ေက်ာင္းကား၀ယ္ယူရန္ ကေမၻာဇဘဏ္ကေခ်းသည့္ ၅.၅ဘီလီယံကိစၥ တိုင္းအစိုးရႏွင့္ေရႊလက္ကုမၸဏီမည္သူ ေခ်းသည္ကို ဘ႑ာေရးတာန္၀န္ခံကိုေမးျမန္းၿပီးမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားမည္ဟု ၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္ေျပာၾကား

0
168

ေအာက္တိုဘာ ၆
ကိုလူသစ္

ေက်ာင္းကားမ်ား၀ယ္ယူရန္ ကေမၻာဇဘဏ္မွ ၅.၅ ဘီလီယံေခ်းယူမႈသည္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ ေခ်းျခင္း(သုိ႔မဟုတ္)ေရႊလက္ကုမၸဏီကေခ်းယူျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သူေခ်းသည္ကို မသိရွိေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းသုိ႔ေခ်းယူထားမႈအား ဘ႑ာေရးတာ၀န္ခံအားေမးျမန္းၿပီးေနာက္မွသာ ျပန္လည္ေျဖၾကားႏိုင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္၊စက္မႈလက္မႈႏွင့္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

“ကၽြန္မအေနနဲ႔ေျဖၾကားရရင္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမူလ ကၽြန္မတို႔ဆီေပးပို႔ထားတဲ့ ေမးခြန္းမွာ လည္း ဒီေမးခြန္းမပါပါဘူး။ကၽြန္မအေနနဲ႔ကလည္းေျဖၾကားဖို႔မွာက ဒီဟာသည္ ဘ႑ာေရးတာ၀န္ခံမ်ားကို ကၽြန္ မအေနနဲ႔ေသခ်ာစြာေမးျမန္းၿပီးေျဖၾကားမွသာလွ်င္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားကို ေလးစားေသာအားျဖင့္ ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔တိက်ျပတ္သားတဲ့အေျဖကိုေပးႏိုင္မွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ေနာက္တစ္ခုကလည္း ေရႊလက္ကုမၸဏီက အစုိးရနဲ႔ကုမဏီတို႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကေမၻာဘဏ္ရဲ႕ေခ်းေငြဆိုတာ ဟာလည္း ေရႊလက္ကုမၸဏီရဲ႕ေခ်းေငြျဖစ္ႏို္င္ေၾကာင္းနဲ႔သုိ႔ေသာ္လည္း ကၽြန္မအေနနဲ႔ဒါကို ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ဘ႑ာ ေရးတာ၀န္ခံမ်ားကို ေမးျမန္းၿပီးမွဘဲ ကၽြန္မအေနနဲ႔တိက်တဲ့ေသာအေျဖကိုေပးမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၀န္ႀကီးေဒၚနီ လာေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးတင္၀င္း၏ ဆက္စပ္ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈတြင္ “ေျဖသြားတုန္းက ေရႊလက္ကုမၸဏီကေဆာင္ရြက္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ဒီထဲမွာက်ေတာ့ ကေမၻာက ၅.၅ ဘီလီယံေခ်းငွားၿပီးေ ဆာင္ရြက္တယ္လို႔သိရပါတယ္။အဲ့ဒါဘယ္ဥစၥာမ်ားမွန္မလဲလို႔သိခ်င္ပါတယ္”ဟု ေမးျမန္းရာတြင္ လွ်ပ္စစ္၊စစ္မႈလက္မႈႏွင့္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က အထက္ပါ အတုိင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယမန္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုကုိးကၽြန္းမဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စာလွယ္ဦးတင္၀င္းက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွႀကီးၾကပ္၀ယ္ ယူထားသည့္ School Bus အစီး ၂၀၀ မွ အေရအတြက္မည္မွ်အား ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ားတြက္ School Bus အျဖစ္ အက်ိဳးရွိစြာေဆာင္ရြက္ေနၿပီး၊အေရအတြက္မည္မွ်အား အသုံးျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိေသးသ ည္ကိုသိရွိလို ေၾကာင္း၊အသုံးမျပဳဘဲထားသည့္ ယာဥ္မ်ားအား မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မည္ကဲ့သုိ႔ အသုံးျပဳမည္၊မပ်က္စီးေစရန္ မည္ကဲ့သုိ႔ ထိန္းသိမ္းထားမည္ကို သိရွိလိုေၾကာင္းေမးခြန္းအား ေမးျမန္းၿပီးေနာက္ဆက္စပ္ေမးခြန္းအားေမးျမန္း ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

၀ယ္ယူထားတဲ့ေက်ာင္းကားအစီး ၂၀၀မွာ ပညာေရးတကၠသိုလ္ေလ့က်င့္ေရးအထက္တန္းေက်ာင္း ကမာရြတ္တြင္ ၂၉စီး၊ပညာေရးေကာလိပ္ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ၂၇ စီး၊အရံယာဥ္ ၉ စီး ၊စုစုေပါင္း ၆၉ စီးေျပးဆြဲလ်က္ရွိၿပီး က်န္ေက်ာင္းကားမ်ားေျပးဆြဲမႈမရွိျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနမွ ေက်ာင္းသား ၊ေက်ာင္းသူေနထိုင္မႈ ဧရိယာသတ္မွတ္ထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်န္ရွိသည့္ေက်ာင္းကားမ်ားအား လာမည့္ပညာသင္ႏွစ္မ်ားတြင္ေျပးဆြဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္အသုံးမျပဳသည့္ ေက်ာင္းကားမ်ားကို ဟြန္ဒိုင္းကားကုမၸဏီမွယာဥ္ႀကံ့ခုိင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အပတ္စ ဥ္လာေရာက္စစ္ေဆးျခင္း၊လိုအပ္သည့္ စက္ဆီ၊ေခ်ာဆီမ်ားျဖည့္တင္းျခင္းႏွင့္စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ ျခင္းျဖင့္ထိန္းသိမ္းထားရွိေၾကာင္း၊ယာဥ္မ်ားအား အတြင္းအျပင္သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ျခင္း၊ေဆးေၾကာ ျခင္ းမ်ားကိုအၿမဲျပဳလုပ္ထိန္း သိမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္၏ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေျဖၾကားခဲ့မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရႊလက္ကုမဏီအေနျဖင့္ ၄င္းေက်ာင္းကားမ်ားအား စမ္းသပ္ ေမာင္းႏွင္ျခင္း၊စက္ႏိႈးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္၍မရသည္အျပင္ ကုမဏီတာ၀န္ရွိသမ်ားႏွင့္၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္တို႔ေတြ႕ ဆုံခြင့္မရေၾကာင္း ကုမၸဏီတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ေျပာၾကားမႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာၾကားသည္။

