သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးမည့္ နည္းဥပေဒ ယခုႏွစ္အတြင္း ထြက္ရွိမည္

0
195

စက္တင္ဘာ ၂၈
ယဥ္ေကႏြယ္

သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးနိုင္မည့္ နည္းဥပေဒအား ၂၀၁၈ ခုနွစ္အတြင္း ထြက္ရွိသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“နည္းဥပေဒမွာက်ေတာ့ အေသးစိတ္ေဆာင္ရြက္မဲ့ အစီအစဥ္ေတြပါပါတယ္။အေသးစိတ္ေဆာင္ရြက္မဲ့ အစီအစဥ္ေတြကို နည္းဥပေဒနဲ႔ေရးဆြဲၿပီးေတာ့ ေနာက္ဆံုးေရွ႕ေနခ်ုပ္ရံုးကို ျပန္ပို႔ထားၿပီးပါၿပီ ၿပီးူရင္ေတာ့ကၽြန္မတို႔ ထုတ္ျပန္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ယခုနွစ္အတြင္းထြက္ရွိမွာျဖစ္ပါတယ္” လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဒၚစန္းစန္းေအးကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန ၂ တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသက္ႀကီးရြယ္အိုေန႔ အခမ္းအနားအၿပီးတြင္သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ ေဒၚစန္းစန္းေအးမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သက္ႀကီးရြယ္အိုဆိုင္ရာဥပေဒအား ၂၀၁၆ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔က ျပဌာန္းလိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး သက္ႀကီးရြယ္အိုဆိုသည္တြင္ အသက္ ၆၀ နွင့္အထက္ရွိသည့္ ျမန္မာနို္င္ငံသားအားလံုးကို ဆိုလိုေၾကာင္းသိရသည္။

ယခုနွစ္အတြင္းထြက္ရွိမည့္ နည္းဥပေဒတြင္ ဥပေဒတြင္ ပါရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာအေသးစိတ္အားေဖာ္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး နိုငံတကာတြင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအတြက္ သြားလာမႈစရိတ္မ်ားေလ်ာ့ခ်ေပးျခင္း၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေပးမႈ မ်ားနွင့္ ၎ တို႔၏ေနအိမ္ပတ္၀န္းက်င္မ်ားတြင္ေနထိုင္မႈ အိမ္အေနအထားအစ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းပါရွိသည္။

ထို႔ျပင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးေနသည့္ လူမႈေရးပင္စင္အား အသက္ ၉၀နွစ္နွင့္အထက္သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ဟုသတ္မွတ္ခဲ့ရာမွ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးနွစ္မွ စတင္၍ အသက္ ၈၅နွစ္အထိေလ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

မူလအစီအစဥ္တြင္လူမႈေရးပင္စင္အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိသည့္ သက္ႀကီးရြယ္အို ဦးေရသည္ ၄၃၄၃၉ ရွိရာမွ ၂၀၁၉ ခုနွစ္တြင္ ၁၄၀၀၀၀ ဦးအထိ ပိုမိုတိုးလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားေန႔ အခမ္းအနားအား နွစ္စဥ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ရာ ယခုနွစ္၏ ေဆာင္ပုဒ္သည္ “သက္ႀကီးအခြင့္အေရးေဖာ္ေဆာင္ဖို႔၊ႀကိဳးပမ္းသူကို ဂုဏ္ျပဳစို႔”ျဖစ္သည္။

စက္တင္ဘာ ၂၈
ယဥ္ေကႏြယ္

သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးနိုင္မည့္ နည္းဥပေဒအား ၂၀၁၈ ခုနွစ္အတြင္း ထြက္ရွိသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“နည္းဥပေဒမွာက်ေတာ့ အေသးစိတ္ေဆာင္ရြက္မဲ့ အစီအစဥ္ေတြပါပါတယ္။အေသးစိတ္ေဆာင္ရြက္မဲ့ အစီအစဥ္ေတြကို နည္းဥပေဒနဲ႔ေရးဆြဲၿပီးေတာ့ ေနာက္ဆံုးေရွ႕ေနခ်ုပ္ရံုးကို ျပန္ပို႔ထားၿပီးပါၿပီ ၿပီးူရင္ေတာ့ကၽြန္မတို႔ ထုတ္ျပန္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ယခုနွစ္အတြင္းထြက္ရွိမွာျဖစ္ပါတယ္” လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဒၚစန္းစန္းေအးကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန ၂ တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသက္ႀကီးရြယ္အိုေန႔ အခမ္းအနားအၿပီးတြင္သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ ေဒၚစန္းစန္းေအးမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သက္ႀကီးရြယ္အိုဆိုင္ရာဥပေဒအား ၂၀၁၆ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔က ျပဌာန္းလိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး သက္ႀကီးရြယ္အိုဆိုသည္တြင္ အသက္ ၆၀ နွင့္အထက္ရွိသည့္ ျမန္မာနို္င္ငံသားအားလံုးကို ဆိုလိုေၾကာင္းသိရသည္။

ယခုနွစ္အတြင္းထြက္ရွိမည့္ နည္းဥပေဒတြင္ ဥပေဒတြင္ ပါရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာအေသးစိတ္အားေဖာ္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး နိုငံတကာတြင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအတြက္ သြားလာမႈစရိတ္မ်ားေလ်ာ့ခ်ေပးျခင္း၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေပးမႈ မ်ားနွင့္ ၎ တို႔၏ေနအိမ္ပတ္၀န္းက်င္မ်ားတြင္ေနထိုင္မႈ အိမ္အေနအထားအစ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းပါရွိသည္။

ထို႔ျပင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးေနသည့္ လူမႈေရးပင္စင္အား အသက္ ၉၀နွစ္နွင့္အထက္သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ဟုသတ္မွတ္ခဲ့ရာမွ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးနွစ္မွ စတင္၍ အသက္ ၈၅နွစ္အထိေလ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

မူလအစီအစဥ္တြင္လူမႈေရးပင္စင္အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိသည့္ သက္ႀကီးရြယ္အို ဦးေရသည္ ၄၃၄၃၉ ရွိရာမွ ၂၀၁၉ ခုနွစ္တြင္ ၁၄၀၀၀၀ ဦးအထိ ပိုမိုတိုးလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားေန႔ အခမ္းအနားအား နွစ္စဥ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ရာ ယခုနွစ္၏ ေဆာင္ပုဒ္သည္ “သက္ႀကီးအခြင့္အေရးေဖာ္ေဆာင္ဖို႔၊ႀကိဳးပမ္းသူကို ဂုဏ္ျပဳစို႔”ျဖစ္သည္။

Leave a Reply