႐ုပ္ရွင္႐ံုအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္အလံအား အေလးမထားဘဲ ထိုင္ေနသူမ်ားကို စည္းကမ္းလိုက္နာေစရန္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးျမန္း

0
184

ေအာက္တိုဘာလ ၂
ပဥၥမလိႈင္း

ရုပ္ရွင္ရံုအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအလံအား အေလးမထားဘဲ ထို္င္ေနသူမ်ားအား စည္းကမ္းခ်က္မ်ားလိုက္နာရန္ အတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိကို ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ေတာင္ဥကၠလာၿမိဳ႕နယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမိုးျမင့္ က ေမးျမန္းခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္ေမးျမန္းခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကရင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီး ေနာ္ပန္းသဥၹာမ်ိဳး က ” ႏိုင္င္ငံေတာ္အလံႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ၏ ၂၁.၁၀.၂၀၁၀ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္အလံဥပေဒ အခန္း (၄) ပုဒ္မ ၁၃၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၃)တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အလံကို မေလးမစားျပဳလုပ္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူကို သံုးႏွစ္အထက္ပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္သံုးသိန္းထက္ မပိုေသာေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ျပ႒ာန္းထားမႈကို ျပည္သူမ်ားေလးစားလိုက္နာေစရန္ အသိပညာေပးနည္း လမ္းမ်ားျဖင့္ ပိုမိုေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ” ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ယခင္ရုပ္ရွင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းအမည္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္စဥ္က ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝန္းရိွ ရုပ္ရွင္ရံု အားလံုးတို႕တြင္ ရုပ္ရွင္မျပသမီ ႏိုင္ငံေတာ္အလံအား အေလးျပဳရန္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အလံႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္းအား ျပသရန္ ညႊန္ၾကားထားၿပီးျဖစ္သည္။

ရုပ္ရွင္မျပသမီ ႏိုင္ငံေတာ္အလံျပသည့္္အခါ မတ္တပ္ရပ္အေလးမျပဳၾကသူမ်ား ရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသျဖင့္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီးမွ နယ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အလံႏွင့္ အမ်ိဳးသားသီခ်င္းလႊင့္ခ်ိန္တြင္ မတ္တပ္မရပ္သူ အမ်ားအျပားရိွေနသည္၊ ဌာနအေနႏွင့္ ရုပ္ရွင္ရံုငွားထားသူမ်ားထံ ညႊန္ၾကားေဆာင္ရြက္ပါ ဟု လမ္းညႊန္ခ်က္အရ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ယခင္ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္လုပ္ငန္း၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ရံုးခြဲမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစုရံုးမ်ားသို႕ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။

ရံုးခြဲမ်ားမွလည္း ရုပ္ရွင္ရံုမ်ားသို႕ ထပ္မံအေၾကာင္းၾကား ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ရုပ္ရွင္ရံုမ်ားအေနျဖင့္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အလံမျပသမီ ႏိုင္ငံေတာ္အလံကို အေလးျပဳၾကရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္ဟု အသိေပး စာတန္းထိုး ျပသလ်က္ရိွပါေၾကာင္း၊ ဌာနအေနျဖင့္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အလံကို တစ္ေျပးညီျဖစ္ေစရန္ စီစဥ္ရိုက္ကူး၍ Digital ရုပ္ရွင္ရံုမ်ားတြင္ ျပသရန္ အခမဲ့ျဖန္႕ေဝေပးလ်က္ရိွေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားခ့ဲသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၂ 
ပဥၥမလိႈင္း

ရုပ္ရွင္ရံုအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအလံအား အေလးမထားဘဲ ထို္င္ေနသူမ်ားအား စည္းကမ္းခ်က္မ်ားလိုက္နာရန္ အတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိကို ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ေတာင္ဥကၠလာၿမိဳ႕နယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမိုးျမင့္ က ေမးျမန္းခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္ေမးျမန္းခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကရင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီး ေနာ္ပန္းသဥၹာမ်ိဳး က ” ႏိုင္င္ငံေတာ္အလံႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ၏ ၂၁.၁၀.၂၀၁၀ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္အလံဥပေဒ အခန္း (၄) ပုဒ္မ ၁၃၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၃)တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အလံကို မေလးမစားျပဳလုပ္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူကို သံုးႏွစ္အထက္ပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္သံုးသိန္းထက္ မပိုေသာေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ျပ႒ာန္းထားမႈကို ျပည္သူမ်ားေလးစားလိုက္နာေစရန္ အသိပညာေပးနည္း လမ္းမ်ားျဖင့္ ပိုမိုေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ” ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ယခင္ရုပ္ရွင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းအမည္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္စဥ္က ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝန္းရိွ ရုပ္ရွင္ရံု အားလံုးတို႕တြင္ ရုပ္ရွင္မျပသမီ ႏိုင္ငံေတာ္အလံအား အေလးျပဳရန္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အလံႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္းအား ျပသရန္ ညႊန္ၾကားထားၿပီးျဖစ္သည္။

ရုပ္ရွင္မျပသမီ ႏိုင္ငံေတာ္အလံျပသည့္္အခါ မတ္တပ္ရပ္အေလးမျပဳၾကသူမ်ား ရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသျဖင့္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီးမွ နယ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အလံႏွင့္ အမ်ိဳးသားသီခ်င္းလႊင့္ခ်ိန္တြင္ မတ္တပ္မရပ္သူ အမ်ားအျပားရိွေနသည္၊ ဌာနအေနႏွင့္ ရုပ္ရွင္ရံုငွားထားသူမ်ားထံ ညႊန္ၾကားေဆာင္ရြက္ပါ ဟု လမ္းညႊန္ခ်က္အရ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ယခင္ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္လုပ္ငန္း၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ရံုးခြဲမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစုရံုးမ်ားသို႕ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။

ရံုးခြဲမ်ားမွလည္း ရုပ္ရွင္ရံုမ်ားသို႕ ထပ္မံအေၾကာင္းၾကား ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ရုပ္ရွင္ရံုမ်ားအေနျဖင့္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အလံမျပသမီ ႏိုင္ငံေတာ္အလံကို အေလးျပဳၾကရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္ဟု အသိေပး စာတန္းထိုး ျပသလ်က္ရိွပါေၾကာင္း၊ ဌာနအေနျဖင့္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အလံကို တစ္ေျပးညီျဖစ္ေစရန္ စီစဥ္ရိုက္ကူး၍ Digital ရုပ္ရွင္ရံုမ်ားတြင္ ျပသရန္ အခမဲ့ျဖန္႕ေဝေပးလ်က္ရိွေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားခ့ဲသည္။

Leave a Reply