သုိ႔ေသာ္ ၄င္းေက်ာင္းကားမ်ားထားရွိသည့္ မဲဆႏၵနယ္မွတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေက်ာ္ေဇယ် ကမူ “ေနာက္အန္ကယ္က ဒဂုံမဲဆႏၵနယ္က ဒဂုံ(၁)ေက်ာင္းကို ေျပာင္းသြားတယ္။ဒဂုံ(၁)ေက်ာင္းကိုေက်ာင္း ကားက သူတို႔ျပည္ေထာင္စုမူနဲ႔မကိုက္လို႔ေျပာတာ အဲ့ဒါလုံး၀လြဲ ေနတယ္။ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ေက်ာင္းအက်ိဳး ေဆာင္ကို အန္ကယ္ေတြ႕ၿပီးၿပီ။ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ကားေတြေရာင္းတယ္။ေက်ာင္းအက်ိဳး ေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႕ကမ၀ယ္ႏိုင္ဘူး။မ၀ယ္ႏိုင္တာဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ အဲ့ ဒိအခ်ိန္တုန္းက ျမန္မာေငြတြက္လုိ႔ ရွိရင္ သိန္း ၅၀၀ေက်ာ္တယ္။ေက်ာင္းကားတစ္စီးကို ။အဲ့ေက်ာင္းကားတစ္စီး သိန္း ၅၀၀ ေက်ာ္က အျပင္မွာ အဲ့ဒိအခ်ိန္ကာလေပါက္ေစ်းက ၃၀၀ နဲ႔ရေနတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔စီး၀ါးမကိုက္ဘူး။ ဒီကားေတြမ၀ယ္ႏို င္ပါဘူး။အဲ့ဒါေၾကာင့္ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္က အေၾကာင္းျပန္လုိက္တယ္။တုိင္းေဒသ ႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ကလည္း အတင္း၀ယ္ခိုင္းတယ္။ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ ေဆာင္ အဖြဲ႕ကလည္းမ၀ယ္ႏိုင္ဘူး” ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းအၿပီး သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္အသုံးမျပဳသည့္ ေက်ာင္းကားမ်ားကို ဟြန္ဒိုင္းကားကုမဏီမွယာဥ္ႀကံ့ခုိင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အပတ္စ ဥ္လာေရာက္စစ္ေဆးျခင္း၊လိုအပ္သည့္ စက္ဆီ၊ေခ်ာဆီမ်ားျဖည့္တင္းျခင္းႏွင့္စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ ျခင္းျဖင့္ထိန္းသိမ္းထားရွိေၾကာင္း၊ယာဥ္မ်ားအား အတြင္းအျပင္သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ျခင္း၊ေဆးေၾကာ ျခင္ းမ်ားကိုအၿမဲျပဳလုပ္ထိန္း သိမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္၏ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေျဖၾကားခဲ့မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရႊလက္ကုမဏီအေနျဖင့္ ၄င္းေက်ာင္းကားမ်ားအား စမ္းသပ္ ေမာင္းႏွင္ျခင္း၊စက္ႏိႈးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္၍မရသည္အျပင္ ကုမဏီတာ၀န္ရွိသမ်ားႏွင့္၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္တို႔ေတြ႕ ဆုံခြင့္မရေၾကာင္း ကုမဏီတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ေျပာၾကားမႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာၾကားသည္။

Photo : YRG

ေအာက္တိုဘာ ၆
ကိုလူသစ္

ေက်ာင္းကားမ်ား၀ယ္ယူရန္ ကေမၻာဇဘဏ္မွ ၅.၅ ဘီလီယံေခ်းယူမႈသည္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ ေခ်းျခင္း(သုိ႔မဟုတ္)ေရႊလက္ကုမၸဏီကေခ်းယူျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သူေခ်းသည္ကို မသိရွိေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းသုိ႔ေခ်းယူထားမႈအား ဘ႑ာေရးတာ၀န္ခံအားေမးျမန္းၿပီးေနာက္မွသာ ျပန္လည္ေျဖၾကားႏိုင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္၊စက္မႈလက္မႈႏွင့္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

