ေလတပ္အင္အား ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕မည့္ အေမရိကန္

0
181

ဇြဲထြဋ္​ဦး

“အေမရိကန္ေလတပ္သည္ အနည္းငယ္ ေသးငယ္ေနပါေသးသည္” အဆိုပါ အံ့ၾသေလာက္ဖြယ္ရာစကားကို အေမရိကန္ ေလတပ္၏ အတြင္းေရးမႈး Heather Wilson မွ ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ေလတပ္မေတာ္ (USAF) သည္ ကမာၻေပၚတြင္ အႀကီးမားဆံုးေသာ ေလေၾကာင္းတပ္ဖြဲ႔ႀကီးျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အေမရိကန္ေရတပ္မေတာ္၏ ေလတပ္ (USNAF) သည္ ဒုတိယအႀကီးမားဆံုး ေလတပ္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္တပ္မေတာ္ တစ္ရပ္လံုးတြင္ စစ္ေလယာဥ္မ်ိဳးစံု အစီးေရ ၇၀၀၀ ခန္႔ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည္။ အဆိုပါအင္အားမွာ ႐ုရွားေလတပ္ထက္ ႏွစ္ဆပိုမိုမ်ားျပားေလသည္။ သို႔ေသာ္လည္း Wilson မွ ယခုကဲ့သို႔ အနည္းငယ္ေသးငယ္ေနေသးသည္ဟု ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ေလတပ္၏ အင္အားတိုးခ်ဲ႕ေရးအတြက္ အာ႐ံုစိုက္လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း Popular Mechanic ဂ်ာနယ္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

စစ္ေအးကာလ ၿပီးဆံုးသြားၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ အေမရိကန္ေလတပ္၏ ေလယာဥ္အုပ္စု (Squadrons) အင္အား ၄၀၁ ဖြဲ႔မွ ၃၁၂ ဖြဲ႔သို႔ ေလွ်ာ့ခ်ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္မူ ေလယာဥ္အုပ္ ၇၄ ဖြဲ႔ ထပ္မံလိုအပ္ေနေၾကာင္း Wilson မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လူအင္အား ၄၀၀၀၀ ႏွင့္ အထက္ပါ ေလယာဥ္အုပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးအား ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အၿပီးသတ္ ျဖည့္တင္းသြားရန္ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

တိုးခ်ဲ႕မည့္ေလယာဥ္အုပ္မ်ားတြင္ ……
၁။ ကြပ္ကဲေရးေလယာဥ္အုပ္ဖြဲ႔ ၂၂ ဖြဲ႔
၂။ ဆီျဖည့္ေလယာဥ္အုပ္ဖြဲ႔ ၁၄ ဖြဲ႔
၃။ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးအုပ္ဖြဲ႔ ၉ ဖြဲ႔
၄။ အထူးစစ္ဆင္ေရးအုပ္ဖြဲ႔ ၇ ဖြဲ႔
၅။ တိုက္ေလယာဥ္အုပ္ဖြဲ႔ ၇ ဖြဲ႔
၆။ အာကာသတပ္ဖြဲ႔ ၇ ဖြဲ႔
၇။ ဗံုးႀကဲေလယာဥ္အုပ္ဖြဲ႔ ၅ ဖြဲ႔
၈။ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္အုပ္ဖြဲ႔ ၂ ဖြဲ႔
၉။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအုပ္ဖြဲ႔ ၁ ဖြဲ႔တို႔ အသီးသီး ျဖစ္ၾကၿပီး လူအင္အား စုစုေပါင္း ၄၀၀၀၀ အထိ ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ေလတပ္သည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အလိုအပ္ဆံုးမွာ ဆီျဖည့္ေလယာဥ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားအေရး ကိစၥတြင္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ အုပ္စုသံုးခုကို အသံုးျပဳထားရေသာ္လည္း ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္းသို႔ အနီးဆံုး ဂူအမ္ကြ်န္းမွ စစ္ဆင္မည္ဆိုပါက မိုင္ေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္အထိ စစ္ဆင္ရန္လိုအပ္ေပသည္။ အဆိုပါ အကြာအေဝးအား လႊမ္းၿခံဳႏိုင္ရန္အတြက္ တာေဝးဆီျဖည့္ေလယာဥ္မ်ား လိုအပ္ပါသည္။ အေမရိကန္တပ္မေတာ္သည္ ကမာၻ႔ေနရာ အႏွံ႔အျပားတြင္ စစ္ဆင္ေနရျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဆီျဖည့္ေလယာဥ္အင္အား အထူးလိုအပ္ခ်က္ရွိေနသည္။

ဗံုးႀကဲေလယာဥ္မ်ားအေနျဖင့္ B-2, B-1, B-52 ဗံုးႀကဲေလယာဥ္မ်ား အသံုးျပဳလွ်က္ရွိေသာ္လည္း အနာဂတ္တြင္ အဆိုပါေလယာဥ္မ်ားအား B-21 Rider ေလယာဥ္အသစ္ျဖင့္ အစားထိုးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဗံုးႀကဲေလယာဥ္အုပ္မ်ား ပိုမိုလိုအပ္လာျခင္းျဖစ္သည္။

အျခားတိုးခ်ဲ႕မည့္ ေလယာဥ္အုပ္မ်ားတြင္ တိုက္ေလယာဥ္အုပ္တိုးခ်ဲ႕မႈမွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းေပသည္။ လက္ရွိ အေမရိကန္တပ္မေတာ္တြင္ တိုက္ေလယာဥ္ (Fighter Aircraft) အသစ္အေနျဖင့္ F-35 တိုက္ေလယာဥ္သာ ရွိေနေသးၿပီး အဆိုပါတိုက္ေလယာဥ္သည္လည္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္ရာ အနာဂါတ္တြင္ F-35 တိုက္ေလယာဥ္တစ္မ်ိဳးမက တိုးခ်ဲ႕ရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္း ထင္ေၾကးေပးထားၾကသည္။

အမွန္တစ္ကယ္ပင္ အေမရိကန္ေလတပ္သည္ ပန္ကာတပ္တိုက္ခိုက္ေရးေလယာဥ္ OA-X အစီး ၃၀၀ ထုတ္လုပ္ရန္ အရွိန္ယူေနၿပီျဖစ္သည္။ ေငြကုန္ေၾကးက်နည္းပါးၿပီး ေျမျပင္ပစ္ကူေပးစစ္ဆင္ေရးမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ထိုေလယာဥ္မ်ားကို A-10 ေလယာဥ္မ်ားေနရာတြင္ အစားထိုးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ပန္ကာတပ္ေလယာဥ္မ်ားသည္ F-35 တိုက္ေလယာဥ္တို႔၏ စစ္ဆင္ေရးစရိတ္စက ႀကီးျမင့္မႈကို ဖာေထးေပးႏိုင္ရန္ အနာဂတ္တြင္လည္း အသံုးျပဳသြားႏိုင္ေပမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းမည့္ တိုက္ေလယာဥ္အုပ္မ်ားတြင္ OA-X ေလယာဥ္မ်ားအား ျမင္ေတြ႔ရဖြယ္ရွိပါသည္။

အေမရိကန္ေလတပ္၏ အင္အားတိုးခ်ဲ႕မႈတြင္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား၊ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား၊ ဗံုးႀကဲေလယာဥ္မ်ားကိုသာမကဘဲ ၎တို႔အတြက္ ကုန္က်စရိတ္အားလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားေနရပါသည္။ အသစ္တိုးခ်ဲ႕မည့္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ ၄၀၀၀၀ အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ကုန္က်ေငြသည္ ၅.၂ ဘီလီယံ ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါပမာဏသည္ သာမန္အခ်ိန္တြင္ ကုန္က်ေငြျဖစ္ၿပီး စစ္ဆင္ေရး အေျခအေနေပၚမူတည္၍ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈ ဘီလီယံအထိ ကုန္က်ႏိုင္သည္။ ေလယာဥ္၊ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား၏ ထိမ္းသိမ္းျပဳျပင္မႈ စရိတ္စကမ်ားကိုမူ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရေသးျခင္း မရွိေသးေပ။ ကုန္က်စရိတ္ ႀကီးျမင့္ႏိုင္ေသာ္လည္း အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ စစ္ေရးအေျခအေနမ်ားအား ႀကိဳတင္တြက္ဆထားၿပီးျဖစ္ရာ အေမရိကန္ေလတပ္အင္အားကို မျဖစ္မေနတိုးခ်ဲ႕သြားမည္သာျဖစ္သည္။

