ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈအတြက္ အီရန္တြင္ ဆႏၵျပ

0
179

မက္ရွ္ဟတ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၉

အီရန္ႏုိင္ငံရွိ ဒုတိယအႀကီးဆံုးၿမိဳ႕ မက္ရွ္ဟတ္ၿမိဳ႕၌ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ အီရန္ႏုိင္ငံသား ရာေပါင္းမ်ားစြာသည္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈမ်ားကို မေက်နပ္သည့္အတြက္ ခ်ီတက္ဆႏၵျပမႈမ်ားကုိျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး သမၼတဟာဆင္႐ိုဟာနီကို ႐ႈတ္ခ်ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။

“႐ိုဟာနီ ေသပါေစ၊ အာဏာရွင္ေသပါေစ” ဟု ဆႏၵျပသူမ်ားက ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ၿပီး ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားကလည္း ဆႏၵျပသူမ်ားအား မီးသတ္ပိုက္မ်ားသံုးကာ လူစုခဲြခဲ့သည္။ ရဲတပ္ဖဲြ႕သည္ တရားမဝင္ ဆႏၵျပသူမ်ားအား သည္းခံၿပီး ရင္ဆုိင္ခဲ့ေၾကာင္း မက္ရွ္ဟတ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မုိဟမၼဒ္ႏို႐ိုဇီယန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းဖ်က္ဆီးမႈျဖင့္ လူမ်ားစြာကိုဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကေျပာဆုိခဲ့သည္။ တန္ျပန္ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားက လူမႈမီဒီယာမွတစ္ဆင့္ ဆႏၵျပရန္ လႈံ႔ေဆာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏို႐ိုဇီယန္က ႏုိင္ငံပိုင္အီနာသတင္းဌာနသို႔ေျပာဆုိခဲ့သည္။

မက္ရွ္ဟတ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားကုိ မည္သည့္အဖဲြ႕က ဦးေဆာင္ခဲ့သည္ကုိ မသိႏုိင္ေသးေၾကာင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လိုလားသည့္ သတင္းကြန္ရက္ နာဇာ၏အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ပါယမ္ပါဟစ္ဇ္က တြစ္တာ၌ ေရးသားခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ ေနရွာဘုိ၊ ကက္ရွ္မာ၊ ယက္ဇ္ႏွင့္ ရွာ႐ိုးၿမိဳ႕မ်ား၌ လည္း ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ေသးေၾကာင္း နာဇာႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ပုဂၢလိက ဖက္စပ္ပိုင္ဆိုင္သည့္ အီလ္နာသတင္းဌာနကတို႔ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အီရန္၏ႏ်ဴစီမံကိန္းကို အရွိန္ေလွ်ာ့ခ်ပါက ႏုိင္ငံတကာ၏ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးမည္ဟု ကတိျပဳထားသည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္အရ အီရန္၏စီးပြားေရးတုိးတက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ႐ိုဟာနီက ေျပာဆုိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အီရန္စီးပြားေရးသည္ အက်ပ္အတည္းကာလမွလြတ္ေျမာက္ၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းလည္း က်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္နွံမႈ မရွိေသာေၾကာင့္ ႐ုန္းကန္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ အီရန္၌ အလုပ္အကိုင္မဲ့မႈႏႈန္း ၁၂ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေနေၾကာင္း အစိုးရ၏ စာရင္းအင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

မက္ရွ္ဟတ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၉

အီရန္ႏုိင္ငံရွိ ဒုတိယအႀကီးဆံုးၿမိဳ႕ မက္ရွ္ဟတ္ၿမိဳ႕၌ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ အီရန္ႏုိင္ငံသား ရာေပါင္းမ်ားစြာသည္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈမ်ားကို မေက်နပ္သည့္အတြက္ ခ်ီတက္ဆႏၵျပမႈမ်ားကုိျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး သမၼတဟာဆင္႐ိုဟာနီကို ႐ႈတ္ခ်ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။

“႐ိုဟာနီ ေသပါေစ၊ အာဏာရွင္ေသပါေစ” ဟု ဆႏၵျပသူမ်ားက ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ၿပီး ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားကလည္း ဆႏၵျပသူမ်ားအား မီးသတ္ပိုက္မ်ားသံုးကာ လူစုခဲြခဲ့သည္။ ရဲတပ္ဖဲြ႕သည္ တရားမဝင္ ဆႏၵျပသူမ်ားအား သည္းခံၿပီး ရင္ဆုိင္ခဲ့ေၾကာင္း မက္ရွ္ဟတ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မုိဟမၼဒ္ႏို႐ိုဇီယန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းဖ်က္ဆီးမႈျဖင့္ လူမ်ားစြာကိုဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကေျပာဆုိခဲ့သည္။ တန္ျပန္ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားက လူမႈမီဒီယာမွတစ္ဆင့္ ဆႏၵျပရန္ လႈံ႔ေဆာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏို႐ိုဇီယန္က ႏုိင္ငံပိုင္အီနာသတင္းဌာနသို႔ေျပာဆုိခဲ့သည္။

မက္ရွ္ဟတ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားကုိ မည္သည့္အဖဲြ႕က ဦးေဆာင္ခဲ့သည္ကုိ မသိႏုိင္ေသးေၾကာင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လိုလားသည့္ သတင္းကြန္ရက္ နာဇာ၏အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ပါယမ္ပါဟစ္ဇ္က တြစ္တာ၌ ေရးသားခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ ေနရွာဘုိ၊ ကက္ရွ္မာ၊ ယက္ဇ္ႏွင့္ ရွာ႐ိုးၿမိဳ႕မ်ား၌ လည္း ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ေသးေၾကာင္း နာဇာႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ပုဂၢလိက ဖက္စပ္ပိုင္ဆိုင္သည့္ အီလ္နာသတင္းဌာနကတို႔ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အီရန္၏ႏ်ဴစီမံကိန္းကို အရွိန္ေလွ်ာ့ခ်ပါက ႏုိင္ငံတကာ၏ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးမည္ဟု ကတိျပဳထားသည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္အရ အီရန္၏စီးပြားေရးတုိးတက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ႐ိုဟာနီက ေျပာဆုိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အီရန္စီးပြားေရးသည္ အက်ပ္အတည္းကာလမွလြတ္ေျမာက္ၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းလည္း က်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္နွံမႈ မရွိေသာေၾကာင့္ ႐ုန္းကန္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ အီရန္၌ အလုပ္အကိုင္မဲ့မႈႏႈန္း ၁၂ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေနေၾကာင္း အစိုးရ၏ စာရင္းအင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply