လူမႈမီဒီယာမ်ားအား တာဝန္မဲ့စြာအသံုးျပဳမႈ ဘားရက္အိုဘားမား သတိေပးေျပာဆုိ

0
164

ဝါရွင္တန္ ဒီဇင္ဘာ ၂၈

လူမႈမီဒီယာမ်ားအား တာဝန္မဲ့စြာအသံုးျပဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္ သမၼတေဟာင္း ဘားရက္အိုဘားမားက သတိေပးေျပာဆုိ လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

လူမႈမီဒီယာမ်ားကုိ တာဝန္မဲ့စြာအသံုးျပဳမႈဆိုသည္မွာ လူမ်ား ႐ႈပ္ေထြးသိမ္ေမြ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ နားလည္မႈလဲြေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ သတင္းမွားျဖန္႔ခ်ိျခင္းတို႔ျဖစ္ေၾကာင္းျဖစ္ေၾကာင္း အုိဘားမားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဘီဘီစီေရဒီယို ၄ ၏ အစီအစဥ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ၿဗိတိန္မင္းသား ဟာရီက အုိဘားမားအား ေမးခြန္းမ်ားေမးေနျခင္းျဖစ္သည္။

လူမႈမီဒီယာမ်ားအား တာဝန္မဲ့စြာအသံုးျပဳမႈေၾကာင့္ အနာဂတ္တြင္ လူမ်ား သည္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖယ္ထုတ္ၿပီး ကိုယ့္အျမင္ ကိုယ့္အေတြး မ်ားကုိသာ ေထာက္ခံသည့္ အယူအဆမ်ားကိုသာ လူမ်ားက နားေထာင္ျခင္း၊ ဖတ္႐ႈျခင္းတုိ႔ကုိသာ ျပဳလုပ္လာႏိုင္ေၾကာင္း အုိဘားမားက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ယင္းေၾကာင့္ အသံမ်ိဳးစံု၊ အယူအဆမ်ိဳးစံုကုိ လက္ခံလာေရးအတြက္ နည္းပညာကုိ အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး အားလံုးလက္ခံႏုိင္ေသာ အျမင္တစ္ခုတည္ေဆာက္ေရးကို ႀကိဳးပမ္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အုိဘားမားကဆက္လက္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အိုဘားမားၿပိီးေနာက္ သမၼတေနရာကို ဆက္ခံသည့္ ေဒၚနယ္ထရမ့္သည္ တြစ္တာကို အလြန္အမင္းအသံုးျပဳသူျဖစ္သည္။ ထရမ့္သည္ တြစ္တာမွတစ္ဆင့္ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေဝဖန္ၿပီး ခ်စ္သူခင္သူမ်ားကို ေျမႇာက္ပင့္ေပးေလ့ရွိသည္။

လူမႈမီဒီယာမ်ားသည္ လူမ်ားစြာႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ အဆင္ေျပသည့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ခါတရံတြင္ အြန္လုိင္းအသံုးျပဳမႈကုိ ရပ္ဆုိင္းၿပီး ဆိုင္တစ္ဆုိင္သို႔မဟုတ္ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းရာေနရာတစ္ခုခုတြင္ ေတြ႕ဆံုကာ အခ်င္းခ်င္းသိနားလည္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အိုဘားမားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

ဝါရွင္တန္ ဒီဇင္ဘာ ၂၈

လူမႈမီဒီယာမ်ားအား တာဝန္မဲ့စြာအသံုးျပဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္ သမၼတေဟာင္း ဘားရက္အိုဘားမားက သတိေပးေျပာဆုိ လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

လူမႈမီဒီယာမ်ားကုိ တာဝန္မဲ့စြာအသံုးျပဳမႈဆိုသည္မွာ လူမ်ား ႐ႈပ္ေထြးသိမ္ေမြ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ နားလည္မႈလဲြေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ သတင္းမွားျဖန္႔ခ်ိျခင္းတို႔ျဖစ္ေၾကာင္းျဖစ္ေၾကာင္း အုိဘားမားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဘီဘီစီေရဒီယို ၄ ၏ အစီအစဥ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ၿဗိတိန္မင္းသား ဟာရီက အုိဘားမားအား ေမးခြန္းမ်ားေမးေနျခင္းျဖစ္သည္။

လူမႈမီဒီယာမ်ားအား တာဝန္မဲ့စြာအသံုးျပဳမႈေၾကာင့္ အနာဂတ္တြင္ လူမ်ား သည္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖယ္ထုတ္ၿပီး ကိုယ့္အျမင္ ကိုယ့္အေတြး မ်ားကုိသာ ေထာက္ခံသည့္ အယူအဆမ်ားကိုသာ လူမ်ားက နားေထာင္ျခင္း၊ ဖတ္႐ႈျခင္းတုိ႔ကုိသာ ျပဳလုပ္လာႏိုင္ေၾကာင္း အုိဘားမားက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ယင္းေၾကာင့္ အသံမ်ိဳးစံု၊ အယူအဆမ်ိဳးစံုကုိ လက္ခံလာေရးအတြက္ နည္းပညာကုိ အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး အားလံုးလက္ခံႏုိင္ေသာ အျမင္တစ္ခုတည္ေဆာက္ေရးကို ႀကိဳးပမ္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အုိဘားမားကဆက္လက္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အိုဘားမားၿပိီးေနာက္ သမၼတေနရာကို ဆက္ခံသည့္ ေဒၚနယ္ထရမ့္သည္ တြစ္တာကို အလြန္အမင္းအသံုးျပဳသူျဖစ္သည္။ ထရမ့္သည္ တြစ္တာမွတစ္ဆင့္ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေဝဖန္ၿပီး ခ်စ္သူခင္သူမ်ားကို ေျမႇာက္ပင့္ေပးေလ့ရွိသည္။

လူမႈမီဒီယာမ်ားသည္ လူမ်ားစြာႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ အဆင္ေျပသည့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ခါတရံတြင္ အြန္လုိင္းအသံုးျပဳမႈကုိ ရပ္ဆုိင္းၿပီး ဆိုင္တစ္ဆုိင္သို႔မဟုတ္ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းရာေနရာတစ္ခုခုတြင္ ေတြ႕ဆံုကာ အခ်င္းခ်င္းသိနားလည္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အိုဘားမားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply