေရာင္းခ်မႈမ်ားအျပင္ ေရာင္းခ်သူမ်ားက ယင္းစားက်က္ေျမမ်ားတြင္ အကြက္ရိုက္ျခင္း၊ၿခံစည္းရိုးကာရံျခင္းမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္းမွထိ ေရာက္စြာအေရးယူေဆာင္ရြက္ မရွိသည့္အျပင္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွတဆင့္ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအဆင့္ဆင့္သုိ႔ တင္ျပေဆာင္ရြက္ျခင္းျပဳရ မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ေျမမ်ားတြင္အကြက္ရိုက္ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ့မွဴးမဲဆႏၵ နယ္အမွတ္(၁)မွတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚသႏၱာေအးက ေမးခြန္းေမးျမန္းရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

Photo : YRG

စက္တင္ဘာ ၂၀
ကိုလူသစ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ စားက်က္ေျမမ်ားအားအကြက္ရိုက္ေရာင္းစားျခင္းႏွင့္က်ဴး ေက်ာ္ အသုံးျပဳျခင္းမ်ားရွိပါက ထိေရာက္စြာအေရးယူေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လုံၿခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္စိုးမိုးက ေျပာၾကားသည္။

“ဒါေၾကာင့့္မို႔လို႔ စားက်က္ေျမေတြမွာတရားမ၀င္ ပုဂလိက အက်ိဳးစီးပြားအတြက္တရားမ၀င္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ က်ဴးေက်ာ္အသုံးျပဳလာျခင္းမ်ားရွိလာလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဥပေဒနဲ႔အညီထိေရာက္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားအပ္ပါတယ္” ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္စိုးမိုးက ေျပာၾကား သည္။

ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ုဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္၊ သတၱမေျမာက္ပုံမွန္အစည္းအေ၀း တြင္ ေကာ့မွဴး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚသႏၱာေအး၏ ရန္ကုန္ေတာင္ ပိုင္းခရိုင္၊ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ စားက်က္ေျမေပၚတြင္ အိမ္အကြက္ရိုက္ေရာင္းစားေနျခင္းသည္ တရား၀င္ ပါသလား။အိမ္ကြက္ရိုက္ေရာင္္းစားေနသူမ်ားအား မည္သုိ႔အေရးယူေဆာင္ရြက္မည္ကိုသိရွိလိုေၾကာင္းေမးခြန္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လုံၿခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္စိုးမိုးက ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ေျမေပၚတြင္ အိမ္ကြက္ရိုက္ေရာင္းခ်ေနျခင္းသည္ တရား၀င္မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလအတြင္းတြင္ ထိုသုိ႔ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိ ဘဲႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ေျမေပၚတြင္ ၿခံစည္းရိုးကာရံျခင္း ေၾကာင့္ ၿခံစည္းရိုးကာရံသည့္ ေဒသခံႏွစ္ဦးအား ၁၈၇၆ခုႏွစ္ ၊ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ေျမနွင့္အခြန္နည္းဥပေဒ ၅၂အရ ႏို႔တစ္စာေပးပို႔ဖယ္ရွားေစေသာ္လည္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္၊ေျမႏွင့္အခြန္နည္းဥပေဒ ၆၉အရ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္တရားရုံးတြင္ အမႈအမွတ္ ၅၁၀/၂၀၁၇ျဖင့္ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္လွ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္စိုးမိုး က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္စားက်က္ေျမမ်ားစြာရွိရာတြင္ အခ်ိဳ႕မွာကိုယ္က်ိဳး စီးပြားအတြက္ မည္သည့္ပိုင္ဆိုင္မႈ၊အေထာက္အထားႏွင့္ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိ ေရာင္းခ်မႈမ်ားအျပင္ ေရာင္းခ်သူမ်ားက ယင္းစားက်က္ေျမမ်ားတြင္ အကြက္ရိုက္ျခင္း၊ၿခံစည္းရိုးကာရံျခင္းမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္းမွထိ ေရာက္စြာအေရးယူေဆာင္ရြက္ မရွိသည့္အျပင္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွတဆင့္ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအဆင့္ဆင့္သုိ႔ တင္ျပေဆာင္ရြက္ျခင္းျပဳရ မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ေျမမ်ားတြင္အကြက္ရိုက္ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ့မွဴးမဲဆႏၵ နယ္အမွတ္(၁)မွတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚသႏၱာေအးက ေမးခြန္းေမးျမန္းရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

Photo : YRG

Leave a Reply