ဇြဲထြဋ္​ဦး

“အေမရိကန္ေလတပ္သည္ အနည္းငယ္ ေသးငယ္ေနပါေသးသည္” အဆိုပါ အံ့ၾသေလာက္ဖြယ္ရာစကားကို အေမရိကန္ ေလတပ္၏ အတြင္းေရးမႈး Heather Wilson မွ ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ေလတပ္မေတာ္ (USAF) သည္ ကမာၻေပၚတြင္ အႀကီးမားဆံုးေသာ ေလေၾကာင္းတပ္ဖြဲ႔ႀကီးျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အေမရိကန္ေရတပ္မေတာ္၏ ေလတပ္ (USNAF) သည္ ဒုတိယအႀကီးမားဆံုး ေလတပ္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္တပ္မေတာ္ တစ္ရပ္လံုးတြင္ စစ္ေလယာဥ္မ်ိဳးစံု အစီးေရ ၇၀၀၀ ခန္႔ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည္။ အဆိုပါအင္အားမွာ ႐ုရွားေလတပ္ထက္ ႏွစ္ဆပိုမိုမ်ားျပားေလသည္။ သို႔ေသာ္လည္း Wilson မွ ယခုကဲ့သို႔ အနည္းငယ္ေသးငယ္ေနေသးသည္ဟု ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ေလတပ္၏ အင္အားတိုးခ်ဲ႕ေရးအတြက္ အာ႐ံုစိုက္လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း Popular Mechanic ဂ်ာနယ္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

စစ္ေအးကာလ ၿပီးဆံုးသြားၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ အေမရိကန္ေလတပ္၏ ေလယာဥ္အုပ္စု (Squadrons) အင္အား ၄၀၁ ဖြဲ႔မွ ၃၁၂ ဖြဲ႔သို႔ ေလွ်ာ့ခ်ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္မူ ေလယာဥ္အုပ္ ၇၄ ဖြဲ႔ ထပ္မံလိုအပ္ေနေၾကာင္း Wilson မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လူအင္အား ၄၀၀၀၀ ႏွင့္ အထက္ပါ ေလယာဥ္အုပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးအား ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အၿပီးသတ္ ျဖည့္တင္းသြားရန္ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

တိုးခ်ဲ႕မည့္ေလယာဥ္အုပ္မ်ားတြင္ ……
၁။ ကြပ္ကဲေရးေလယာဥ္အုပ္ဖြဲ႔ ၂၂ ဖြဲ႔
၂။ ဆီျဖည့္ေလယာဥ္အုပ္ဖြဲ႔ ၁၄ ဖြဲ႔
၃။ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးအုပ္ဖြဲ႔ ၉ ဖြဲ႔ 
၄။ အထူးစစ္ဆင္ေရးအုပ္ဖြဲ႔ ၇ ဖြဲ႔
၅။ တိုက္ေလယာဥ္အုပ္ဖြဲ႔ ၇ ဖြဲ႔
၆။ အာကာသတပ္ဖြဲ႔ ၇ ဖြဲ႔
၇။ ဗံုးႀကဲေလယာဥ္အုပ္ဖြဲ႔ ၅ ဖြဲ႔
၈။ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္အုပ္ဖြဲ႔ ၂ ဖြဲ႔
၉။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအုပ္ဖြဲ႔ ၁ ဖြဲ႔တို႔ အသီးသီး ျဖစ္ၾကၿပီး လူအင္အား စုစုေပါင္း ၄၀၀၀၀ အထိ ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ေလတပ္သည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အလိုအပ္ဆံုးမွာ ဆီျဖည့္ေလယာဥ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားအေရး ကိစၥတြင္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ အုပ္စုသံုးခုကို အသံုးျပဳထားရေသာ္လည္း ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္းသို႔ အနီးဆံုး ဂူအမ္ကြ်န္းမွ စစ္ဆင္မည္ဆိုပါက မိုင္ေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္အထိ စစ္ဆင္ရန္လိုအပ္ေပသည္။ အဆိုပါ အကြာအေဝးအား လႊမ္းၿခံဳႏိုင္ရန္အတြက္ တာေဝးဆီျဖည့္ေလယာဥ္မ်ား လိုအပ္ပါသည္။ အေမရိကန္တပ္မေတာ္သည္ ကမာၻ႔ေနရာ အႏွံ႔အျပားတြင္ စစ္ဆင္ေနရျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဆီျဖည့္ေလယာဥ္အင္အား အထူးလိုအပ္ခ်က္ရွိေနသည္။

ဗံုးႀကဲေလယာဥ္မ်ားအေနျဖင့္ B-2, B-1, B-52 ဗံုးႀကဲေလယာဥ္မ်ား အသံုးျပဳလွ်က္ရွိေသာ္လည္း အနာဂတ္တြင္ အဆိုပါေလယာဥ္မ်ားအား B-21 Rider ေလယာဥ္အသစ္ျဖင့္ အစားထိုးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဗံုးႀကဲေလယာဥ္အုပ္မ်ား ပိုမိုလိုအပ္လာျခင္းျဖစ္သည္။

အျခားတိုးခ်ဲ႕မည့္ ေလယာဥ္အုပ္မ်ားတြင္ တိုက္ေလယာဥ္အုပ္တိုးခ်ဲ႕မႈမွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းေပသည္။ လက္ရွိ အေမရိကန္တပ္မေတာ္တြင္ တိုက္ေလယာဥ္ (Fighter Aircraft) အသစ္အေနျဖင့္ F-35 တိုက္ေလယာဥ္သာ ရွိေနေသးၿပီး အဆိုပါတိုက္ေလယာဥ္သည္လည္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္ရာ အနာဂါတ္တြင္ F-35 တိုက္ေလယာဥ္တစ္မ်ိဳးမက တိုးခ်ဲ႕ရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္း ထင္ေၾကးေပးထားၾကသည္။

အမွန္တစ္ကယ္ပင္ အေမရိကန္ေလတပ္သည္ ပန္ကာတပ္တိုက္ခိုက္ေရးေလယာဥ္ OA-X အစီး ၃၀၀ ထုတ္လုပ္ရန္ အရွိန္ယူေနၿပီျဖစ္သည္။ ေငြကုန္ေၾကးက်နည္းပါးၿပီး ေျမျပင္ပစ္ကူေပးစစ္ဆင္ေရးမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ထိုေလယာဥ္မ်ားကို A-10 ေလယာဥ္မ်ားေနရာတြင္ အစားထိုးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ပန္ကာတပ္ေလယာဥ္မ်ားသည္ F-35 တိုက္ေလယာဥ္တို႔၏ စစ္ဆင္ေရးစရိတ္စက ႀကီးျမင့္မႈကို ဖာေထးေပးႏိုင္ရန္ အနာဂတ္တြင္လည္း အသံုးျပဳသြားႏိုင္ေပမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းမည့္ တိုက္ေလယာဥ္အုပ္မ်ားတြင္ OA-X ေလယာဥ္မ်ားအား ျမင္ေတြ႔ရဖြယ္ရွိပါသည္။

အေမရိကန္ေလတပ္၏ အင္အားတိုးခ်ဲ႕မႈတြင္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား၊ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား၊ ဗံုးႀကဲေလယာဥ္မ်ားကိုသာမကဘဲ ၎တို႔အတြက္ ကုန္က်စရိတ္အားလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားေနရပါသည္။ အသစ္တိုးခ်ဲ႕မည့္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ ၄၀၀၀၀ အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ကုန္က်ေငြသည္ ၅.၂ ဘီလီယံ ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါပမာဏသည္ သာမန္အခ်ိန္တြင္ ကုန္က်ေငြျဖစ္ၿပီး စစ္ဆင္ေရး အေျခအေနေပၚမူတည္၍ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈ ဘီလီယံအထိ ကုန္က်ႏိုင္သည္။ ေလယာဥ္၊ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား၏ ထိမ္းသိမ္းျပဳျပင္မႈ စရိတ္စကမ်ားကိုမူ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရေသးျခင္း မရွိေသးေပ။ ကုန္က်စရိတ္ ႀကီးျမင့္ႏိုင္ေသာ္လည္း အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ စစ္ေရးအေျခအေနမ်ားအား ႀကိဳတင္တြက္ဆထားၿပီးျဖစ္ရာ အေမရိကန္ေလတပ္အင္အားကို မျဖစ္မေနတိုးခ်ဲ႕သြားမည္သာျဖစ္သည္။

Leave a Reply