“ကၽြန္မအေနနဲ႔ေျဖၾကားရရင္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမူလ ကၽြန္မတို႔ဆီေပးပို႔ထားတဲ့ ေမးခြန္းမွာ လည္း ဒီေမးခြန္းမပါပါဘူး။ကၽြန္မအေနနဲ႔ကလည္းေျဖၾကားဖို႔မွာက ဒီဟာသည္ ဘ႑ာေရးတာ၀န္ခံမ်ားကို ကၽြန္ မအေနနဲ႔ေသခ်ာစြာေမးျမန္းၿပီးေျဖၾကားမွသာလွ်င္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားကို ေလးစားေသာအားျဖင့္ ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔တိက်ျပတ္သားတဲ့အေျဖကိုေပးႏိုင္မွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ေနာက္တစ္ခုကလည္း ေရႊလက္ကုမၸဏီက အစုိးရနဲ႔ကုမဏီတို႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကေမၻာဘဏ္ရဲ႕ေခ်းေငြဆိုတာ ဟာလည္း ေရႊလက္ကုမၸဏီရဲ႕ေခ်းေငြျဖစ္ႏို္င္ေၾကာင္းနဲ႔သုိ႔ေသာ္လည္း ကၽြန္မအေနနဲ႔ဒါကို ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ဘ႑ာ ေရးတာ၀န္ခံမ်ားကို ေမးျမန္းၿပီးမွဘဲ ကၽြန္မအေနနဲ႔တိက်တဲ့ေသာအေျဖကိုေပးမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၀န္ႀကီးေဒၚနီ လာေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးတင္၀င္း၏ ဆက္စပ္ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈတြင္ “ေျဖသြားတုန္းက ေရႊလက္ကုမၸဏီကေဆာင္ရြက္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ဒီထဲမွာက်ေတာ့ ကေမၻာက ၅.၅ ဘီလီယံေခ်းငွားၿပီးေ ဆာင္ရြက္တယ္လို႔သိရပါတယ္။အဲ့ဒါဘယ္ဥစၥာမ်ားမွန္မလဲလို႔သိခ်င္ပါတယ္”ဟု ေမးျမန္းရာတြင္ လွ်ပ္စစ္၊စစ္မႈလက္မႈႏွင့္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က အထက္ပါ အတုိင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယမန္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုကုိးကၽြန္းမဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စာလွယ္ဦးတင္၀င္းက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွႀကီးၾကပ္၀ယ္ ယူထားသည့္ School Bus အစီး ၂၀၀ မွ အေရအတြက္မည္မွ်အား ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ားတြက္ School Bus အျဖစ္ အက်ိဳးရွိစြာေဆာင္ရြက္ေနၿပီး၊အေရအတြက္မည္မွ်အား အသုံးျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိေသးသ ည္ကိုသိရွိလို ေၾကာင္း၊အသုံးမျပဳဘဲထားသည့္ ယာဥ္မ်ားအား မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မည္ကဲ့သုိ႔ အသုံးျပဳမည္၊မပ်က္စီးေစရန္ မည္ကဲ့သုိ႔ ထိန္းသိမ္းထားမည္ကို သိရွိလိုေၾကာင္းေမးခြန္းအား ေမးျမန္းၿပီးေနာက္ဆက္စပ္ေမးခြန္းအားေမးျမန္း ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

၀ယ္ယူထားတဲ့ေက်ာင္းကားအစီး ၂၀၀မွာ ပညာေရးတကၠသိုလ္ေလ့က်င့္ေရးအထက္တန္းေက်ာင္း ကမာရြတ္တြင္ ၂၉စီး၊ပညာေရးေကာလိပ္ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ၂၇ စီး၊အရံယာဥ္ ၉ စီး ၊စုစုေပါင္း ၆၉ စီးေျပးဆြဲလ်က္ရွိၿပီး က်န္ေက်ာင္းကားမ်ားေျပးဆြဲမႈမရွိျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနမွ ေက်ာင္းသား ၊ေက်ာင္းသူေနထိုင္မႈ ဧရိယာသတ္မွတ္ထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်န္ရွိသည့္ေက်ာင္းကားမ်ားအား လာမည့္ပညာသင္ႏွစ္မ်ားတြင္ေျပးဆြဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္အသုံးမျပဳသည့္ ေက်ာင္းကားမ်ားကို ဟြန္ဒိုင္းကားကုမၸဏီမွယာဥ္ႀကံ့ခုိင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အပတ္စ ဥ္လာေရာက္စစ္ေဆးျခင္း၊လိုအပ္သည့္ စက္ဆီ၊ေခ်ာဆီမ်ားျဖည့္တင္းျခင္းႏွင့္စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ ျခင္းျဖင့္ထိန္းသိမ္းထားရွိေၾကာင္း၊ယာဥ္မ်ားအား အတြင္းအျပင္သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ျခင္း၊ေဆးေၾကာ ျခင္ းမ်ားကိုအၿမဲျပဳလုပ္ထိန္း သိမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္၏ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေျဖၾကားခဲ့မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရႊလက္ကုမဏီအေနျဖင့္ ၄င္းေက်ာင္းကားမ်ားအား စမ္းသပ္ ေမာင္းႏွင္ျခင္း၊စက္ႏိႈးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္၍မရသည္အျပင္ ကုမဏီတာ၀န္ရွိသမ်ားႏွင့္၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္တို႔ေတြ႕ ဆုံခြင့္မရေၾကာင္း ကုမၸဏီတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ေျပာၾကားမႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာၾကားသည္။

သုိ႔ေသာ္ ၄င္းေက်ာင္းကားမ်ားထားရွိသည့္ မဲဆႏၵနယ္မွတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေက်ာ္ေဇယ် ကမူ “ေနာက္အန္ကယ္က ဒဂုံမဲဆႏၵနယ္က ဒဂုံ(၁)ေက်ာင္းကို ေျပာင္းသြားတယ္။ဒဂုံ(၁)ေက်ာင္းကိုေက်ာင္း ကားက သူတို႔ျပည္ေထာင္စုမူနဲ႔မကိုက္လို႔ေျပာတာ အဲ့ဒါလုံး၀လြဲ ေနတယ္။ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ေက်ာင္းအက်ိဳး ေဆာင္ကို အန္ကယ္ေတြ႕ၿပီးၿပီ။ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ကားေတြေရာင္းတယ္။ေက်ာင္းအက်ိဳး ေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႕ကမ၀ယ္ႏိုင္ဘူး။မ၀ယ္ႏိုင္တာဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ အဲ့ ဒိအခ်ိန္တုန္းက ျမန္မာေငြတြက္လုိ႔ ရွိရင္ သိန္း ၅၀၀ေက်ာ္တယ္။ေက်ာင္းကားတစ္စီးကို ။အဲ့ေက်ာင္းကားတစ္စီး သိန္း ၅၀၀ ေက်ာ္က အျပင္မွာ အဲ့ဒိအခ်ိန္ကာလေပါက္ေစ်းက ၃၀၀ နဲ႔ရေနတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔စီး၀ါးမကိုက္ဘူး။ ဒီကားေတြမ၀ယ္ႏို င္ပါဘူး။အဲ့ဒါေၾကာင့္ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္က အေၾကာင္းျပန္လုိက္တယ္။တုိင္းေဒသ ႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ကလည္း အတင္း၀ယ္ခိုင္းတယ္။ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ ေဆာင္ အဖြဲ႕ကလည္းမ၀ယ္ႏိုင္ဘူး” ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းအၿပီး သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္အသုံးမျပဳသည့္ ေက်ာင္းကားမ်ားကို ဟြန္ဒိုင္းကားကုမဏီမွယာဥ္ႀကံ့ခုိင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အပတ္စ ဥ္လာေရာက္စစ္ေဆးျခင္း၊လိုအပ္သည့္ စက္ဆီ၊ေခ်ာဆီမ်ားျဖည့္တင္းျခင္းႏွင့္စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ ျခင္းျဖင့္ထိန္းသိမ္းထားရွိေၾကာင္း၊ယာဥ္မ်ားအား အတြင္းအျပင္သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ျခင္း၊ေဆးေၾကာ ျခင္ းမ်ားကိုအၿမဲျပဳလုပ္ထိန္း သိမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္၏ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေျဖၾကားခဲ့မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရႊလက္ကုမဏီအေနျဖင့္ ၄င္းေက်ာင္းကားမ်ားအား စမ္းသပ္ ေမာင္းႏွင္ျခင္း၊စက္ႏိႈးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္၍မရသည္အျပင္ ကုမဏီတာ၀န္ရွိသမ်ားႏွင့္၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္တို႔ေတြ႕ ဆုံခြင့္မရေၾကာင္း ကုမဏီတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ေျပာၾကားမႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာၾကားသည္။

Photo : YRG

Leave a Reply