ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးနဲ႔ ပတ္သတ္သည့္ ဦးစီးဌာန တစ္ခု ထပ္မံဖြဲ႕စည္းသြားမည္

0
158

မႏၱေလး၊ဒီဇင္ဘာ ၂၉၊၂၀၁၇

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း သဘာဝေဘး ႏွင့္ လူ႔ပေယာဂေၾကာင့္ ပ်က္စီး ဆံုးရံွဳးမႈမ်ားကို ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ ဦးစီးဌာန တစ္ခုကို ထပ္မံဖြဲ႕စည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး က ေျပာပါသည္။

ယင္းဦးစီးဌာနကို လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ထားရွိသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္တဲ့အခါမွာ လိုအပ္ခ်က္ေတြရွိေနေသးပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဝန္ႀကီးဌာနက ဦးစီးဌာနတစ္ခုအသစ္တိုးမွာျဖစ္ပါတယ္။ တိုးခ်ဲ႕တာျဖစ္ေပမယ့္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ဘတ္ဂ်က္ေတြပိုကုန္တာမရွိေအာင္ ရွိတဲ့ အင္အားကို ခြဲေဝၿပီးေတာ့ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကို အားစိုက္သြားမွားျဖစ္ပါတယ္။” ဟု လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး က ေျပာပါသည္။

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးနဲ႔ ပတ္သတ္သည့္ ဦးစီးဌာန ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းအတြင္းမွာ တိုးခ်ဲ႕သြားဖို႔ရွိၿပီး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား ခန္႔အပ္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္တဲ့အခါမွာလည္း အထူေထာင္ခံရသူဘက္က ပါဝင္ဖို႔ အဓိကလိုအပ္ပါတယ္ ။ ေနာက္ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းလည္း လိုအပ္ပါတယ္ ။ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြလည္း လိုအပ္ပါတယ္ ။ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဆိုတာ အားလံုးပါဝင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး က ဆက္လက္ေျပာၾကားပါသည္။

လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာန ဟူ၍ ဦးစီးဌာနႏွစ္ခုရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

နိုင္လင္းဦး

မႏၱေလး၊ဒီဇင္ဘာ ၂၉၊၂၀၁၇

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း သဘာဝေဘး ႏွင့္ လူ႔ပေယာဂေၾကာင့္ ပ်က္စီး ဆံုးရံွဳးမႈမ်ားကို ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ ဦးစီးဌာန တစ္ခုကို ထပ္မံဖြဲ႕စည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး က ေျပာပါသည္။

ယင္းဦးစီးဌာနကို လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ထားရွိသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္တဲ့အခါမွာ လိုအပ္ခ်က္ေတြရွိေနေသးပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဝန္ႀကီးဌာနက ဦးစီးဌာနတစ္ခုအသစ္တိုးမွာျဖစ္ပါတယ္။ တိုးခ်ဲ႕တာျဖစ္ေပမယ့္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ဘတ္ဂ်က္ေတြပိုကုန္တာမရွိေအာင္ ရွိတဲ့ အင္အားကို ခြဲေဝၿပီးေတာ့ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကို အားစိုက္သြားမွားျဖစ္ပါတယ္။” ဟု လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး က ေျပာပါသည္။

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးနဲ႔ ပတ္သတ္သည့္ ဦးစီးဌာန ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းအတြင္းမွာ တိုးခ်ဲ႕သြားဖို႔ရွိၿပီး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား ခန္႔အပ္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္တဲ့အခါမွာလည္း အထူေထာင္ခံရသူဘက္က ပါဝင္ဖို႔ အဓိကလိုအပ္ပါတယ္ ။ ေနာက္ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းလည္း လိုအပ္ပါတယ္ ။ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြလည္း လိုအပ္ပါတယ္ ။ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဆိုတာ အားလံုးပါဝင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး က ဆက္လက္ေျပာၾကားပါသည္။

လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာန ဟူ၍ ဦးစီးဌာနႏွစ္ခုရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

နိုင္လင္းဦး

Leave a Reply