ဘရပ္ဆဲလ္စ္ရွိ အိမ္ေျခရာမဲ့မ်ားအတြက္ ကတ္ထူျပားတဲမ်ား ေထာက္ပံ့ေပး

0
192

ဘရပ္ဆဲလ္စ္ ၊ဒီဇင္ဘာ ၃၀

ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏုိင္ငံ ဘရပ္ဆဲလ္စ္ၿမိဳ႕၌ အိမ္ေျခရာမဲ့မ်ား အိပ္စက္ႏုိင္ရန္ ကတ္ထူျပားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ယာယီတဲမ်ားေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ဘရပ္ဆဲလ္စ္တြင္ ပံုမွန္ရြက္ဖ်င္တဲမ်ားကုိတားျမစ္ထားေသာေၾကာင့္ အိမ္ေျခရာမဲ့မ်ားသည္ တဲထိုးေနပါက ရဲတပ္ဖဲြ႔ဝင္မ်ား၏ တားဆီးျခင္း ခံရေလ့ရွိသည္။ ကတ္ထူျပားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ တဲမ်ားေၾကာင့္ အိမ္ေျခရာမဲဲ့မ်ား လံုၿခံဳစြာအိပ္စက္ႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ကတ္ထူျပားတဲမ်ားေထာက္ပံ့ေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းသူမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကတ္ထူျပားတဲမ်ားကုိ အလုပ္အကိုင္မရွိသူမ်ားကုိ အကူအညီေပးသည့္ ဌာနတစ္ခုက ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံသတင္းဝက္ဘ္ဆိုက္ ဘီအိပ္စ္ ၁ က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ကတ္ထူျပားမ်ားကုိ ကတ္ထူျပား ထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ုံက လွဴဒါန္းျခင္းျဖစ္ၿပီး တဲပံုစံျဖစ္ေအာင္ လန္တင္အက်ဥ္းေထာင္ရွိ အလုပ္႐ုံ တပ္ဆင္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဝက္ဘ္ဆုိက္ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဘရပ္ဆဲလ္စ္ရွိ ခုိလႈံေရးစခန္းမ်ားတြင္ ေဆာင္းရာသီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူမ်ားျဖင့္ ျပည့္က်ပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ အိမ္ေျခရာမဲ့အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ေမြးထားသည့္ တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ ခဲြေနရမည္ကိုစိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ခိုလႈံေရးစခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္လိုျခင္းမရွိၾကေခ်။

ကမာၻေပၚတြင္ သက္ေတာင့္သက္တာအရွိဆံုးၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ ဘရပ္ဆဲလ္စ္၌ လူ ၂၆၀၀ သည္ လမ္းမေပၚတြင္ ေနထုိင္ေနရသည့္ ဆိုသည့္အခ်က္မွာ လက္ခံခ်င္စရာမေကာင္းေၾကာင္း စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ အင္န္ဂ်ီအိုတစ္ခု၏အႀကီးအကဲ ေဇဗီယာဗန္ဒါစတက္ဖန္ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကတ္ထူျပားတဲမ်ားကုိ ဂရဲဒူေနာ့ဘူတာ႐ုံ၌ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ စတင္ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည္။ အသံုးျပဳသူမ်ား၏ေဝဖန္မႈအေပၚအေျခခံၿပီး ဒုတိယအသုတ္ျဖန္႔ခ်ိမႈကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

ဘရပ္ဆဲလ္စ္ ၊ဒီဇင္ဘာ ၃၀

ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏုိင္ငံ ဘရပ္ဆဲလ္စ္ၿမိဳ႕၌ အိမ္ေျခရာမဲ့မ်ား အိပ္စက္ႏုိင္ရန္ ကတ္ထူျပားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ယာယီတဲမ်ားေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ဘရပ္ဆဲလ္စ္တြင္ ပံုမွန္ရြက္ဖ်င္တဲမ်ားကုိတားျမစ္ထားေသာေၾကာင့္ အိမ္ေျခရာမဲ့မ်ားသည္ တဲထိုးေနပါက ရဲတပ္ဖဲြ႔ဝင္မ်ား၏ တားဆီးျခင္း ခံရေလ့ရွိသည္။ ကတ္ထူျပားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ တဲမ်ားေၾကာင့္ အိမ္ေျခရာမဲဲ့မ်ား လံုၿခံဳစြာအိပ္စက္ႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ကတ္ထူျပားတဲမ်ားေထာက္ပံ့ေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းသူမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကတ္ထူျပားတဲမ်ားကုိ အလုပ္အကိုင္မရွိသူမ်ားကုိ အကူအညီေပးသည့္ ဌာနတစ္ခုက ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံသတင္းဝက္ဘ္ဆိုက္ ဘီအိပ္စ္ ၁ က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ကတ္ထူျပားမ်ားကုိ ကတ္ထူျပား ထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ုံက လွဴဒါန္းျခင္းျဖစ္ၿပီး တဲပံုစံျဖစ္ေအာင္ လန္တင္အက်ဥ္းေထာင္ရွိ အလုပ္႐ုံ တပ္ဆင္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဝက္ဘ္ဆုိက္ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဘရပ္ဆဲလ္စ္ရွိ ခုိလႈံေရးစခန္းမ်ားတြင္ ေဆာင္းရာသီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူမ်ားျဖင့္ ျပည့္က်ပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ အိမ္ေျခရာမဲ့အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ေမြးထားသည့္ တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ ခဲြေနရမည္ကိုစိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ခိုလႈံေရးစခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္လိုျခင္းမရွိၾကေခ်။

ကမာၻေပၚတြင္ သက္ေတာင့္သက္တာအရွိဆံုးၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ ဘရပ္ဆဲလ္စ္၌ လူ ၂၆၀၀ သည္ လမ္းမေပၚတြင္ ေနထုိင္ေနရသည့္ ဆိုသည့္အခ်က္မွာ လက္ခံခ်င္စရာမေကာင္းေၾကာင္း စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ အင္န္ဂ်ီအိုတစ္ခု၏အႀကီးအကဲ ေဇဗီယာဗန္ဒါစတက္ဖန္ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကတ္ထူျပားတဲမ်ားကုိ ဂရဲဒူေနာ့ဘူတာ႐ုံ၌ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ စတင္ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည္။ အသံုးျပဳသူမ်ား၏ေဝဖန္မႈအေပၚအေျခခံၿပီး ဒုတိယအသုတ္ျဖန္႔ခ်ိမႈကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply