ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရ ေပးအပ္ထားသည့္ အာဏာကို ေက်ာ္လြန္အသံုးျပဳေန ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဝဖန္

0
447

ေအာက္တိုဘာ ၂
ကိုလူသစ္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအေနျဖင့္ စီမံကိန္းႏွင့္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြအား ထင္သလို သုံးစြဲမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းသုိ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ေပးအပ္ထားသည့္အာဏာကိုေက်ာ္လြန္အ သုံးျပဳေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚစႏၵာမင္းက ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္သည့္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

“လႊတ္ေတာ္မွခြင့္ျပဳေပးထားျခင္းမရွိတဲ့ NYDC ကုမဏီဟာ ၀င္ေငြရရွိမႈလုံး၀မရွိေသးဘဲ။လစာစရိတ္ က သန္း ၅၀၊အေထြေထြ စရိတ္ကေတာ့ ၇သန္း၊City Plant စရိတ္က ၃၂သန္း၊NYDC ကို Annouce လုပ္တဲ့စရိတ္က ၃သန္း၊NYDCႏွင့္ C4 ကုမဏီတို႔ Sing ထုိးတဲ့စရိတ္က ၁သန္း၊စုစုေပါင္း ၉၃သန္း သုံးစြဲထားၿပီး Card In Hand ကေတာ့ ၁၁.၁၂သန္း ကိုင္ေဆာင္ထားျခင္းဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေငြေတြကို မိမိထင္သလိုသုံးစြဲထားျခင္းျဖစ္ တာေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရဟာ ေပးအပ္ထားတဲ့အာဏာကိုေက်ာ္လြန္ၿပီး အသုံးျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌႀကီးမွ တဆင့္တင္ျပလိုက္ပါတယ္”ဟု တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚစႏၵာမင္း က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအေနျဖင့္ ေငြက်ပ္ ၆၄ဘီလီယံႏွင့္ ၇၀ ဘီလီယံကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ေတာင္းခံစဥ္ အခါက ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရမွ ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံေငြထည့္၀င္ကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘ႑ာႏွစ္အစီရင္ခံစာတြင္မူ YND ကုမဏီသည္ Project မ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အခမ္းအနားႏွင့္ အျခားကုန္က် စရိတ္အတြက္ ၅၉သန္း၊လူမႈေရးကုန္က်စရိတ္အတြက္ ၁၉၅ သန္း၊စာရင္းစစ္ ေၾကးကုန္က်စရိတ္အတြက္ ၃၃ သန္းေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ေျမျပင္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ မည္သည့္လုပ္ငန္း မွေဆာင္ရြက္ေသးျခင္းမရွိဘဲ ၁၀၇၇.၃၅သန္းကို သုံးစြဲထားေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးစာ ရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘ႑ာႏွစ္စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထား ေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔ျပင္ လႊတ္ေတာ္မွခြင့္ျပဳခ်က္ေပးထားျခင္းမရွိသည့္ NYDC ကုမဏီသည္ ၀င္ေငြရရွိမႈမရွိေသးေသာ္လည္း လစာစရိတ္ သန္း ၅၀၊အေထြေထြစရိတ္ ရသန္း၊City Plant စရိတ္ ၃၂ သန္း၊NYDC ႏွင့္ C4 ကုမဏီတို႔ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုစရိတ္ ၁သန္း ႏွင့္အျခားလုပ္ေဆာင္ မႈမ်ာအတြက္ ၉၃သန္း သုံးစြဲခဲ့သည့္အျပင္ NYDC ကုမဏီက ေငြ လက္၀ယ္ကိုင္ေဆာင္ထားမႈ ၁၁.၁၂ သန္းသုံးစြဲထားမႈသည္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔တင္ျပအတည္ျပဳထားျခင္းမရွိ ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚစႏၵာမင္းက ဆိုသည္။

၆၄ ဘီလီယံကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးက တင္ျပေတာင္းခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္ကခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းေငြမ်ားကို စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ ႏွံျခင္းမလုပ္ဘဲ အေျခခံ အေၾကာင္းမ်ား အတြက္အသုံးျပဳမည္ဆိုပါက ၆၄ ဘီလီယံသည္ အက်ိဳးအျမတ္ ျပန္လည္ရရွိရန္လမ္းမျမင္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေဒၚစႏၵာမင္းက ေဆြးေႏြးစဥ္ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂
ကိုလူသစ္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအေနျဖင့္ စီမံကိန္းႏွင့္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြအား ထင္သလို သုံးစြဲမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းသုိ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ေပးအပ္ထားသည့္အာဏာကိုေက်ာ္လြန္အ သုံးျပဳေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚစႏၵာမင္းက ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္သည့္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

“လႊတ္ေတာ္မွခြင့္ျပဳေပးထားျခင္းမရွိတဲ့ NYDC ကုမဏီဟာ ၀င္ေငြရရွိမႈလုံး၀မရွိေသးဘဲ။လစာစရိတ္ က သန္း ၅၀၊အေထြေထြ စရိတ္ကေတာ့ ၇သန္း၊City Plant စရိတ္က ၃၂သန္း၊NYDC ကို Annouce လုပ္တဲ့စရိတ္က ၃သန္း၊NYDCႏွင့္ C4 ကုမဏီတို႔ Sing ထုိးတဲ့စရိတ္က ၁သန္း၊စုစုေပါင္း ၉၃သန္း သုံးစြဲထားၿပီး Card In Hand ကေတာ့ ၁၁.၁၂သန္း ကိုင္ေဆာင္ထားျခင္းဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေငြေတြကို မိမိထင္သလိုသုံးစြဲထားျခင္းျဖစ္ တာေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရဟာ ေပးအပ္ထားတဲ့အာဏာကိုေက်ာ္လြန္ၿပီး အသုံးျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌႀကီးမွ တဆင့္တင္ျပလိုက္ပါတယ္”ဟု တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚစႏၵာမင္း က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအေနျဖင့္ ေငြက်ပ္ ၆၄ဘီလီယံႏွင့္ ၇၀ ဘီလီယံကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ေတာင္းခံစဥ္ အခါက ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရမွ ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံေငြထည့္၀င္ကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘ႑ာႏွစ္အစီရင္ခံစာတြင္မူ YND ကုမဏီသည္ Project မ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အခမ္းအနားႏွင့္ အျခားကုန္က် စရိတ္အတြက္ ၅၉သန္း၊လူမႈေရးကုန္က်စရိတ္အတြက္ ၁၉၅ သန္း၊စာရင္းစစ္ ေၾကးကုန္က်စရိတ္အတြက္ ၃၃ သန္းေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ေျမျပင္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ မည္သည့္လုပ္ငန္း မွေဆာင္ရြက္ေသးျခင္းမရွိဘဲ ၁၀၇၇.၃၅သန္းကို သုံးစြဲထားေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးစာ ရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘ႑ာႏွစ္စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထား ေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔ျပင္ လႊတ္ေတာ္မွခြင့္ျပဳခ်က္ေပးထားျခင္းမရွိသည့္ NYDC ကုမဏီသည္ ၀င္ေငြရရွိမႈမရွိေသးေသာ္လည္း လစာစရိတ္ သန္း ၅၀၊အေထြေထြစရိတ္ ရသန္း၊City Plant စရိတ္ ၃၂ သန္း၊NYDC ႏွင့္ C4 ကုမဏီတို႔ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုစရိတ္ ၁သန္း ႏွင့္အျခားလုပ္ေဆာင္ မႈမ်ာအတြက္ ၉၃သန္း သုံးစြဲခဲ့သည့္အျပင္ NYDC ကုမဏီက ေငြ လက္၀ယ္ကိုင္ေဆာင္ထားမႈ ၁၁.၁၂ သန္းသုံးစြဲထားမႈသည္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔တင္ျပအတည္ျပဳထားျခင္းမရွိ ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚစႏၵာမင္းက ဆိုသည္။

၆၄ ဘီလီယံကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးက တင္ျပေတာင္းခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္ကခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းေငြမ်ားကို စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ ႏွံျခင္းမလုပ္ဘဲ အေျခခံ အေၾကာင္းမ်ား အတြက္အသုံးျပဳမည္ဆိုပါက ၆၄ ဘီလီယံသည္ အက်ိဳးအျမတ္ ျပန္လည္ရရွိရန္လမ္းမျမင္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေဒၚစႏၵာမင္းက ေဆြးေႏြးစဥ္ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

Leave a Reply